ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หัวข้อ : หลักการทำอุทธรณ์ในคดีแรงงาน
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆหลักของการทำอุทธรณ์ในคดีแรงงาน โดยย่อมีดังนี้

******

    สำหรับการอุทธรณ์ในคดีแรงงานนั้น กฎหมายใช้คำว่า “อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา” คู่ความจึงต้องใช้แบบพิมพ์อุทธรณ์ที่ใช้ในคดีแพ่งทั่วไปคือแบบพิมพ์ (๓๒) อุทธรณ์ และ แบบพิมพ์ (๓๓) ท้ายอุทธรณ์ ส่วนการเขียนอุทธรณ์ แม้จะใช้คำว่าอุทธรณ์ แต่คำขอท้ายอุทธรณ์จะต้องมีคำขอต่อศาลฎีกา เช่น “ขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับ (หรือแก้) คำพิพากษาของศาลแรงงาน...”

๑. ต้องมีความประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงผลของคดีนั้น

๒. ต้องมีถ้อยคำแสดงการคัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงานว่า ผู้อุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลแรงงานที่ปรากฎในคำพิพากษาของศาลแรงงานข้อใดบ้าง เพราะเหตุใด ถ้อยคำดังกล่าวจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์

๓. ต้องทำคำอุทธรณ์เป็นหนังสือตามแบบพิมพ์อุทธรณ์ที่กำหนดไว้

๔. ต้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ปัญหาข้อเท็จจริงอุทธรณ์ไม่ได้

ปัญหาข้อเท็จจริง คือ ข้อวินิจฉัยของศาลแรงงานที่เกี่ยวกับการกระทำหรือ เหตุการณ์ที่คู่ความได้โต้เถียงกันว่าจะเป็นอย่างไร ความเห็นหรือความเชื่อของศาลในเหตุการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงในคดีนั้น หรือการคำนวณค่าเสียหายที่ได้โต้เถียงกันในคดีนั้น หรือดุลพินิจในการออกคำสั่งของศาลในเรื่องต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจได้

 

      คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๐/๒๕๒๙ ศาลแรงงานกำหนดค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นดุลพินิจของศาลแรงงาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริงโจทก์ อุทธรณ์ขอเพิ่มค่าเสียหายจึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

 

๕. ต้องเป็นอุทธรณ์ในข้อที่ยกขึ้นว่ากล่าวในคำฟ้องหรือได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การหรือได้ว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานหรือในคำพิพากษาของศาลแรงงานแล้ว

๖. ต้องมิใช่อุทธรณ์ในเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน (เพราะเป็นอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางโดยเฉพาะตามมาตรา ๙)

๗. ต้องมีการดัดค้านการพิจารณาคดีที่ผิดระเบียบไว้จึงจะอุทธรณ์ว่าศาลแรงงาน พิจารณาคดีโดยผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายได้

๘. ต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

๙. ต้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และ

๑๐.ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานอ่านคำพิพากษา หรือมีคำสั่ง

 

หลักการทำอุทธรณ์ในคดีแรงงาน | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 2479 ครั้ง
ลงวันที่ 22/09/2015 17:45:29

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20470 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด