Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


Lawyer Blog

 
การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย (มาตรา45) พรบ.ล้มละลาย | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ ที่ LawSiam.com , ข้อมูลการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย (มาตรา45) พรบ.ล้มละลาย, บทความ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย (มาตรา45) พรบ.ล้มละลาย

    การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย (มาตรา45) พรบ.ล้มละลาย

     พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 

ให้คะแนนบทความนี้

Blog หมายเลข 318 | คะแนน Rating: 2.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 29 votes)

Tag : กฎหมายฟื้นฟูกิจการ: กฎหมายล้มละลาย: กฎหมาย


มาตรา45 เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น ให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา30 หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้
คำขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ หรือวิธีจัดกิจการ หรือทรัพย์สินและรายละเอียดแห่งหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน ถ้ามี
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่
1.1) ความหมายของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายตาม45 เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้ว่าจะขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น กระบวนการหลักก็คือที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับมติพิเศษแล้วส่งไปยังศาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(สังเกต หากลูกหนี้ชำระหนี้เต็มจำนวนครบถ้วนตามจำนวนที่เป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่พร้อมค่าฤชาธรรมเนียม เช่นนี้ ไม่ใช่การขอประนอมหนี้ ไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนที่6นี้ แต่เป็นเรื่องที่ศาลต้องดำเนินการยกการล้มละลายตาม135(3))...---การชำระหนี้บางส่วนคือชำระหนี้ไม่ครบจำนวน—ส่วนการชำระหนี้โดยวิธีอื่น เช่น อาจจะโอนที่ดินตีใช้หนี้ ให้เอาที่ดินไปขายทอดตลาดก่อน หรือชำระหนี้ครบแต่ขอผ่อนชำระ20ปี เป็นต้น
-การที่ผู้ร้องมีสิทธิเข้าใช้หนี้แทนลูกหนี้ตามป.พ.พ.230และ314 มิใช่เรื่องการขอประนอมหนี้ซึ่งเป็นสิทธิของลูกหนี้ที่จะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินตาม45โดยเฉพาะ(ฎีกา5475/39 วินิจฉัยว่าข้อเสนอดังกล่าวของผู้ร้องมีผลทำให้จ.พ.ท.ต้องถอนการยึดทรัพย์ในคดีล้มละลาย ชอบที่ศาลจะสั่งให้จ.พ.ท.เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอฯตาม32(การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น)...—จุดนี้โปรดสังเกตว่า หากเป็นกรณีการประนอมหนี้ตาม45แล้ว จ.พ.ท.ต้องเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกตาม31ซึ่งต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันตาม31วรรคสองด้วย—แต่กรณีประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่นตาม32ไม่ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันฯ-ผู้ย่อ)
1.2) วิธีการและกำหนดเวลาที่ลูกหนี้จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย---ลูกหนี้ต้องทำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงกิจการและทรัพย์สินตาม30 หรือภายในเวลาที่จ.พ.ท.กำหนดเท่านั้น(หลักในทางปฏิบัติหากลูกหนี้ยื่นเกินเวลาไปบ้างจ.พ.ท.ก็จะรับคำขอประนอมหนี้นั้น แต่ต้องยื่นก่อนการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกตาม31—และหากที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติไปแล้วว่าขอให้ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ระหว่างนั้นลุกหนี้ขอประนอมหนี้ไม่ได้แล้ว เพราะกฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้ครั้งเดียว)
-หลังจากลูกหนี้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายตาม45แล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับและลงมติให้รายงานศาลพิพากษาให้ล้มละลายตาม61 ระหว่างนั้น(ก่อนศาลพิพากษาให้ล้มละลาย)ลูกหนี้จะขอแก้ไขคำขอประนอมหนี้เดิมที่ทีประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับนั้นไม่ได้ เพราะเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับคำขอประนอมหนี้ คำขอประนอมหนี้เดิมตกไป ไม่มีคำขอประนอมหนี้เดิมที่จะขอแก้ไขได้(ฎีกา1350/46นี้ วินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่การขอแก้ไขคำขอประนอมหนี้ตาม47(การขอแก้ไขการประนอมหนี้ในชั้นศาล)เพราะคำขอประนอมหนี้เดิมตกไปแล้ว และเป็นการพ้นระยะเวลาตาม45แล้ว และหากลูกหนี้จะขอแก้ไขอีกก็ชอบที่จะเสนอคำขอได้ในตอนหลังเมื่อศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว แต่เป็นการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายอีกครั้ง ทำให้คดีล้มละลายไม่อาจดำเนินไปโดยรวดเร็ว ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย เป็นการไม่ชอบ)
1.3)มาตรา45วรรคสอง(ไม่มีประเด็นน่าสนใจ)
1.4)มาตรา45วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่
1.4.1) การประชุมเจ้าหนี้ที่พิจารณาคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ จ.พ.ท.ต้องเรียกเจ้าหนี้ทั้งหลายมาประชุมเพื่อพิจารณาฯ การประชุมดังกล่าวนี้มาตรา31วรรคแรก บัญญัติให้เรียกว่า “การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก”
1.4.2) มติของที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้ ต้องได้”มติพิเศษ”ตามมาตรา6 จึงจะถือว่าที่ประชุมเจ้าหนี้ให้การยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ตาม46 (สังเกต “มติพิเศษ “ หมายความว่าเป็นมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจำนวนหนี้เท่ากับสามในสี่แห่งจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้ และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น—ข้อพิจารณามติพิเศษมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ 1.จำนวนเจ้าหนี้ต้องเป็นฝ่ายข้างมาก และ 2.จำนวนหนี้ต้องเท่ากับสามในสี่หรือมากกว่า)

เขียนโดย: tulawyerจำนวนที่เข้าชม : 5531   


มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


5 blog นักกฎหมายใหม่ ล่าสุด

      ฎีกา 3 สนาม น่าสนใจ ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, 309 ทวิ By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      สกัดหลัก ระยะเวลาใน ป.วิ.อ. เตรียมสอบ 3 สนาม By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      การยื่นบัญชีระบุยาน ตามมาตรา 173/1 By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา ๖๒  By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      ฎีกา การกระทำโดยป้องกัน By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ]