Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


Lawyer Blog

 
ตัวอย่าง แบบพินัยกรรม | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ ที่ LawSiam.com , ข้อมูลตัวอย่าง แบบพินัยกรรม, บทความ ตัวอย่าง แบบพินัยกรรม

    ตัวอย่าง แบบพินัยกรรม

     พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 

ให้คะแนนบทความนี้

Blog หมายเลข 70 | คะแนน Rating: 3.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 37 votes)

Tag : ทนายความ: ตั๋วทนายภาคทฤษฎี: เตรียมสอบตั๋วทนาย


พินัยกรรม

                                                                                                                                                                             ทำที่สภาทนายความ

                                                                                                    วันที่    .......................................................

            ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................... อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน...............แขวง.............เขต................กรุงเทพมหานคร ขอทำพินัยกรรมไว้ว่า หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้นำทรัพย์สินของข้าพเจ้าไปจัดการให้เป็นไปตามคำสั่งของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้คือ

            ข้อ ๑ เงินสดที่ฝากไว้กับธนาคาร ........................... สาขา......................ประเภท...................................บัญชีเลขที่ ........................ จำนวน ........................................ บาท ( ........................................ บาทถ้วน)และเงินสดที่ฝากไว้กับธนาคาร ........................................ สาขา ........................................  ประเภท ........................................  บัญชีเลขที่  ........................................  จำนวน  ........................................  บาท( ........................................ บาทถ้วน)ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ....................ดังต่อไปนี้คือ

            ๑.๑ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่  ........................................  จำนวน  ........................................ บาท ( ........................................ บาทถ้วน)

            ๑.๒ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ ........................................   จำนวน  ........................................  บาท ( ........................................ บาทถ้วน)

            ๑.๓ สำหรับดอกเบี้ยของเงินฝากทั้งสองบัญชีดังกล่าวข้างต้น หากมีขึ้นภายหลังจากที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมก็ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ ........................................ ทั้งหมด

            ข้อ ๒ ทรัพย์สินอื่นของข้าพเจ้านอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๑ ให้ตกทอดแก่  ........................................

            ข้อ ๓ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลง ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้  ........................................  เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า เพื่อจัดการทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามคำสั่งของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น

            พินัยกรรมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และได้มอบให้ ........................................ เป็นผู้เก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ ส่วนอีกหนึ่งฉบับมอบให้ ........................................ เก็บรักษาไว้ในขณะทำพินัยกรรมนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี และข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในพินัยกรรมโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงชื่อไว้ต่อหน้าพยาน.

                                                            ลงชื่อ..........................ผู้ทำพินัยกรรม

                                                                        (นาย........น.........)

            ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้นั่งเป็นพยานอยู่ในขณะที่  ........................................  ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมฉบับนี้ ขอรับรองว่า ผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ประการใด และผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

 

เขียนโดย: lawyerจำนวนที่เข้าชม : 10166   


มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


5 blog นักกฎหมายใหม่ ล่าสุด

      ฎีกา 3 สนาม น่าสนใจ ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, 309 ทวิ By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      สกัดหลัก ระยะเวลาใน ป.วิ.อ. เตรียมสอบ 3 สนาม By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      การยื่นบัญชีระบุยาน ตามมาตรา 173/1 By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา ๖๒  By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      ฎีกา การกระทำโดยป้องกัน By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ]