คำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อยาว) เจาะประเด็น+หลักกฎหมาย | เจาะฎีกาเด่น เตรียมสอบ 3 สนาม เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา อัพเดท ที่ LawSiam.com

 
คำพิพากษาฎีกาที่ 15130/2551
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055 (3) , 1061
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 10255/2558
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 41
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 18418/2556
บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของ ตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 19357/2556
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 157, 309, 334, 335 (8), 362, 364, 365
 


ระบุ คำค้น (ค้นหาด่วน*) :


คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน (ฎีกาเด่น ติดดาว)
คำพิพากษาฎีกาที่ 1387/2559   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2500
คำพิพากษาฎีกาที่ 1499/2500   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2501
คำพิพากษาฎีกาที่ 1529/2501   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2502
คำพิพากษาฎีกาที่ 1294/2502   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2503
คำพิพากษาฎีกาที่ 1742/2503   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2504
คำพิพากษาฎีกาที่ 1568/2504   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2505
คำพิพากษาฎีกาที่ 1980/2505   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2506
คำพิพากษาฎีกาที่ 2032/2506   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2507
คำพิพากษาฎีกาที่ 1150/2507   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2508
คำพิพากษาฎีกาที่ 1642/2508   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2509
คำพิพากษาฎีกาที่ 1781/2509   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2510
คำพิพากษาฎีกาที่ 1492/2510   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2511
คำพิพากษาฎีกาที่ 11161/2511   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2512
คำพิพากษาฎีกาที่ 1900/2512   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2513
คำพิพากษาฎีกาที่ 1663/2513   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2514
คำพิพากษาฎีกาที่ 2343/2514   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2515
คำพิพากษาฎีกาที่ 2849/2515   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2516
คำพิพากษาฎีกาที่ 3426/2516   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2517
คำพิพากษาฎีกาที่ 3035/2517   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2518
คำพิพากษาฎีกาที่ 2695/2518   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2519
คำพิพากษาฎีกาที่ 2940/2519   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2520
คำพิพากษาฎีกาที่ 2722/2520   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2521
คำพิพากษาฎีกาที่ 2696/2521   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2522
คำพิพากษาฎีกาที่ 3388/2522   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2523
คำพิพากษาฎีกาที่ 3142/2523   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2524
คำพิพากษาฎีกาที่ 4068/2524   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2525
คำพิพากษาฎีกาที่ 3945/2525   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2526
คำพิพากษาฎีกาที่ 4024/2526   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2527
คำพิพากษาฎีกาที่ 4027/2527   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2528
คำพิพากษาฎีกาที่ 5105/2528   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2529
คำพิพากษาฎีกาที่ 4828/2529   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2530
คำพิพากษาฎีกาที่ 6010/2530   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2531
คำพิพากษาฎีกาที่ 6726/2531   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2532
คำพิพากษาฎีกาที่ 5095/2532   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2533
คำพิพากษาฎีกาที่ 6320/2533   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2534
คำพิพากษาฎีกาที่ 6553/2534   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2535
คำพิพากษาฎีกาที่ 3694/2535   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2536
คำพิพากษาฎีกาที่ 5637/2536   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2537
คำพิพากษาฎีกาที่ 7574/2537   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2538
คำพิพากษาฎีกาที่ 9498/2538   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2539
คำพิพากษาฎีกาที่ 10306/2539   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2540
คำพิพากษาฎีกาที่ 8503/2540   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2541
คำพิพากษาฎีกาที่ 8154/2541   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2542
คำพิพากษาฎีกาที่ 9862/2542   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2543
คำพิพากษาฎีกาที่ 9034/2543   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2544
คำพิพากษาฎีกาที่ 9876/2544   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2545
คำพิพากษาฎีกาที่ 7046/2545   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2546
คำพิพากษาฎีกาที่ 10907/2546   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2547
คำพิพากษาฎีกาที่ 8171/2547   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2548
คำพิพากษาฎีกาที่ 8815/2548   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2549
คำพิพากษาฎีกาที่ 9145/2549   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2550
คำพิพากษาฎีกาที่ 1576/2550   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2551
คำพิพากษาฎีกาที่ 10990/2551   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2552
คำพิพากษาฎีกาที่ 9388/2552   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2553
คำพิพากษาฎีกาที่ 15235/2553   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2554
คำพิพากษาฎีกาที่ 11313/2554   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2555
คำพิพากษาฎีกาที่ 19958/2555   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2556
คำพิพากษาฎีกาที่ 13140/2556   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2557
คำพิพากษาฎีกาที่ 16497/2557   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2558
คำพิพากษาฎีกาที่ 6146/2558   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2559
คำพิพากษาฎีกาที่ 607/2559   
คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2560
คำพิพากษาฎีกาที่   คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา เนติบัณฑิตยสภา, สำนักงานศาลยุติธรรม อื่นๆ เตรียมสอบ 3 สนาม (ทยอย อัพเดท ต่อเนื่อง)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20323 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด