ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2555 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2555,ฎีกา ส่งเสริม 2555 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2555


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 19958/2555
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 278, 279, 317, 319 และริบของกลาง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 20447/2555
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องมีว่าการกระทำของผู้คัดค้านดังข้างต้นเป็นการจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของผู้ร้องอันชอบด้
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 22745/2555
คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อเดียวว่า จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตด้วยหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 22783/2555
ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้า รูป ตามคำขอเลขที่559213 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ รูป ทะเบียนเลขที่ ค101355รูป ทะเบียนเลขที่ ค126456 รูป ทะเบียนเลขที่ ค11418 และรูป ทะเบียนเลขที่ ค230054 ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 22171/2555
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 341, 343

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2555 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)


ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน : 

  2   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 22788/2555
        อายุความมรดก ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22785/2555
         ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22783/2555
         ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้า รูป ตามคำขอเลขที่559213 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ รูป ทะเบียนเลขที่ ค101355รูป ทะเบียนเลขที่ ค126456 รูป ทะเบียนเลขที่ ค11418 และรูป ทะเบียนเลขที่ ค230054 ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22779/2555
         มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง 4 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ทั้งสามให้แก่จำเลยชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22777-22778/2555
         มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่โจทก์เป็นการผิดสัญญาหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22745/2555
        คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อเดียวว่า จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตด้วยหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22741/2555
        ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22722/2555
         ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22691/2555
         มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22674/2555
         ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานนำเมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรตามฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22631/2555
        หลักฐานเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง มิได้เคร่งครัดถึงกับว่าจะต้องมีถ้อยคำว่าใช้หนี้กู้ยืมเงิน
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22318/2555
         มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายของสินค้าพิพาทเต็มจำนวนตามฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22313/2555
         ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามฟ้องมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22312/2555
        เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “H?TEL PLAZA ATH?N?E” และรูปลวดลายประดิษฐ์
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22267/2555
         คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22241/2555
        กรณีถือได้ว่าจำเลยทำร้ายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 แล้ว
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22195/2555
         ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยทั้งเจ็ดมีความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22175/2555
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 31, 40, 42, 65, 67, 70, 72, 73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22171/2555
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 341, 343
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22134/2555
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 371, 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20462 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด