ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

คำพิพากษาฎีกา 5 ดาว เรียงตามปี พ.ศ. อัพเดท | รวมคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


ฎีกา ปี พ.ศ. 2500 (พุทธศักราช 2500)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2077/2560 (ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2(4))   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2501 (พุทธศักราช 2501)
  
ฎีกา ปี พ.ศ. 2502 (พุทธศักราช 2502)
ถ้าคนร้ายทิ้งทรัพย์ไปแล้ว สิทธิในการป้องกันก็หมดไป - คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๕๐/๒๕๐๒   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2503 (พุทธศักราช 2503)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1447/2503   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2504 (พุทธศักราช 2504)
หนีได้ไม่หนี ไม่หมดสิทธิป้องกัน - คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๙/๒๕๐๔   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2505 (พุทธศักราช 2505)
  
ฎีกา ปี พ.ศ. 2506 (พุทธศักราช 2506)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1239/2506   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2507 (พุทธศักราช 2507)
  
ฎีกา ปี พ.ศ. 2508 (พุทธศักราช 2508)
คำพิพากษาฎีกาที่ 919/2508   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2509 (พุทธศักราช 2509)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 418/2509   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2510 (พุทธศักราช 2510)
คำพิพากษาฎีกาที่ 1021 - 1022/2510   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2511 (พุทธศักราช 2511)
คำพิพากษาฎีกาที่ 1002/2511   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2512 (พุทธศักราช 2512)
  
ฎีกา ปี พ.ศ. 2513 (พุทธศักราช 2513)
  
ฎีกา ปี พ.ศ. 2514 (พุทธศักราช 2514)
สัดส่วน ในการป้องกัน - คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๔๖/๒๕๑๔   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2515 (พุทธศักราช 2515)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 467/2515   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2516 (พุทธศักราช 2516)
  
ฎีกา ปี พ.ศ. 2517 (พุทธศักราช 2517)
คำพิพากษาฎีกาที่ 2180/2517   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2518 (พุทธศักราช 2518)
คำพิพากษาฎีกาที่ 1746/2518   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2519 (พุทธศักราช 2519)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2546/2519   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2520 (พุทธศักราช 2520)
คำพิพากษาฎีกาที่ 2153/2520   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2521 (พุทธศักราช 2521)
คำพิพากษาฎีกาที่ 1250/2521   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2522 (พุทธศักราช 2522)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2522   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2523 (พุทธศักราช 2523)
คำพิพากษาฎีกาที่ 2302/2523   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2524 (พุทธศักราช 2524)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2545/2524   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2525 (พุทธศักราช 2525)
คำพิพากษาฎีกาที่ 1739/2525   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2526 (พุทธศักราช 2526)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3643/2526   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2527 (พุทธศักราช 2527)
คำพิพากษาฎีกาที่ 3557 – 3588/2527   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2528 (พุทธศักราช 2528)
คำพิพากษาฎีกาที่ 558/2528   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2529 (พุทธศักราช 2529)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1618/2529   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2530 (พุทธศักราช 2530)
สัดส่วนแห่งการป้องกัน ตาม ปอ.ม.๖๘ - คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๕/๒๕๓๐   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2531 (พุทธศักราช 2531)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1332/2531   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2532 (พุทธศักราช 2532)
คำพิพากษาฎีกาที่ 944/2532   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2533 (พุทธศักราช 2533)
ป้องกันเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน - คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๖๖/๒๕๓๓   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2534 (พุทธศักราช 2534)
คำพิพากษาฎีกาที่ 896/2534   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2535 (พุทธศักราช 2535)
คำพิพากษาฎีกาที่ 769/2535   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2536 (พุทธศักราช 2536)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4755/2536   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2537 (พุทธศักราช 2537)
สมัครใจวิวาท อ้างป้องกัน ได้หรือไม่? - คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๙๘/๒๕๓๗   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2538 (พุทธศักราช 2538)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕/๒๕๓๘ (ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๔)   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2539 (พุทธศักราช 2539)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 976/2539   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2540 (พุทธศักราช 2540)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5590/2540   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2541 (พุทธศักราช 2541)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5710/2541   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2542 (พุทธศักราช 2542)
คำพิพากษาฎีกาที่ 6666/2542   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2543 (พุทธศักราช 2543)
คำพิพากษาฎีกาที่ 5496/2543   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2544 (พุทธศักราช 2544)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๑๑/๒๕๔๔   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2545 (พุทธศักราช 2545)
คำพิพากษาฎีกาที่ 6011-17/2545   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2546 (พุทธศักราช 2546)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๕๘/๒๕๔๖   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2547 (พุทธศักราช 2547)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๑๒/๒๕๔๗   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2548 (พุทธศักราช 2548)
ปล่อยกระแสไฟฟ้า รอบบ่อปลากัด - คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๙๐/๒๕๔๘   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2549 (พุทธศักราช 2549)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๒๙/๒๕๔๙   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2550 (พุทธศักราช 2550)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๐/๒๕๕๐   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2551 (พุทธศักราช 2551)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๕๓/๒๕๕๑   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2552 (พุทธศักราช 2552)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๐๒/๒๕๕๒ ( “24 MAY'06 16.46” )   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2553 (พุทธศักราช 2553)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๔๖/๒๕๕๓   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2554 (พุทธศักราช 2554)
คำพิพากษาฎีกาที่ 7203/2554   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2555 (พุทธศักราช 2555)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๔๒/๒๕๕๕   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2556 (พุทธศักราช 2556)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๓๖/๒๕๕๖   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2557 (พุทธศักราช 2557)
กระโดดถีบรถจักรยานยนต์ อ้างป้องกัน ได้หรือไม่ - คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๒/๒๕๕๗ (ฎีกาใหม่)   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2558 (พุทธศักราช 2558)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๕๔/๒๕๕๘   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2559 (พุทธศักราช 2559)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๐๒/๒๕๕๙   
ฎีกา ปี พ.ศ. 2560 (พุทธศักราช 2560)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๖๔/๒๕๖๐   
  คำค้น (ระบุ เลขฎีกา) :

   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 หน้า

  ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20588 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด