Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


  [ ดูหัวข้อกฎหมาย ทั้งหมด ]
การสอบตั๋วรุ่น (ทนายความ) | เก็ง สรุป ย่อ กฎหมาย ฎีกา 5 ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com , เตรียมสอบตั๋วทนาย
 

ร่วมโหวดให้คะแนน

บทความหมายเลข 64 | คะแนน Rating: 0.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 0 votes)


Share
วันที่ พุธ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

การสอบตั๋วรุ่น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่สภาทนายความกำหนด ดังนี้

1) มีสัญชาติไทย

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ อนุปริญญาทางนิติศาสตร์จากสถาบันที่สภาทนายความอนุมัติ

3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต

4) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

5) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ให้ครบทุกขั้นตอนซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.) การสอบข้อเขียน : ภาคทฤษฎี

2.) การสอบข้อเขียน : ภาคปฏิบัติ

3.) การสอบปากเปล่า

4.) การอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ และ

5.) การรับประกาศนียบัตร

1.) การสอบข้อเขียน : ภาคทฤษฎี

 

ขั้นตอนที่ 1 : รอประกาศรับสมัคร

- จุดเริ่มต้นของ ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี ผู้สมัครต้องรอให้สำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความซึ่งจะประกาศเป็นรุ่นๆไป โดยในประกาศฯจะมีกำหนด “วันจำหน่ายใบสมัคร” และ “วันสมัคร”

 

ขั้นตอนที่ 2 : ซื้อใบสมัคร

- เมื่อมีประกาศรับสมัครแล้ว ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมต้องซื้อใบสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด (รุ่น 35 คือ ระหว่างวันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2553 ) เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.) ปกติราคาชุดละ 100 บาท ในใบสมัครจะมีกำหนด “วันสมัคร” ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมต้องยื่นใบสมัครในวันดังกล่าว

 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร

- เมื่อถึงกำหนดวันสมัคร ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมต้อง …..

1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

2) ต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปแสดงให้ถูกต้องครบถ้วน อันได้แก่

2.1) หนังสือรับรองคุณวุฒิชั้นอนุปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ (ฉบับไทย) จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษาควรเป็นทนายความได้ (เฉพาะหนังสือรับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยหรือปริญญาบัตร) ต้องถ่ายเอกสาร พร้อม ตัวจริงแนบใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่นๆ จำนวน 1 ชุด

2.3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

2.4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (แต่งกายสุภาพไม่เกิน 6 เดือน)

2.5) กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องแนบหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลจำนวน 1 ชุด

2.6) กรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือถูกลงโทษทางวินัย ต้องแนบสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งลงโทษ

2.7) ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสุภาพสตรีกรณีคำนำหน้านามหรือนามสกุลในหนังสือรับรองการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

3) ต้องชำระค่าลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนสอบภาคทฤษฎี

- กรณีสมัครใหม่ 3,000 บาท

- กรณีเคยสมัครเข้ารับการอบรมแล้ว 1,350 บาท

 

ขั้นตอนที่ 4 : การฝึกอบรม

- เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียนแล้ว สภาทนายความจะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีประมาณ 16 วัน รวมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 ชั่วโมง โดยผู้สมัครจะเข้าฟังการบรรยายหรือไม่ก็ได้ ไม่มีการเช็คเวลาเรียนและไม่มีคะแนนเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 5 : การสอบข้อเขียน : ภาคทฤษฎี

- เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น สภาทนายความจะประกาศวันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี

- ข้อสอบข้อเขียน ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.อัตนัย 80 คะแนน 2.ปรนัย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ถ้าสอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน มีเวลาในการทำข้อสอบ 4 ชั่วโมง

1. ข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน จะเป็นการเขียนเอกสารทางถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ โดยไม่ต้องใช้แบบพิมพ์ศาล แบ่งได้เป็น 5 ส่วน คือ

1.) คำฟ้องแพ่ง

2.) คำฟ้องอาญา

3.) คำร้อง คำขอ คำแถลง

4.) หนังสือต่าง,สัญญา

5.) คำร้องขอ (คดีไม่มีข้อพิพาท)

2. ข้อสอบปรนัย 20 คะแนน เป็นข้อสอบกากบาท เนื้อหาเกี่ยวกับ มรรยาททนายความ และกฎหมายวิธีความในศาลต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความคดีแพ่ง, กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายอื่น
+++++++++++++++++++++
ติดตาม อัพเดท ฎีกาเด่น 5 ดาว ข่าวสารกฎหมาย ที่ เพจ Facebook : https://www.facebook.com/lawsiamdotcom
++++++++++++++++++++++

เข้าชม : 2821    [ ขึ้นบน ]


  เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบตั๋วทนาย 5 อันดับล่าสุด

      หลักการร่างฟ้องคดีอาญา 29 / ม.ค. / 2557
      mp3 อบรม เตรียมสอบ ทนายความ 26 / ม.ค. / 2557
      สรุปสาระสำคัญ พรบ.ทนายความ 28 / มิ.ย. / 2555
      แนวข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ 28 / มิ.ย. / 2555
      ตั๋วรุ่น ตั๋วปี แตกต่างกันอย่างไร 28 / มิ.ย. / 2555