[ย้อนกลับสู่หน้าหลัก :แบบทดสอบออนไลน์]

     

หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ ข้อสอบปรนัย เตรียมสอบตั๋วทนาย ชุดที่ 2

 
**************


1. ข้อใด ไม่ใช่หมายอาญา ตาม ป.วิ.อาญา
หมายค้น
หมายจับ
หมายปล่อย
หมายเรียก

2. ข้อใด คือ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์กรอัยการ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

3. ข้อใดเป็นเงื่อนไขในการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ต้องเป็นจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ
ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด
ต้องถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีและปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด
ถูกทุกข้อ

4. คดีใดไม่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีผู้เยาว์ฟ้องขอให้รับรองบุตร
คดีผู้เยาว์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดก
คดีผู้เยาว์ร้องขออนุญาตทำการสมรส
ไม่มีข้อใดถูก

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
คำกล่าวโทษ หมายความถึง การที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
คำร้องทุกข์ หมายความถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นจะมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษหรือไม่ก็ได้
ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
จำเลย หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด

6. นายเอก นำเงินจำนวน 20,000 บาท มาฝากไว้กับนายโท เพื่อนสนิท เนื่องจากนายเอกจะไปต่างจังหวัด 2 เดือน กลัวว่าเก็บเงินสดไว้ที่บ้านแล้วจะไม่ปลอดภัย นายโทจึงรับฝากเงินไว้ โดยบอกว่าหากนายเอกจะเอาคืนเมื่อไรก็ให้บอก เมื่อนายเอก กลับมาจากต่างจังหวัดจึงได้ไปหานายโท และขอเงินที่ฝากไว้คืนทั้งหมด นายโท บอกว่าไม่มีเงิน เพราะได้นำเงินไปใช้จ่ายหมดแล้ว นายเอก จะฟ้องคดีอาญา ข้อหาใดได้บ้าง
ฟ้องอาญาไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง
ฟ้องอาญา ข้อหาลักทรัพย์ได้
ฟ้องอาญา ข้อหาฉ้อโกงได้
ฟ้องอาญา ข้อหายักยอกทรัพย์ได้

7. การฟ้องคดีต่อศาลภาษี ผู้ถูกประเมินต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนภายในกี่วันนับแต่วันถูกประเมิน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน

8. เกี่ยวกับการถามค้าน ข้อใดไม่ถูกต้อง
การถามค้านพยานต้องถามเสียในเวลาที่พยานเบิกความ เพื่อให้พยานมีโอกาสอธิบายถึงข้อความนั้น
พยานหลักฐานที่ใช้ประกอบการถามค้านไม่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานล่วงหน้า
การถามค้านคือการทำลายน้ำหนักพยาน
พยานหลักฐานที่ใช้ถามค้านต้องสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายล่วงหน้าก่อนนำสืบพยาน

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฏากร
ตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์นั้น หมายถึง ตราสารที่จะใช้อ้างเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งเพื่อบังคับให้เป็นไปตามตราสารนั้นโดยตรงเท่านั้น หากเป็นตราสารที่นำมาสืบประกอบเพื่อ สนับสนุนพยานหลักฐานอื่นไม่จำเป็นต้องปิดอากรแสตมป์ก็สามารถรับฟังได้
เอกสารที่เป็นเพียงหลักฐานแห่งการกู้เงินไม่มีลักษณะเป็นตราสาร ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ ตามรัษฎากร รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
ตราสารที่ทำขึ้นโดยถูกต้องในต่างประเทศ ก็อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรด้วย
ตราสารที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์นั้น ประมวลรัษฎากรมาตรา 118 ห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐาน เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น ไม่นำไปใช้กับคดีอาญา

10. ลักษณะพิเศษของคดีปกครอง ซึ่งแตกต่างจากคดีอื่น คือข้อใด
เป็นวิธีพิจารณาระบบไต่สวน ตุลาการมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง
ไม่มีทนายความมีแต่ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ฟ้อง และผู้ถูกฟ้อง
การพิจารณาใช้เอกสารเป็นหลัก
ถูกทุกข้อ

11. คดีใดอยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร
คดีที่รัฐฟ้องเรียกหนี้ค่าภาษีอากร
คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
คดีที่ฟ้องขอคืนค่าภาษี
ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดเป็นตราสารที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ตามอัตราในบัญชีท้ายประมวลรัษฎากร
สัญญาค้ำประกัน
สัญญากู้
สัญญาเช่าที่ดิน
ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดถูกต้อง
ศาลเยาวชนฯ ต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอีก 2 คน โดยต้องเป็นสตรีอย่างน้อย 2 คน เป็นองค์คณะ
คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด ให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น
ผิดสัญญาหมั้น ฟ้องเรียกเงินทดแทนต่อศาลเยาวชนฯ
ผู้เยาว์ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนฯ

14. คดีใด ไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270
คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด
คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ

15. ในคดีอาญา ศาลกำหนดนัดวันตรวจพยานหลักฐาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนถึงกำหนดวันตรวจพยานหลักฐาน
ศาลอาจกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้ โดยแจ้งให้คู่ความทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
คดีที่จำเลยไม่ไห้การหรือปฏิเสธ เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือศาลเห็นสมควร จะกำหนดวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้
คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า 7 วัน

16. เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง กฎหมายห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคล ในกรณีใด
1.ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดง
2.ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่า ยังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก
3.นำพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอม หรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

17. นายเอก ขับรถโดยประมาทชน ด.ช.แดง ถึงแก่ความตาย ใครมีอำนาจฟ้องนายเอก เป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาล
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้น
ผู้แทนโดยชอบธรรมของ ด.ช.แดง
ผู้แทนเฉพาะคดี ที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้บุพการี ของ ด.ช.แดง

18. เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ข้อใดไม่ถูกต้อง
การทบทวนความจำของพยาน ใช้บันทึกช่วยจำได้
การอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ภายใน 1 เดือน
ขอย่นหรือขยายระยะเวลาได้โดยอาศัยอำนาจตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 23
การพิจารณาเป็นการลับและห้ามโฆษณา

19. จทก์ฟ้องว่า นายสอนและนางสวยเป็นสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ระหว่างสมรสมีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ โจทก์และจำเลย ต่อมานายสอนถึงแก่กรรมมีทรัพย์มรดกได้แก่ที่ดินมีโฉนด 1 แปลง แต่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสอนไม่ยอมแบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาท กลับจดทะเบียนโอนใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ขอให้จำเลยแบ่งที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์กึ่งหนึ่ง จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสอน เพราะนายสอนกับนางสวยแยกกันอยู่ก่อนโจทก์เกิดราว 3 ปี โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอแบ่งที่ดินจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง คดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างใด และฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์
โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสอนหรือไม่ จำเลยมีภาระการพิสูจน์
โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสอนหรือไม่ โจทก์มีภาระการพิสูจน์
จำเลยต้องแบ่งที่ดินแก่โจทก์หรือไม่ โจทก์มีภาระการพิสูจน์
จำเลยต้องแบ่งที่ดินแก่โจทก์หรือไม่ จำเลยมีภาระการพิสูจน์

20. ศาลนัดชี้สองสถาน หมายถึงข้อใด
กำหนดประเด็นข้อพิพาท และ กำหนดหน้าที่นำสืบ
ให้การพร้อมกับทำการสืบพยาน
กำหนดหน้าที่นำสืบว่าใครสืบก่อน ใครสืบหลัง
กำหนดประเด็นข้อพิพาท


  
ข้อสอบปรนัย เตรียมสอบตั๋วทนาย ชุดที่ 2 |แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 



[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       



ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20225 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด