ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


[ย้อนกลับสู่หน้าหลัก :แบบทดสอบออนไลน์]

     

หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย

 
**************


1. ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญา อาจกล่าวได้ว่ามีเพียง ศาลยุติธรรมและศาลทหาร
ถูก
ผิด

2. ศาลทหารในเวลาปกติให้อัยการศาลทหารหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาแต่ถ้าผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
ถูก
ผิด

3. ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารโดยไม่จำกัดชั้นยศและจำกัดพื้นที่เช่นกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร แต่ถ้ากระทำความผิดในท้องถิ่นซึ่งมีศาลทหารก็จะพิจารณาพิพากษาในศาลทหารท้องถิ่นนั้น
ถูก
ผิด

4. ศาลมณฑลทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายภายในเขตพื้นที่มณฑลทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นนายพล(นายพลขึ้นศาลทหารกรุงเทพ)(ท่องจำ ประทวนจังหวัด สัญญาบัตรมณฑล นายพลกรุงเทพ)
ถูก
ผิด

5. ศาลทหารไม่มีอำนาจ ส่งประเด็นให้ศาลทหารแห่งอื่นหรือศาลพลเรือนสืบพยานและให้ศาลที่รับประเด็นมีอำนาจหน้าที่ดังศาลเดิมและไม่มีอำนาจส่งประเด็นไปยังศาลอื่นอีกต่อหนึ่งได้
ถูก
ผิด

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน,ที่ปรึกษากฎหมาย,ตรวจร่างสัญญาต่างๆ,เสนอความเห็นกฎหมาย อัยการทหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวน , เสนอสั่งคดีนอกจากนี้ยังสอบสวนเองได้ด้วย
ถูก
ผิด

7. การอุทธรณ์ ฎีกา ภายใน 7 วัน การสั่งลงโทษ ภายใน 15 วัน
ถูก
ผิด

8. อำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีดังนี้
ผู้กระทำผิดและผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
วินัยทหาร
คดีที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ
ถูกทุกข้อ

9. วิธีพิจารณาความอาญาในศาลทหารใช้หลักวิธีพิจารณาความดังนี้
ใช้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับทหาร บังคับก่อน หากไม่มีใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามลำดับ
ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก่อน

10. ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ เช่นมีการรบ มีสถานการณ์สงครามมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก คดีต้องห้าม อุทธรณ์ ฎีกา
ถูก
ผิด

11. คดีที่ศาลจังหวัดทหารไม่มีอำนาจพิพากษาให้ศาลจังหวัดทหารทำความเห็นส่งสำนวนไปให้ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษาแล้วแต่กรณี
ถูก
ผิด

12. ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีดังต่อไปนี้
พิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิด
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา เฉพาะที่ ผู้เสียหายเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและต้องมีการลงโทษในทางอาญาอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาเท่านั้น
สั่งลงโทษบุคคลใดๆที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ถูกทุกข้อ

13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีอำนาจสั่งให้ตุลาการพระธรรมนูญ 1 นายไปนั่งพิจารณาร่วมกับตุลาการศาลจังหวัดทหารอีก 2 นายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลจังหวัดทหารมีอำนาจและหน้าที่ดั่งศาลมณฑลทหาร
ถูก
ผิด

14. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย ภายในเขตพื้นที่จังหวัดทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร(ถ้าชั้นสัญญาบัตรต้องขึ้นศาลมณฑล)
ถูก
ผิด

15. บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คือ?
นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ(ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป)
นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการเฉพาะเมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร เช่น คำสั่งเรียกพล (ทหารชั้นประทวนไม่มาตามหมายเรียกพลต้องขึ้นศาลยุติธรรม)
นายทหารชั้นประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ถูกทุกข้อ

16. คดีที่อยู่ในอำนาจของ ปปช.หรือคดีพิเศษ (dsi)กรณีนี้ไม่มีอำนาจ ในเขตอำนาจศาลทหาร
ถูก
ผิด

17. ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษา คือ ?
นายทหารผู้บังคับบัญชาจำเลยซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นนายพลขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ
มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้นเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงทษในกรณีที่จำเลยอยู่ต่งท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทหาร
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลประจำหน่วยทหารหรือศาลอาญาศึกเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้นๆ
ถูกทุกข้อ

18. ในขณะที่มีการรบหรือศึกสงครามอาจมี ศาลอาญาศึก
ถูก
ผิด

19. การพิจารณาและการสืบพยานศาลทหารถ้าจำเลยให้การรับสารภาพหรือไม่ติดใจฟังจะไม่ทำต่อหน้าจำเลยนั้นก็ได้
ถูก
ผิด

20. หลักที่ใช้ในการพพิจารณาว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารหรือศาลยุติธรรม คือ ขณะกระทำความผิดอาญาเป็นบุคคลที่อยู่อำนาจศาลทหาร ขณะฟ้องเป็นทหารหรือไม่ก็ได้
ถูก
ผิด


  
แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย |แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20600 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด