[ย้อนกลับสู่หน้าหลัก :แบบทดสอบออนไลน์]

     

หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย

 
**************


1. ศาลทหารแบ่งได้เป็น 3 ชั้นได้แก่
ศาลทหารชั้นต้น มี 4 ประเภท คือ ศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศาลประจำหน่วยทหาร
ศาลทหารกลาง หมายถึง ศาลทหารชั้นอุทธรณ์
ศาลทหารสูงสุด หมายถึง ศาลทหารชั้นฎีกา
ถูกทุกข้อ

2. หลักที่ใช้ในการพพิจารณาว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารหรือศาลยุติธรรม คือ ขณะกระทำความผิดอาญาเป็นบุคคลที่อยู่อำนาจศาลทหาร ขณะฟ้องเป็นทหารหรือไม่ก็ได้
ถูก
ผิด

3. คดีที่ศาลจังหวัดทหารไม่มีอำนาจพิพากษาให้ศาลจังหวัดทหารทำความเห็นส่งสำนวนไปให้ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษาแล้วแต่กรณี
ถูก
ผิด

4. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย ภายในเขตพื้นที่จังหวัดทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร(ถ้าชั้นสัญญาบัตรต้องขึ้นศาลมณฑล)
ถูก
ผิด

5. วิธีพิจารณาความอาญาในศาลทหารใช้หลักวิธีพิจารณาความดังนี้
ใช้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับทหาร บังคับก่อน หากไม่มีใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามลำดับ
ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก่อน

6. การพิจารณาและการสืบพยานศาลทหารถ้าจำเลยให้การรับสารภาพหรือไม่ติดใจฟังจะไม่ทำต่อหน้าจำเลยนั้นก็ได้
ถูก
ผิด

7. ศาลทหารไม่มีอำนาจ ส่งประเด็นให้ศาลทหารแห่งอื่นหรือศาลพลเรือนสืบพยานและให้ศาลที่รับประเด็นมีอำนาจหน้าที่ดังศาลเดิมและไม่มีอำนาจส่งประเด็นไปยังศาลอื่นอีกต่อหนึ่งได้
ถูก
ผิด

8. บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คือ?
นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ(ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป)
นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการเฉพาะเมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร เช่น คำสั่งเรียกพล (ทหารชั้นประทวนไม่มาตามหมายเรียกพลต้องขึ้นศาลยุติธรรม)
นายทหารชั้นประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ถูกทุกข้อ

9. ในขณะที่มีการรบหรือศึกสงครามอาจมี ศาลอาญาศึก
ถูก
ผิด

10. ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษา คือ ?
นายทหารผู้บังคับบัญชาจำเลยซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นนายพลขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ
มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้นเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงทษในกรณีที่จำเลยอยู่ต่งท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทหาร
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลประจำหน่วยทหารหรือศาลอาญาศึกเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้นๆ
ถูกทุกข้อ

11. การอุทธรณ์ ฎีกา ภายใน 7 วัน การสั่งลงโทษ ภายใน 15 วัน
ถูก
ผิด

12. ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ เช่นมีการรบ มีสถานการณ์สงครามมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก คดีต้องห้าม อุทธรณ์ ฎีกา
ถูก
ผิด

13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน,ที่ปรึกษากฎหมาย,ตรวจร่างสัญญาต่างๆ,เสนอความเห็นกฎหมาย อัยการทหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวน , เสนอสั่งคดีนอกจากนี้ยังสอบสวนเองได้ด้วย
ถูก
ผิด

14. ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีดังต่อไปนี้
พิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิด
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา เฉพาะที่ ผู้เสียหายเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและต้องมีการลงโทษในทางอาญาอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาเท่านั้น
สั่งลงโทษบุคคลใดๆที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ถูกทุกข้อ

15. คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คือ
คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน(ทั้งกรณีกระทำโดยเจตนาและประมาท)
คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ถูกทุกข้อ

16. อำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีดังนี้
ผู้กระทำผิดและผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
วินัยทหาร
คดีที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ
ถูกทุกข้อ

17. ศาลมณฑลทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายภายในเขตพื้นที่มณฑลทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นนายพล(นายพลขึ้นศาลทหารกรุงเทพ)(ท่องจำ ประทวนจังหวัด สัญญาบัตรมณฑล นายพลกรุงเทพ)
ถูก
ผิด

18. การพิจารณาว่าฟ้องที่ศาลจังหวัดไหนใช้หลักถิ่นที่อยู่
ถูก
ผิด

19. คดีที่อยู่ในอำนาจของ ปปช.หรือคดีพิเศษ (dsi)กรณีนี้ไม่มีอำนาจ ในเขตอำนาจศาลทหาร
ถูก
ผิด

20. ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญา อาจกล่าวได้ว่ามีเพียง ศาลยุติธรรมและศาลทหาร
ถูก
ผิด


  
แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย |แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

เตรียมสอบเนติ ภาค2/70

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 19081 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด