[ย้อนกลับสู่หน้าหลัก :แบบทดสอบออนไลน์]

     

หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย

 
**************


1. ศาลทหารแบ่งได้เป็น 3 ชั้นได้แก่
ศาลทหารชั้นต้น มี 4 ประเภท คือ ศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศาลประจำหน่วยทหาร
ศาลทหารกลาง หมายถึง ศาลทหารชั้นอุทธรณ์
ศาลทหารสูงสุด หมายถึง ศาลทหารชั้นฎีกา
ถูกทุกข้อ

2. ศาลมณฑลทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายภายในเขตพื้นที่มณฑลทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นนายพล(นายพลขึ้นศาลทหารกรุงเทพ)(ท่องจำ ประทวนจังหวัด สัญญาบัตรมณฑล นายพลกรุงเทพ)
ถูก
ผิด

3. ศาลทหารในเวลาปกติให้อัยการศาลทหารหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาแต่ถ้าผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
ถูก
ผิด

4. ในขณะที่มีการรบหรือศึกสงครามอาจมี ศาลอาญาศึก
ถูก
ผิด

5. คดีที่อยู่ในอำนาจของ ปปช.หรือคดีพิเศษ (dsi)กรณีนี้ไม่มีอำนาจ ในเขตอำนาจศาลทหาร
ถูก
ผิด

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีอำนาจสั่งให้ตุลาการพระธรรมนูญ 1 นายไปนั่งพิจารณาร่วมกับตุลาการศาลจังหวัดทหารอีก 2 นายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลจังหวัดทหารมีอำนาจและหน้าที่ดั่งศาลมณฑลทหาร
ถูก
ผิด

7. ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารโดยไม่จำกัดชั้นยศและจำกัดพื้นที่เช่นกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร แต่ถ้ากระทำความผิดในท้องถิ่นซึ่งมีศาลทหารก็จะพิจารณาพิพากษาในศาลทหารท้องถิ่นนั้น
ถูก
ผิด

8. การอุทธรณ์ ฎีกา ภายใน 7 วัน การสั่งลงโทษ ภายใน 15 วัน
ถูก
ผิด

9. การพิจารณาว่าฟ้องที่ศาลจังหวัดไหนใช้หลักถิ่นที่อยู่
ถูก
ผิด

10. ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ เช่นมีการรบ มีสถานการณ์สงครามมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก คดีต้องห้าม อุทธรณ์ ฎีกา
ถูก
ผิด

11. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย ภายในเขตพื้นที่จังหวัดทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร(ถ้าชั้นสัญญาบัตรต้องขึ้นศาลมณฑล)
ถูก
ผิด

12. กฎหมายหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาลทหาร คือ?
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามลำดับ
พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 และเรื่องของเขตอำนาจนั้นจะปรากฏใน พรฎ.กำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร พ.ศ.2533

13. ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติให้จำเลยแต่งทนายได้(มีทนายขอแรง)แต่ศาลอาญาศึกห้ามแต่งทนาย
ถูก
ผิด

14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน,ที่ปรึกษากฎหมาย,ตรวจร่างสัญญาต่างๆ,เสนอความเห็นกฎหมาย อัยการทหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวน , เสนอสั่งคดีนอกจากนี้ยังสอบสวนเองได้ด้วย
ถูก
ผิด

15. ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญา อาจกล่าวได้ว่ามีเพียง ศาลยุติธรรมและศาลทหาร
ถูก
ผิด

16. ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษา คือ ?
นายทหารผู้บังคับบัญชาจำเลยซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นนายพลขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ
มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้นเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงทษในกรณีที่จำเลยอยู่ต่งท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทหาร
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลประจำหน่วยทหารหรือศาลอาญาศึกเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้นๆ
ถูกทุกข้อ

17. วิธีพิจารณาความอาญาในศาลทหารใช้หลักวิธีพิจารณาความดังนี้
ใช้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับทหาร บังคับก่อน หากไม่มีใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามลำดับ
ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก่อน

18. คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คือ
คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน(ทั้งกรณีกระทำโดยเจตนาและประมาท)
คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ถูกทุกข้อ

19. อำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีดังนี้
ผู้กระทำผิดและผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
วินัยทหาร
คดีที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ
ถูกทุกข้อ

20. คดีที่ศาลจังหวัดทหารไม่มีอำนาจพิพากษาให้ศาลจังหวัดทหารทำความเห็นส่งสำนวนไปให้ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษาแล้วแต่กรณี
ถูก
ผิด


  
แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย |แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

เตรียมสอบเนติ ภาค2/70

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 19767 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด