[ย้อนกลับสู่หน้าหลัก :แบบทดสอบออนไลน์]

     

หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ แนวข้อสอบปรนัยตั๋วทนาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

 
**************


1. การสืบพยาน ข้อใดถูก (**น่าสนใจ)
เอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องทำคำแปลเสมอ
ขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้าก่อนฟ้องได้
คู่ความขอหรือศาลเห็นเองว่าไม่เคยเปิดเผยข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาเป็นการลับได้
ถูกทุกข้อ

2. การดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกัน ข้อใดถูก
คู่ความอาจตกลงกันยื่นคำร้องศาลขอให้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกันได้
ศาลจะสั่งอนุญาตถ้าศาลเห็นสมควรเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วเว้นแต่กระบวนพิจารณาดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ถูกเฉพาะข้อ 2
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

3. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนกับการพิจารณาคดีในศาลแพ่ง **ออกบ่อย
ถูก
ผิด

4. การสืบพยาน ข้อใดถูก
การเสนอบันทึกถ้อยคำพยาน แทนการให้พยานบุคคลมาเบิกความในศาลจะทำได้ก็ต่อเมื่อยื่นคำร้องต่อศาลและศาลอนุญาต อย่างไรก็ตามบันทึกถ้อยคำพยานใช้แทนได้เฉพาะการซักถามเท่านั้น ผู้ให้ถ้อยคำจะต้องมาศาลเพื่อตอบคำถามค้านและถามติงด้วย แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ติดใจถามค้านก็ไม่ต้องมาก็ได้
การสืบพยานโดยใช้วิดีโอจอภาพ โดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมที่ฝ่ายแพ้คดีต้องจ่ายแต่อย่างใด
ในกรณีที่เอกสารที่ส่งต่อศาลนั้นทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คู่ความอาจทำความตกลงไม่ต้องแปลทั้งฉบับหรือแปลเพียงบางส่วนก็ได้นอกจากนี้แม้คู่ความมิได้ตกลงกันหากศาลเห็นว่าเอกสารนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานในประเด็นหลักของคดีศาลอาจอนุญาตให้ส่งเอกสารโดยม่ต้องแปลก็ได้
ถูกทุกข้อ

5. อาจารย์บรรยายแบ่งการค้าออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ?
การซื้อขายสินค้าในสิ่งที่จับต้องได้
การซื้อขายบริการ การให้คำปรึกษา
การซื้อขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์ ยา
ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดถูก องค์คณะมี 3 ท่านได้แก่ ?
ผู้พิพากษาอาชีพ 2 ท่าน
ผู้พิพากษาสมทบ 1 ท่าน ซึ่งคัดมาจากคนที่มีความรู้ที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลมีวาระคราวละ 5 ปี แต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทั้งข้อ 1 และ 2

7. .ศาลไอพี เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 ซึ่งไทยต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของ WTO และมีพันธะกรณีที่จะต้องมีระบบศาลที่คุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา+การค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงตั้งศาล พี ขึ้นเพราะถ้าจะเปลี่ยนระบบศาลทั้งหมดก็ยุ่งยากเกินไป
ถูก
ผิด

8. ข้อใดถูก
การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลทรัพย์สินฯในการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีโจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลเมื่อใด
ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน
ถูกทุกข้อ

9. การเสนอพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ข้อใดถูก
ให้ระบุในบัญชีพยาน และยื่นคำแถลงต่อศาลว่าต้องการสืบพยานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
ให้ส่งคำรับรองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแนบไปด้วย
ไม่สามารถส่งได้ เพราะต้องห้าม
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

10. การนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง ม.27 พรบ.จัดตั้งฯบัญญัติให้ศาลนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วง
ถูก
ผิด

11. การพิจารณาลับ เมื่อคู่ความมีคำขอหรือศาลเห็นเองว่าไม่สมควรที่จะให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในคดี ศาลอาจมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อใดถูก
ห้ามประชาชนเข้าฟังการพิจารณาและดำเนินการพิจารณาไปโดยไม่เปิดเผย
ห้ามมิให้โฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่างๆเช่นว่านั้น
ถูกเฉพาะข้อ 1
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

12. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีศาลเดียว คือ ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งมีเขตอำนาจทั่วราชอาญาจักร
ถูก
ผิด

13. การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ถูก
ผิด

14. การขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง ข้อใดถูก
ก่อนศาลจะสั่งให้มีการคุ้มครองศาลจะสั่งให้ผู้ขอวางเงินประกันค่าเสียหายก่อนและนอกจากนี้ผู้ขอต้องฟ้องคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด มิเช่นนั้นการคุ้มครองชั่วคราวนั้นจะสิ้นผลไปทันทีที่ครบกำหนดดังกล่าว ข้อแตกต่างอย่างชัดเจนของกฎหมายวิธีพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กับ ศาลแพ่ง คือ การคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องนี่เอง
ในกรณีที่เห็นว่าบุคคลใดจะกระทำการละเมิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร หรือ เครื่องหมายการค้า โดจทก์อาจยื่นคำขอโดยบรรยายข้อเท็จจริงแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลยและมีเหตุเพียงพอที่จะทำให้เชื่อว่าศาลควรมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนอกจากนี้โจทก์ต้องทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุประกอบไปกับคำขอเพื่อสนับสนุนข้ออ้างด้วย
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทั้งข้อ 1 และ 2

15. การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ข้อใดถูก
ศาลอาจสั่งให้คู่ความที่ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบหรือผิดหลง ทำการแก้ไขกระบวนพิจารณานั้นให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกำหนด เว้นแต่ข้อที่ผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นเกิดจากความจงใจหรือเพิกเฉยของคู่ความฝ่ายนั้นอันเป็นการเอาเปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
อนึ่งการแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่นำไปใช้ในคดีอาญา
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทั้งข้อ 1 และ 2

16. การสืบพยาน ข้อใดถูก (**น่าสนใจ)
เสนอบันทึกถ้อยคำพยาน แทนการให้พยานบุคคลมาเบิกความในศาลได้
สืบพยานโดยใช้วีดีโอจอภาพ (ให้ผู้ที่ขอสืบพยานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นค่าฤชาธรรมเนียมที่ฝ่ายแพ้คดีต้องจ่ายแต่อย่างใด)
เอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คู่ความตกลงกันไม่ต้องแปลทั้งฉบับหรือบางส่วนได้
ถูกทุกข้อ

17. การขยายหรือย่นระยะเวลา หากศาลเห็นสมควรเองหรือคู่ความร้องขอศาลมีอำนาจขยายหรือย่นระยะเวลาได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีพฤติการณ์พิเศษหรือเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด
ถูก
ผิด

18. การขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน แม้จะยังไม่มีการฟ้องคดีคู่ความก็อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนก็ได้(แม้ได้ฟ้องคดีไว้แล้วจะลัดคิวสืบไว้ก่อนก็ได้)ถ้าเกรง่วาพยานหลักฐานนั้นจะสูญหายหรือยากแก่การนำสืบในภายหลัง นอกจากนี้ผู้ขอยังสามารถให้เอกชนเข้าไปในเคหะสถานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไปเอาหลักฐานมาได้แต่ต้องมีการวางเงินประกันความเสียหาย
ถูก
ผิด

19. ข้อต่อสู้ใดในคดีของศาลทรัพย์สินฯมีน้ำหนักแก่คดีน้อยที่สุด ต่อสู้ว่าฟ้องเคลือบคลุม ทำให้จำเลยอ่านไม่เข้าใจฟ้องไม่อาจให้การได้ชัดแจ้ง เพราะศาลจะสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องอยู่ดี(ศาลจะไม่ยกฟ้องเพราะมีข้อกำหนด 6 ข้อ กำหนดไว้)
ถูก
ผิด

20. คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทรัพย์สินฯ คือ? **ออกบ่อย
คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
มูลคดีละเมิดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ถูกเฉพาะข้อ 1


  
แนวข้อสอบปรนัยตั๋วทนาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ |แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

เตรียมสอบเนติ ภาค2/70

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 19837 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด