ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


 สรุป ฎีกา 5ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม - ป.วิ.แพ่ง ภาคทั่วไป (มาตรา ๑ ถึง ๑๖๙/๓) | สกัดฎีกาเด่น ที่น่าสนใจ เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ LawSiam.com

ย้อนกลับสู่หน้าหลัก >>[เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิแพ่ง]

 
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ป.วิ.แพ่ง ภาคทั่วไป (มาตรา ๑ ถึง ๑๖๙/๓) (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค1)
- สกัดหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น 5 ดาว อัพเดท พร้อมสอบ 3 สนาม
- ถาม-ตอบ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ (เตรียมสอบ 3 สนาม)
- เจาะประเด็นฎีกาเด่น เน้นพร้อมสอบทุกสนาม*
- สกัดฎีกาที่น่าสนใจ จาก เนติบัณฑิต , สำนักงานศาลยุติธรรม, ส่งเสริมฯ อื่นๆ
- สรุปรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สกัดหลัก เน้นประเด็นกฎหมาย ฎีกาใหม่ อัพเดท*

***สำหรับทบทวนเตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา***
ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7  8  9   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 หน้า

รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ (เล่มที่16 ครั้งที่15) สมัยที่ 70 ปิดคอร์ส
        มาตรา ๗ (เน้น**) บทบัญญัติในมาตรา ๔ มาตรา ๔ทวิ มาตรา ๔ตรี มาตรา ๔ จัตวา มาตรา ๔ เบญจ มาตรา ๔ ฉ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๖/๑ ต้องอยู่ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้...ฯลฯ... (อ่านต่อ..)
259.06 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่16 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่16) สมัยที่ 70 ปิดคอร์ส
         หลักการทั่วไปที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีมีดังนี้ ... (อ่านต่อ..)
381.47 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่15 ครั้งที่8) สมัยที่ 70
        กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน .. (อ่านต่อ..)
263.18 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่15) สมัยที่ 7
         หลักเกณฑ์การเข้ามาเป็นคู่ความในศาลมีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๕ ว่า .. (อ่านต่อ..)
253.81 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่13) สมัยที่ 70
        กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ...(อ่านต่อ..)
288.82 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่14 ครั้งที่7) สมัยที่ 70
        กรณีมาตรา ๒๔๕ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความฝ่ายที่มิได้อุทธรณ์ในคดีที่เป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกกันได้ ... (อ่านต่อ..)
293.32 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่14 ครั้งที่6) สมัยที่ 70
         ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำอาจเกิดขึ้นได้ในคดีเดียวกันหรือคนละคดีกัน (ฎีกาที่ ๑๔๖๑/๒๕๕๖, ๔๔๗๙/๒๕๕๖) .. (อ่านต่อ..)
262.62 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่14 ครั้งที่5) สมัยที่ 70
        ข้อห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตามมาตรา ๑๔๔ เป็นเรื่องที่กฎหมายห้ามทั้งศาลและคู่ความ (ฎีกาที่ ๖๔๖/๒๕๕๖) ... (อ่านต่อ..)
359.94 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่14 ครั้งที่4) สมัยที่ 70
        ข้อยกเว้นที่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆ เกินไปกว่าหรือ นอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ ..(อ่านต่อ.)
255.05 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่12) สมัยที่ 70
        ลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๔ ที่คู่ความจะต้องปฏิบัติหรือศาลจะต้องดำเนินการก็คือ ..(อ่านต่อ..)
355.50 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่11) สมัยที่ 70
        กฎหมายให้อำนาจหรือให้สิทธิคู่ความที่จะย่นระยะเวลาก็ได้ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่ใช่แต่เฉพาะขยายเท่านั้น ...(อ่านต่อ..)
323.43 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่13 ครั้งที่3) สมัยที่ 70
         โจทก์ฟ้องว่าทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมโดยอายุความ ทางพิจารณาได้ความว่า ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมโดยผลของกฎหมาย ..(อ่านต่อ..)
259.84 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่12 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่10) สมัยที่ 70
         การสั่งคดีที่พิจารณา มาตรา ๒๑ บัญญัติว่า ... (อ่านต่อ..)
252.05 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่12 ครั้งที่2) สมัยที่ 70
        คดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การถือว่ามีประเด็นแห่งคดีตามข้ออ้าง ที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้อง.. (อ่านต่อ..)
257.97 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร (เล่มที่11 ครั้งที่1) สมัยที่ 70
        หลักการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีมีด้วยกัน ๒ ประการ ควบคู่ กัน คือ ...(อ่านต่อ...)
291.12 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่8 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่6) สมัยที่ 70
        หลักในการโอนคดีมีดังนี้ คือ ๑. ต้องมีศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นตั้งแต่สองศาลขึ้นไป ๒... (อ่านต่อ..)
253.95 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่8 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่5) สมัยที่ 70
        คดีที่ร้องขอเกี่ยวกับนิติบุคคล มาตรา ๔ เบญจ ได้แก่... (อ่านต่อ..)
289.16 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อำนาจ (เล่มที่8 ครั้งที่6) สมัยที่ 70
         ถ้าทรัพย์ที่พิพาทเป็นคนละสิ่งกันไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ...(อ่านต่อ..)
324.74 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ (เล่มที่7 ครั้งที่6) สมัยที่ 70
        ตามมาตรา ๑๗๘ ถ้าจำเลยฟ้องแย้งรวมมาในคำให้การ โจทก์มีหน้าที่ ต้องทำคำให้การแก้ฟ้องแย้งยื่นต่อศาลภายใน ๑๕ วัน ...(อ่านต่อ..)
356.30 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่7 วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
         มูลเหตุแห่งการฟ้องร้องคือการกระทำที่เป็นละเมิด สถานที่จ่ายเงิน ค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นไม่ถือว่าเป็นสถานที่ที่เกิดการกระทำที่เป็นละเมิด จึงถือว่าเป็นที่มูลคดีเกิดไม่ได้ (ฎ. ๒๔๓๗/๒๕๔๐)
254.15 Byteคำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21137 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)