ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 องค์การอัยการและพนักงานอัยการฯชื่อไฟล์ : ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการ ในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 องค์การอัยการและพนักงานอัยการฯ
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

 ระเบียบคณะกรรมการอัยการ

ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการ

ในตำแหน่งของพนักงานอัยการ

พ.ศ. ๒๕๕๔

 ---------------------------

      โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๓๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการรักษาราชการแทนการปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

“รักษาราชการแทน” หมายความว่า การที่พนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนกรณีพนักงานอัยการผู้ดำรงตำแหน่งไม่อาจหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

“ปฏิบัติราชการแทน” หมายความว่า การที่พนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจจากพนักงานอัยการผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่ง

“รักษาการในตำแหน่ง” หมายความว่า การที่พนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

ข้อ ๔  ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการในตำแหน่งอัยการสูงสุดไม่อาจหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้รองอัยการสูงสุดผู้หนึ่งผู้ใดรักษาราชการแทน ให้รองอัยการสูงสุดผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนรักษาราชการแทน

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย หรืออัยการจังหวัด ไม่อาจหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดรักษาราชการแทน ให้พนักงานอัยการในสำนักงานผู้มีลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนรักษาราชการแทน  ทั้งนี้ อัยการสูงสุดอาจสั่งเปลี่ยนแปลงได้

ข้อ ๕  อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่พนักงานอัยการผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะกรรมการอัยการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะกรรมการอัยการในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้พนักงานอัยการผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้

(๑) อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค หรือพนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดตามที่เห็นสมควร

(๒) อธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาค อาจมอบอำนาจให้รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค หรือพนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดตามที่เห็นสมควร

(๓) อัยการพิเศษฝ่ายอาจมอบอำนาจให้อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัยการผู้เชี่ยวชาญ หรือพนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดตามที่เห็นสมควร

(๔) อัยการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองอัยการจังหวัด หรือพนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดตามที่เห็นสมควร

การมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง มิให้มอบอำนาจให้แก่อัยการอาวุโส

การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ

อัยการสูงสุดอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้

ข้อ ๖  เมื่อมีการมอบอำนาจตามข้อ ๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่ได้

ข้อ ๗  การมอบอำนาจตามข้อ ๕ ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

ข้อ ๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน

ในกรณีที่มีกฎหมายแต่งตั้งให้พนักงานอัยการผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจและหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

ข้อ ๙  ในกรณีตำแหน่งอัยการสูงสุดว่างลง ให้รองอัยการสูงสุดผู้มีลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนรักษาการในตำแหน่งอัยการสูงสุด ถ้าตำแหน่งรองอัยการสูงสุดว่างลงทั้งหมด ให้ผู้ตรวจการอัยการผู้มีลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนรักษาการในตำแหน่งอัยการสูงสุด และหากตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการว่างลงทั้งหมดด้วย ให้อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค ผู้มีลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนรักษาการในตำแหน่งอัยการสูงสุด

ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือตำแหน่งที่ว่างลงเป็นตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย หรืออัยการจังหวัด ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการผู้หนึ่งผู้ใดรักษาการในตำแหน่งนั้นได้

ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอำนาจและหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น

ในกรณีที่มีกฎหมายแต่งตั้งให้พนักงานอัยการผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งมีอำนาจและหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาการในตำแหน่งด้วย

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการอัยการมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๑  ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

บรรดาระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลสิงห์  วสันตสิงห์

อัยการสูงสุด

ประธานคณะกรรมการอัยการ


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง

 


ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการ ในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๔ | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 องค์การอัยการและพนักงานอัยการฯ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24837 คน


sitemap.xml