ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ8 วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา 189 -222)ชื่อไฟล์ : มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 8 วิแพ่ง (มาตรา 193 ทวิ)
หมวด : ข้อ8 วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา 189 -222)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 8 วิแพ่ง

 

      มาตรา ๑๙๓ ทวิ[1]  (ออกสอบ ข้อ ๘ ปี ๒๕๕๕ วรรคหนึ่ง + วรรคสอง, ๒๕๕๗ ,๒๕๖๒ วรรคหนึ่ง + วรรคสอง) ในคดีมโนสาเร่ เมื่อโจทก์ได้ทราบคำสั่งให้มาศาลตามมาตรา ๑๙๓ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ (ออกสอบ ข้อ ๘ ปี ๒๕๕๕ , ๒๕๕๗)

      เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา ๑๙๓ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ถ้าจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การไว้ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยนำมาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าจำเลยได้ยื่นคำให้การไว้ก่อนหรือในวันนัดดังกล่าว ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา และให้บังคับตามมาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ และไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ถ้าศาลมีคำสั่ง ให้สืบพยานก็ให้ศาลดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ (ออกสอบ ข้อ ๘ ปี ๒๕๕๕ ,๒๕๖๒)

 


[1] มาตรา ๑๙๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

 

สกัดหลัก เจาะประเด็น คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

        มาตรา ๑๙๓ ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในคดีมโนสาเร่ เมื่อโจทก์ได้ทราบคำสั่งให้มาศาลตามมาตรา ๑๙๓ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ศาลให้เลื่อนคดีให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ”

        การฟ้องคดีมโนสาเร่ ศาลจะออกหมายเรียกแบบคดีมโนสาเร่ ด้วยการกำหนดวันนัดพิจารณา และมีข้อความให้จำเลยไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การแก้ข้อหาแห่งคดี และสืบพยาน หากโจทก์ไม่ไปศาลและไม่ได้รับอนุญาตให้เลื่อนคดี กฎหมายให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้ศาลจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ อันมีผลให้

        ก. โจทก์อุทธรณ์คำสั่งได้ หากเป็นคดีสามัญกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลย่อมต้องด้วยมาตรา ๒๐๓ ห้ามโจทก์ยื่นอุทธรณ์แต่ในคดีมโนสาเร่ มาตราดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ โจทก์จึงอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีได้ ตามมาตรา ๒๒๓

 

        ข. โจทก์ขอพิจารณาใหม่ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗๘/๒๕๔๗, ๑๐๐๑๕/๒๕๕๖) การที่ในคดีมโนสาเร่ไม่ได้นํามาตรา ๒๐๒ ในเรื่องการขาดนัดพิจารณามาใช้บังคับ และในคดีมโนสาเร่กำหนดให้ศาลจำหน่ายคดีโดยไม่มีการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวดังเช่นคดีสามัญ จึงไม่มีการพิจารณาคดี ดังนั้น จึงไม่มีอะไรจะพิจารณาหรือพิจารณาใหม่

 

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗๘/๒๕๔๗ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชําระเงินกู้ยืมและจำนอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาคดีเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก จำเลยให้การต่อสู้คดี ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอเลื่อนคดี ต้องถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๙๓ ทวิ วรรคหนึ่งได้ กรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์มีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ดังนั้น โจทก์จึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่  (อ่านต่อ...)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 23 ครั้ง

 


มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 8 วิแพ่ง (มาตรา 193 ทวิ) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ8 วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา 189 -222) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24665 คน


sitemap.xml