กลับสู่หน้า >>เตรียมสอบเนติ แพ่ง ภาค1 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 1 ทรัพย์และที่ดิน

ชื่อไฟล์ : ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 5 สมัยที่72
หมวด : ข้อที่ 1 ทรัพย์และที่ดิน
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2,3,5,6,13,14,18 กลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 487.75 Byte
หมายเหตุ :- มีบันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ* ฯลฯ จำนวน 0 ประเด็น
 
รายละเอียดเบื้องต้น

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 5 สมัยที่72
---------------------------------------------------------------------
สกัดหลักกฎหมาย สรุป เจาะประเด็น ฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค1 สมัยที่ 72
ข้อ 1. วิชา กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพร เนติโพธิ์ ครั้งที่5
วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  สัปดาห์ที่4

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็น เน้นมาตรา ฎีกาเด่น จากการบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรจำ)

รายละเอียดพอสังเขป :-
- ถอดคำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ พร้อมเน้นประเด็น ครบทุกคาบทุกวิชา เก็งก่อนสอบรายข้อ*
- สำหรับทบทวนคำบรรยายอ่านกระชับ เน้นประเด็น Update! จากห้องบรรยายเนติบัณฑิต
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นคำบรรยาย จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- เจาะประเด็นสำคัญ อาจารย์เน้นย้ำประเด็นที่น่าออกสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ*
- ทยอยอัพเดท... ทันก่อนสอบ เก็บประเด็น จนถึงวันก่อนสอบ 1-2 วัน พร้อมเก็บตกก่อนสอบ*

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๕/๒๕๑๙ การโอนกรรมสิทธิ,ตกพิพาทตีใช้หนี้ ไม่สมบูรณ์เพราะมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่เป็นโมฆะ จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ตึกพิพาทรวมทั้งสิทธิการเช่าที่ดินให้โจทก์ เป็นการแสดงเจตนาโอนการ ครอบครองให้โจทก์ จำเลยอยู่ในตึกพิพาทต่อมาก็โดยอาศัยสิทธิของโจทก์ โจทก์มีบุคคลสิทธิที่จะบังคับให้จำเลยออกไปจากตึกพิพาทที่โจทก์มีสิทธิครอบครองได้

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕๘/๒๕๒๔ โจทก์ตกลงจะแบ่งที่พิพาทให้จำเลย ครึ่งหนึ่งเพื่อตอบแทนการที่จำเลยเข้าถากถางที่พิพาทและปลูกไม้ยืนต้นจนให้ผลข้อตกลงดังกล่าวแม้จะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ อันเป็นเหตุให้สิทธินั้นไม่บริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิ แต่ก็ถือว่า เป็นบุคคลสิทธิ จำเลยอาจยกสิทธินั้นขึ้นยันโจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญาได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท

สรุป ฎีกาเรื่องนี้เป็นกรณีที่โจทก์ตกลงแบ่งที่พิพาทให้จำเลยเพื่อตอบแทนจำเลยที่เข้าถางที่พิพาทและปลูกไม้ยืนต้นให้โจทก์ มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ไม่ใช่การยกให้โดยเสน่หา จึงไม่ต้องทำตามแบบตามมาตรา ๕๒๕ กรณีจึงต้องปรับเข้า มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๑๙/๒๕๓๑ สัญญาเช่าซื้อที่ดินเป็นสัญญาซึ่งเจ้าของที่ดินนำที่ดินออกให้เช่าและมีคำมั่นว่าจะขายที่ดินนั้นแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่า ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตกเป็นของผู้เช่าซื้อ แม้โจทก์ผู้เช่าซื้อจะได้ชำระคำเช่าซื้อครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ตามสัญญาเช่าซื้อนั้นไม่บริบูรณ์จนกว่าจะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๓/๒๕๓๖ การที่ ช. เช่าซื้อที่พิพาทและชำระค่าเช่าซื้อ ครบถ้วนก่อนบวชเป็นพระภิกษุ แต่ผู้ให้เช่าซื้อโอนที่พิพาทให้ขณะ ช. บวชเป็นพระภิกษุ นั้น ต้องถือว่า ช. ได้ที่พิพาทมาแล้วก่อนที่จะบวชเพราะการจดทะเบียนการได้มา ภายหลังเป็นเพียงทำให้การได้มาบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง เท่านั้น แม้ ช. จะถึงแก่กรรมในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศที่พิพาท ก็ไม่ตกเป็นสมบัติของวัดตามมาตรา ๑๖๒๓ หากแต่เป็นทรัพย์มรดกตกได้แก่ทายาท ของพระภิกษุ ช.

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๘๗/๒๕๓๙ โจทก์จำเลยจดทะเบียนหย่า ตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า จำเลยยอมให้โจทก์และบุตรมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในบ้านเพื่ออยู่อาศัยตลอดชีวิต เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโจทก์ จำเลยมีเจตนารมณ์ให้บุตรเป็นเจ้าของโรงเรือนซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของจำเลยอันเป็นการก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๑๐ การที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยฟ้องขับไล่บุตรในคดีแพ่งอีกคดีหนึ่ง โจทก์ในฐานะ คู่สัญญาย่อมใช้สิทธิดังกล่าวฟ้องบังคับให้จำเลยจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน หรือที่คู่กรณี ใช้ถ้อยคำว่าสิทธิอาศัยในสัญญาอันเป็นทรัพยสิทธิให้บริบูรณ์ได้

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๙๒/๒๕๔๒ บ. มารดาโจทก์ได้ยกที่ดินพิพาทดีใช้หนี้เงินกู้ให้แก่จำเลย และขณะที่ บ. ยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้เงินกู้ให้แก่จำเลย โจทก์และบุตรอื่นของ บ. ได้รู้เห็นยินยอมด้วย แม้การยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้เงินกู้จะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง ทำให้การได้มาซึ่งที่ดินพิพาทไม่บริบูรณ์ก็ตาม แต่หาเป็นโมฆะเสียเปล่าไม่ การยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้ยังคงใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญา รวมทั้งทายาทหรือผู้สืบสิทธิของคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิ โจทก์ซึ่งรู้เห็นยินยอมด้วยในการยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้ให้แก่จำเลยและเป็นผู้สืบสิทธิมาจาก บ. จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๗๐/๒๕๔๔ นิติกรรมการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ ดังนั้น เมื่อผู้ขายฝากได้ไถ่อสังหาริมทรัพย์ที่ขายฝาก แล้ว แม้ยังไม่มีการจดทะเบียนไถ่การขายฝากก็ถือว่าผู้ขายฝากได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยนิติกรรมตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง ใช้ยันกันระหว่างคู่กรณีได้

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๗/๒๕๔๕ การซื้อขายอาคารอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สัญญามีความประสงค์จะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๕๖ นั้น ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อย การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง เว้นแต่อาคารจะตกเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง เมื่อจำเลยมีสิทธิปลูกสร้างในที่ดินได้ อาคารที่จำเลยปลูกสร้างจึงมิได้ตกเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖ ดังนั้น นิติกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ร้องและจำเลยคงมีฐานะเป็นเพียงสัญญาจะซื้อขายซึ่งสามารถใช้บังคับ กันต่อไปได้เท่านั้น กรรมสิทธิ์ในอาคารพิพาทจึงย่อมไม่ตกเป็นส่วนควบของที่ดินดังเช่นกรณีการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่คู่กรณีมิได้มีความประสงค์ที่จะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และแม้จำเลยจะมอบอาคารให้ผู้ร้องครอบครองแทน จำเลยกรรมสิทธิ์ในอาคารยังคงเป็นของจำเลยอยู่ ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐ เพราะยังชำระราคากันไม่ครบ ผู้ร้องจึงยังไม่ได้ความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ (ปัจจุบันคือมาตรา ๓๒๒) ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธินำยึดอาคารขายทอดตลาดชำระหนี้ได้ ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขัดทรัพย์

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๓๒๙/๒๕๕๓ โจทก์เป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินพิพาท โดยจำเลยที่ ๑ ผู้เป็นลูกหนี้เงินกู้ให้ยึดถือเป็นประกันเงินคู้ตามหนังสือสัญญากู้เงิน โจทก์จึงมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินพิพาทไว้เป็นประกันการชำระหนี้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ เงินกู้คืน แต่สิทธิยึดถือโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงบุคคลสิทธิบังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา ไม่สามารถใช้ยันบุคคลอื่นได้ ส่วนผู้ร้องทั้งสามซื้อและจดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะฟ้องเรียกหนี้เงินกู้คืนจาก จำเลยที่ ๑ โดยได้มีการทำนิติกรรมซื้อขายเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน นิติกรรมดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาย่อมไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องทั้งสามซึ่งมีอยู่เหนือทรัพย์พิพาทได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ (ปัจจุบัน คือ มาตรา ๓๒๒) โจทก์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์พิพาทเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๑๑/๒๕๕๖ ผู้ร้องได้ที่ดินและบ้านที่พิพาทโดยการรับมรดกเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง

สรุป จากคำพิพากษาฎีกานี้เป็นการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินและบ้านโดยการรับมรดก จึงถือเป็นว่าเป็นการได้มาโดยทางอื่นนอกจากทางนิติกรรม

 

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 1 28 พ.ค.62 สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 1 สมัยที่72 (เก็บตก*)

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 2 สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 3 สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 4 สมัยที่72


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 166 ครั้ง

    

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนาม จากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ภาคปกติ) อ.พฤติพรฯ ครั้งที่ 5 สมัยที่72 | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม แพ่ง) ภาค 1 ข้อที่ 1 ทรัพย์และที่ดิน อัพเดท ที่ LawSiam.com

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ แพ่ง-อาญา ภาค1 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
   สมัยที่ 68 : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ | สมัยที่ 69 (สมัยล่าสุด) : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23422 คน