กลับสู่หน้า >>เตรียมสอบเนติ แพ่ง ภาค1 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อชื่อช้อมูล: เจาะประเด็นฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ ข้อ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ชุดที่3)
หมวด : ข้อที่ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2,3,5,6,13,14,18 กลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
หมายเหตุ :- มีบันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ* ฯลฯ จำนวน 0 ประเด็น
 
รายละเอียดเบื้องต้น

 

เจาะประเด็นฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ

ข้อ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ชุดที่3)

------------------

 

        

ตัวอย่าง

        ก. ตกลงซื้อไข่เป็ดทั้งลำเรือของ ข. เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยตกลงกันว่า ข. จะต้องบรรจุไข่เป็ดลงในกล่อง ซึ่ง ก. จัดหามาให้กล่องละ ๒ โหล ก. คิดค่าบรรจุให้ ข. กล่องละ ๑๐ สตางค์ การชําระเงินค่าไข่เป็ดและค่าบรรจุ ก. จะชําระเมื่อบรรจุเสร็จแล้ว ข. บรรจุได้เพียง ๕๐๐ กล่อง ยังไม่เสร็จเกิดวาตภัยเรือล่ม ไข่ทั้งที่บรรจุเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จสูญหายหมด

        เช่นนี้ การซื้อขายไข่เป็ดระหว่าง ก. และ ข. เป็นการตกลงซื้อขายไข่เป็ดทั้งลำ ซึ่งกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือแล้ว โดยปกติ ก. จะต้องรับภัยพิบัติ เพราะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง และวาตภัยมิใช่ความผิดของ ข. ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามมาตรา ๓๗๐ แต่โดยเหตุที่การซื้อขายรายนี้เป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์เกินกว่าสองหมื่นบาท และตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการตกลงเป็นหนังสือ ไม่มีการวางมัดจำและการบรรจุก็ไม่ใช่เป็นการชําระหนี้บางส่วน ฉะนั้น ข. จึงฟ้องเรียกค่าไข่เป็ดจาก ก. ไม่ได้ (ตามมาตรา ๔๕๖ วรรคสอง และ วรรคสาม)

 

        การตกลงให้ ข. บรรจุไข่เป็ดทั้งลำเรือเป็นการจ้างทำของ ความมุ่งหมายจึงอยู่ที่ต้องบรรจุให้เสร็จทั้งลำ ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจบรรจุได้เสร็จ ข. จึงเรียกค่าบรรจุไม่ได้ ตามมาตรา ๓๗๒ วรรคหนึ่ง (ข้อสอบเนติบัณฑิต ๒๕๐๓)

 

 ข้อยกเว้นตามสัญญาตามมาตรา ๔๘๓

        ผู้ซื้อและผู้ขายอาจตกลงกันว่า ผู้ขายไม่ต้องรับผิดเพื่อการรอนสิทธิก็ได้ เพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิมิใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งจะเห็นได้จากข้อความตามมาตรา ๔๘๓ ที่บัญญัติว่า “คู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชํารุด บกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได้” แต่อยู่ภายใต้มาตรา ๔๘๔ และมาตรา ๔๘๕

        ประเด็น ตามมาตรา ๔๘๕ ที่ว่า ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้น ไม่อาจ คุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลของการอันผู้ขายได้กระทำไปเองหรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายได้รู้อยู่แล้วและปกปิดเสีย

        เคยออกข้อสอบเนติสมัย ๒๑ และ ๔๖ ในเรื่องเช่าทรัพย์โดยข้อสอบเนติฯ สมัยที่ ๒๑ ถือเป็นการรอนสิทธิกรณีเพราะความผิดของผู้ขาย แต่ออกในเรื่องเช่าทรัพย์ ซึ่งมาตรา ๕๔๙ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายในเรื่องส่งมอบความรับผิดเพื่อชํารุดบกพร่อง รอนสิทธิและผลแห่งข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดมาบังคับใช้โดยอนุโลมตามควร

        ส่วนข้อสอบเนติฯ สมัย ๔๖ ออกเรื่อง ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีทรัพย์สินซึ่งเช่าชํารุดบกพร่องและข้อสัญญาระบุว่าไม่ต้องรับผิด

 

        หน้าที่ชําระราคา ปกติเป็นเรื่องยื่นหมูยื่นแมว เมื่อส่งมอบก็ชําระราคาตาม มาตรา ๔๙๐ แต่คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการชําระราคาก่อนส่งมอบ หรือส่งมอบก่อนค่อย ชําระราคาก็ได้ตามแต่จะตกลง ส่วนการกำหนดราคานั้นตามมาตรา ๔๘๗ กำหนดว่า อันราคาทรัพย์สินที่ขายนั้นจะกำหนดลงไว้ในสัญญาก็ได้ หรือจะปล่อยไปให้กำหนดกัน ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งคั่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญานั้นก็ได้ หรือจะถือเอาตามทางการที่ คู่สัญญาประพฤติต่อกันอยู่นั้นก็ได้ ถ้าราคามิได้มีกำหนดเด็ดขาดอย่างใดดั่งว่ามา ผู้ซื้อ จะต้องใช้ราคาตามสมควร ราคาตามสมควรภาษาอังกฤษใช้คำว่า reasonable price ซึ่งประเด็นราคาตามสมควรตามมาตรา ๔๘๗ วรรคสอง (เคยออกข้อสอบเนติฯ สมัย ๒๓)

 

        ผู้สู้ราคาย่อมต้องรับผิดตามราคาที่สู้ เมื่อเสนอไปแล้วตัวเองก็ต้องรับผิดในการสู้ราคานั้น แต่จะพ้นความรับผิดได้ด้วย ๓ กรณีดังต่อไปนี้

        ๑) เมื่อผู้สู้ราคาถอนคำสู้ราคาของตนก่อนผู้ทอดตลาดแสดงความตกลง ยอมขายตามมาตรา ๕๐๙ ตอนท้าย

          ๒) เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้ราคานั้นจะสมบูรณ์ หรือไม่ตามมาตรา ๕๑๔ เช่น ก. บอก ๓๐๐,๐๐๐ บาท ข. บอก ๓๕๐,๐๐๐ บาท ก. ก็พ้นความผูกพัน แม้ในที่สุด ข. ไม่ใช้ราคา จะมาบังคับให้ ก. ซื้อในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่ได้ เพราะพ้นความผูกพันไปแล้ว (ประเด็นนี้เคยออกข้อสอบเนติฯ สมัย ๓๖)

        ๓) เมื่อผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาดผู้สู้ราคา ก็พ้นความผูกพันนับแต่ที่ถอนตามมาตรา ๕๑๔ ตอนท้าย

 

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒/๒๕๒๐ ประกาศขายทอดตลาดที่ดินล่วงหน้า และ มีคนอยู่ในขณะประมูล ๑๐ กว่าคน จำเลยผู้เดียวเผดิมการสู้ราคาไม่มีผู้อื่นสู้ราคา ผู้ทอดตลาดเคาะไม้ การขายทอดตลาดชอบแล้ว จำเลยไม่ชําระราคา ต้องรับผิดในราคาที่ขายได้น้อยไปกว่าราคาเดิม (ประเด็นนี้เคยออกข้อสอบเนติ ฯ สมัย ๓๖)

 

 

อ้างอิง : ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่8 วิชา  ซื้อขายฯ (อ.วิษณุ เครืองาม) สมัยที่74


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 112 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนาม จากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เจาะประเด็นฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ ข้อ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ชุดที่3) | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม แพ่ง) ภาค 1 ข้อที่ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อัพเดท ที่ LawSiam.com

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ แพ่ง-อาญา ภาค1 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
   สมัยที่ 68 : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ | สมัยที่ 69 (สมัยล่าสุด) : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 25 กันยายน 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml