คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 7 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา 84 ถึง 130)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ
หมวด : ข้อที่ 7 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา 84 ถึง 130)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 
 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน การว่าความและถามพยาน
 การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

--------------------------

ข้อ 7
           โจทก์ฟ้องว่า จําเลยทําสัญญากู้ยืมเงินโจทก์และได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วโดยจํานองที่ดินเป็นประกัน ขอให้บังคับจําเลยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากไม่ชําระ ให้ยึดทรัพย์จํานอง ออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้แก่โจทก์ จําเลยให้การว่า จําเลยไม่ได้กู้ยืมเงินและไม่เคยรับเงินไปจาก โจทก์ แต่จําเลยทําสัญญาจํานองที่ดินไว้ต่อโจทก์เพื่อประกันการชําระหนี้ตาม
 สัญญานายหน้าจัดส่งคนงานไป ทํางานในต่างประเทศและจําเลยได้ชําระหนี้ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้องในชั้นพิจารณา จําเลยนําสืบพยาน บุคคลว่าจําเลยไม่เคยทําสัญญากู้ยืมเงินกับโจทก์และไม่ เคยได้รับเงินจากโจทก์ จําเลยทําสัญญาจํานองเพื่อ เป็นประกันหนี้ตามสัญญานายหน้าจัดส่งคนงานไปทํางานในต่างประเทศ และได้ชําระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ศาลชั้น
 ต้นพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์และจําเลยแล้ว พิพากษายกฟ้อง
           โจทก์อุทธรณ์ว่า ในหนังสือสัญญาจํานองที่ดินระบุว่า “ผู้จํานองตกลงจํานองที่ดินเพื่อประกัน หนี้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือสัญญาจํานองเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินด้วย และผู้จํานองได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว” การที่จําเลยนําสืบพยานบุคคลว่า สัญญาจํานองทําขึ้นเพื่อประกันการชําระหนี้ตามสัญญานายหน้า จัดส่งคนงานไปทํางานในต่างประเทศ เป็นการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 ข้อความในหนังสือ สัญญาจํานองที่ดิน และการสืบว่าชําระหนี้แล้วต้องมีเอกสารมาแสดงไม่อาจนําพยานบุคคลมาสืบแทนได้
           ให้วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

 ธงคําตอบ
           โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์และได้รับเงินกู้ยืมไปครบถ้วนแล้ว จําเลยให้การว่าจําเลย ไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์และไม่เคยได้รับเงินไปจากโจทก์ จําเลยทําสัญญาจํานองที่ดินเพื่อประกันการชําระหนี้ ตามสัญญานายหน้าจัดส่งคนงานไปทํางานในต่างประเทศ เท่ากับจําเลยให้การว่าสัญญากู้ยืมเงิน ตามคําฟ้องไม่บริบูรณ์เพราะไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม ตามประมวล
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง จําเลยจึงไม่ต้องห้ามมิให้นําสืบพยานบุคคลว่าสัญญากู้ยืมเงินตามคําฟ้อง ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 44 วรรคสอง
           สําหรับกรณีที่จําเลยให้การและนําสืบพยานบุคคลว่า สัญญาจํานองดังกล่าวเป็นประกันการชําระหนี้ ตามสัญญานายหน้าจัดส่งคนงานไปทํางานในต่างประเทศและจําเลยได้ชําระหนี้หมดแล้วนั้น ก็เป็นการนําสืบถึงที่มาแห่งมูลหนี้จํานอง หาใช่การนําสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ในเอกสารอันจะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 44 วรรค
 หนึ่ง ไม่ และ การนําสืบพยานบุคคลว่าจําเลยได้ชําระหนี้ตามสัญญานายหน้าจัดส่งคนงานไปทํางานในต่างประเทศ ก็มิใช่การนําสืบถึงการใช้เงินกู้ยืมที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ กรณีไม่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง การสืบพยานบุคคลดังกล่าวจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 44 วรรคหนึ่ง (ก) (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่
 13825/2553) อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 137 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24275 คน