คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 9 วิชา ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมายชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ
หมวด : ข้อที่ 9 วิชา ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 
 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน การว่าความและถามพยาน
 การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

--------------------------

      ข้อ 9
           นายขุนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายพันต่อศาลในข้อหาขับไล่ เรียกค่าเสียหาย โดยคิด ค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ในอัตราเดือนละ 90,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จนกว่า นายพันจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากทรัพย์ที่เช่า คือ บ้านเลขที่ 123 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการยื่นคําฟ้องคดีดังกล่าว นายขุนได้แต่งตั้งให้
 นายหมื่นเป็นทนายความเพื่อยื่นฟ้องคดีและดําเนินคดีต่อศาล โดยขอให้เจ้าพนักงานส่งหมายดําเนินการ ส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องโจทก์ให้แก่นายพันจําเลย ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 123 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ขอให้ศาลมีคําสั่งปิดหมายเรียก และสําเนา คําฟ้องในกรณีที่นายพันจําเลยไม่ยอมรับหมายหรือไม่มีผู้ใดรับหมายแทน ในวันยื่นคํา
 ฟ้องต่อศาล วันที่ 5 มกราคม 2562 ซึ่งศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ต่อมาศาลได้มีคําสั่งให้ปิดหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องโจทก์ที่บ้านเลขที่ 123 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และเจ้าพนักงานส่งหมายได้ปิดหมายเรียกและสําเนาคําฟ้อง ณ ภูมิลําเนาตามคําฟ้อง ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ต่อมาปรากฏว่า
 นายพันจําเลยไม่ยื่นคําให้การต่อสู้คดีภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย ให้ร่างคําแถลงขอปิดหมายและคําร้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะ คดีโดยขาดนัด (ให้ร่างแต่ใจความในคําแถลงและคําร้องเท่านั้น)
 
 ธงคําตอบ
           ร่างคําแถลงขอปิดหมาย

           คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจําเลยต่อศาลในวันนี้
           โจทก์ขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า เนื่องจากจําเลยมีภูมิลําเนาที่แน่นอนตามฟ้อง คือ บ้านเลขที่ 123 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รายละเอียด ปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนบ้านท้ายคําแถลงที่แนบมา
           ดังนั้น ในการนําส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องให้แก่จําเลยนั้น หากไม่พบตัวจําเลย หรือ ไม่มีผู้ใดยอมรับหมายไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าในกรณีใด ๆ ขอศาลได้โปรดมีคําสั่งให้ปิด หมายเรียก และสําเนาคําฟ้องไว้ ณ ภูมิลําเนาของจําเลยด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต
           ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด


 
           ร่างคําร้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด
           คดีนี้ ศาลนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา
           โจทก์ขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า โจทก์ได้นําเจ้าพนักงานไปส่งหมายเรียกและสําเนา คําฟ้องให้แก่จําเลย โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏตามรายงานการส่งหมาย ที่ปรากฏในสํานวนคดีนี้ ซึ่งครบกําหนดระยะเวลายื่นคําให้การของจําเลยตามกฎหมายแล้วจําเลยไม่ยื่น คําให้การต่อสู้คดี ซึ่งถือว่าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ
           โจทก์จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีโดยให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดย ขาดนัดต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต
           ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24275 คน