คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 10 วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ
หมวด : ข้อที่ 10 วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 
 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน การว่าความและถามพยาน
 การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย
-------------------------------

 

     ข้อ 10
           บริษัทเอก จํากัด ผู้โอน โดยนายสมชาย ค้าดี กรรมการ สํานักงานอยู่เลขที่ 1 ถนนราม อินทรา แขวงรามอินทรา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และบริษัทโท จํากัด ผู้รับโอน โดยนายสมศักดิ์ งามขํา กรรมการ สํานักงานอยู่เลขที่ 100 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขต บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร กรรมการทั้งสองบริษัทมาพบท่านในวันนี้ ที่บ้านเลขที่ 9000 ถนน พระราม 2
 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และว่าจ้างท่านในฐานะทนายความให้ ทําสัญญา โอนสิทธิการเช่าอาคารเลขที่ 8 ถนนพระราม 2 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทเอก จํากัด ครอบครองอยู่ โดยบริษัทเอก จํากัด ได้เช่าอาคารดังกล่าว จากนายดํา สวัสดี ปรากฏตามหนังสือสัญญาเช่าที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 แก่บริษัทโท จํากัด
 โดยให้ทําสัญญานี้ขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ และให้คู่สัญญาอ่าน เพื่อเข้าใจสัญญา โดยตลอด เมื่อคู่สัญญาเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงให้คู่ สัญญาลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน 40,000,000 บาท ชําระในวันทําสัญญา 1,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินมัดจําและถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระ ค่าตอบแทนตามสัญญา ซึ่งบริษัทเอก จํากัด ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วในวันทําสัญญา บริษัทเอก จํากัด จะเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียน ส่วนที่เหลือ 7,000,000 บาท ชําระในวันทําสัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่า ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดย จดทะเบียนการเช่าภายใน 30 วัน นับจากวันทําสัญญาดังกล่าว และบริษัทเอก จํากัด จะขนย้าย ทรัพย์สินและบริวารออกจาก อาคารให้เสร็จสิ้นและส่งมอบในสภาพเรียบร้อยก่อนหรือในวันเดียวกันกับ ที่จดทะเบียนการเช่าให้บริษัทโท จํากัด หากบริษัทเอก จํากัด ผิดสัญญานี้หรือไม่จัดการให้บริษัทโท จํากัด ได้ทําสัญญา กับผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าไม่ยินยอมทําสัญญากับบริษัทโท จํากัด บริษัทเอก จํากัด ยินยอมคืนเงินที่ ได้รับไว้พร้อมค่าเสียหายอีกเป็นเงิน 9,000,000 บาท ด้วย ในทํานองเดียวกัน หากบริษัทโท จํากัด ผิดสัญญานี้ หรือไม่ไปจดทะเบียน หรือไม่เข้าทําสัญญากับผู้ให้เช่า ภายในกําหนดเวลาตามสัญญา
 ดังกล่าว บริษัทโท จํากัด ยินยอมให้บริษัทเอก จํากัด รับเงินที่ได้รับ ชําระไว้แล้วทั้งหมด และให้
ถือว่าสัญญานี้เป็นอันเลิกกัน ให้ยกร่างสัญญาโอนสิทธิการเช่า
 
 
 ธงคําตอบ


           สัญญาโอนสิทธิการเช่า


                                                                                      200 ถนนพระราม 9 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
                                                                                        กรุงเทพมหานคร


                                                        วันที่ 31 มีนาคม 2562
           สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหว่าง บริษัทเอก จํากัด โดยนายสมชาย ค้าดี กรรมการ สํานักงาน อยู่เลขที่ 1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้โอน” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทโท จํากัด โดยนายสมศักดิ์ งามขํา กรรมการ สํานักงาน อยู่เลขที่ 100 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญา
 จะเรียกว่า “ผู้รับโอน” อีกฝ่ายหนึ่ง
           คู่สัญญาตกลงทําสัญญาฉบับนี้ดังมีข้อความต่อไปนี้
           ข้อที่ 1 ผู้โอนเป็นผู้มีสิทธิการเช่าอาคารเลขที่ 4 ถนนพระราม 6 แขวงบางบอน เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เช่าอาคารจากนายดํา สวัสดี ปรากฎหลักฐานตามหนังสือ สัญญาเช่าที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550
           ข้อที่ 2 ผู้รับโอนตกลงรับโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวในข้อ 1 โดยผู้รับโอนตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้โอนเป็นเงิน 40,000,000 บาท โดยมีกําหนดเวลาการชําระเงิน ดังนี้
           (1) ในวันทําสัญญานี้ ผู้รับโอนชําระเงินจํานวน 3,000,000 บาท ให้ผู้โอน เพื่อเป็นเงินมัดจําและถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระค่าตอบแทนตามสัญญานี้ ซึ่งผู้โอนได้รับไว้ เรียบร้อยแล้ว
           (2) เงินส่วนที่เหลืออีกจํานวน 7,000,000 บาท ผู้รับโอนจะชําระให้แก่ผู้โอน ในวันที่ผู้รับโอนได้เข้าทําสัญญาเช่าโดยตรงกับผู้ให้เช่า ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง
           ข้อที่ 3 ผู้โอนตกลงจะดําเนินการและนําผู้รับโอนไปจดทะเบียนการเช่าโดยตรงกับผู้ให้เช่า ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันทําสัญญานี้ โดยผู้โอนจะเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียน เพื่อให้ผู้รับโอนได้เช่ากับผู้ให้เช่า
           ข้อที่ 4 ผู้โอนตกลงว่า ผู้โอนจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารให้เสร็จสิ้น และส่งมอบในสภาพเรียบร้อยก่อนหรือในวันเดียวกันกับที่ผู้ให้เช่าได้จดทะเบียนการเช่าให้ผู้รับโอน
           ข้อที่ 5 หากผู้โอนผิดสัญญานี้หรือไม่จัดการให้ผู้รับโอนได้ทําสัญญากับผู้ให้เช่าได้ หรือผู้ให้ เช่าไม่ยินยอมทําสัญญากับผู้รับโอน ผู้โอนยินยอมคืนเงินที่ได้รับไว้แล้วจากผู้รับโอน พร้อมทั้งยินยอม ให้ปรับอีกเป็นเงิน 1,000,000 บาท ด้วย
           หากผู้รับโอนผิดสัญญานี้ หรือไม่ไปจดทะเบียน หรือไม่เข้าทําสัญญากับผู้ให้เช่าภายในกําหนดเวลาตามสัญญานี้ ผู้รับโอนยินยอมให้ผู้โอนริบเงินที่ได้รับชําระไว้แล้วทั้งหมด และให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกัน
           สัญญานี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาต่างได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ ลงลาย มือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
 
                               ลงชื่อ.............................................
                                         ผู้โอน
                               ลงชื่อ.............................................
                                         ผู้รับโอน
                               ลงชื่อ.............................................
                                         พยาน
                               ลงชื่อ.............................................
                                         พยาน
 -


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24275 คน