คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิแพ่ง | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม วิ.แพ่ง) ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ ภาค2 (กลุ่ม วิ.แพ่ง) รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 8 กฎหมายล้มละลาย (มาตรา 1 ถึง 90, ม.91 ถึง 180)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิแพ่ง
หมวด : ข้อที่ 8 กฎหมายล้มละลาย (มาตรา 1 ถึง 90, ม.91 ถึง 180)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 8,9,11,12,13,14 ,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

--------------

 

ข้อ 8
           นายดําเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสองแปลง ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของนายดําเด็ดขาด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 และพิพากษาให้นายดําล้มละลายเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายดําได้รับการปลดจากล้มละลายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคําร้องว่า ตามทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 นายดําจํานองที่ดินแปลงที่หนึ่งแก่นายแดงเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2562 นายดําไถ่ถอนจํานองที่ดินแปลงที่หนึ่งและนําที่ดินแปลงที่สองไป จํานองแก่ นายขาว วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายขาวโอนสิทธิการรับจํานองแก่นายเขียว การที่ นายดําจํานองที่ดินแก่นายแดงและนายขาวเป็นการกระทําภายหลังศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ นายดําเด็ดขาดต้องห้ามตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2553 มาตรา 22 และ 24 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150
           นายขาวไม่มีสิทธิตามสัญญาจํานองและนายเขียวไม่ได้ไปซึ่งสิทธิจํานอง ขอให้เพิกถอนการจํานองที่ดินและไถ่ถอนที่ดินแปลงที่หนึ่งระหว่างนายดํากับนายแดง เพิกถอนการจํานองที่ดินแปลง ที่สองระหว่างนายดํากับนายขาว และเพิกถอนการโอนสิทธิรับจํานองที่ดินแปลงที่สองระหว่าง นายขาวกับนายเขียว หากนายขาวและนายเขียวไม่ดําเนินการ ขอให้ถือเอาตามคําสั่งศาลแทนการ แสดงเจตนา นายแดงและนายขาวไม่ยื่นคําคัดค้าน ส่วนนายเขียวยื่นคําคัดค้านว่า นายเขียวรับโอน สิทธิรับจํานองโดยเสียค่าตอบแทน นายเขียวเป็นบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงการล้มละลายของ นายดําย่อมได้รับความคุ้มครอง นายขาวรับจํานองที่ดินจากนายดําภายหลังนายดําได้รับการปลด จากล้ม
 ละลาย อันมีผลให้นายดําหลุดพ้นจากหนี้ทั้งสิ้นที่อาจขอรับชําระหนี้ได้และมีอํานาจจัดการ
 ทรัพย์สินของตนต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอํานาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรม ขอให้
 ยกคําร้อง ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคําสั่งยกคําร้อง
           ให้วินิจฉัยว่า คําสั่งของศาลล้มละลายกลางชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 -
 ธงคําตอบ
           นายดําถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงตั้งแต่ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นทรัพย์สินที่นายดํามีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลาย จึงเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลาย อันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2553 มาตรา 104 (1) การจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจึงยังคงอยู่ในอํานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของ นายดําเพื่อแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายในคดีล้มละลาย แม้นายดําจะได้รับการปลดจากล้มละลายแล้ว ก็ตามนายดํายังมีหน้าที่ช่วยในการจําหน่ายและแบ่งทรัพย์สินของตนซึ่งตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 79
           การที่นายดําจํานองที่ดินแปลงที่หนึ่งแก่นายแดงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เป็นการทํานิติกรรมในขณะที่นายดําถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต้องห้ามชัดแจ้งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ส่วนการที่นายดําไถ่ถอนจํานองที่ดินแปลงที่หนึ่งจากนายแดง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562  เมื่อการจํานองที่ดินแปลงที่หนึ่งตกเป็นโมฆะ การไถ่ถอนจํานองที่ดินแปลงที่หนึ่งจาก นายแดง จึงไม่มีผลตามกฎหมายเนื่องจากการจํานองเป็นโมฆะมาแต่ต้น
           สําหรับการที่นายดําจํานองที่ดินแปลงที่สองแก่นายขาว และนายขาวโอนสิทธิการรับจํานองที่ดินแปลงที่สองให้แก่นายเขียวนั้น แม้จะเป็นการทํานิติกรรมหลังจากนายดําได้รับการปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2453 มาตรา 81/1 แต่เมื่อที่ดินแปลงที่สองเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายดําเด็ดขาด การจัดการทรัพย์สินดังกล่าวยังคงอยู่ในอํานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของนายดํา เพื่อแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายในคดีล้มละลาย นายดําจึงไม่มีอํานาจนําที่ดินแปลงที่สองไปจํานองแก่นายขาว นายเขียวซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิจํานองที่ดินดังกล่าวจากนายขาวย่อมไม่ได้รับไปซึ่งสิทธิจํานองเช่นเดียวกันและไม่อาจอ้างความสุจริตและเสียค่าตอบแทนมาใช้ยันแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้
           คําสั่งยกคําร้องของศาลล้มละลายกลางจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 312/2561)

 

การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ1. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ2. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ3. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ4. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ5. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ6. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิแพ่ง


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24034 คน