คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิแพ่ง | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม วิ.แพ่ง) ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ ภาค2 (กลุ่ม วิ.แพ่ง) รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 9 กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/1 ถึง 90/90)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิแพ่ง
หมวด : ข้อที่ 9 กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/1 ถึง 90/90)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 8,9,11,12,13,14 ,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

--------------------

 

ข้อ 9
           บริษัทเอ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำตาลทราย เมื่อปี 2560 บริษัทได้ซื้ออ้อยจากนายไร 3 ตัน เป็นเงิน 500,000 บาท บริษัทได้รับอ้อยมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ชําระราคา ต่อมาบริษัท เอ จํากัด ประสบปัญหาทางด้านการเงินจึงยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของตน ศาลล้มละลายกลางมี คําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทเอ จํากัด ลูกหนี้ และตั้งให้นายชาญเป็นผู้ทําแผน นายไรได้นําหนี้ ค่าอ้อยมายื่นคําขอรับชําระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคําสั่งให้นายไรได้รับชําระหนี้จํานวน 500,000 บาท ระหว่างที่ผู้ทําแผนบริหารกิจการของลูกหนี้และดําเนินการทําแผนฟื้นฟูกิจการ อยู่นั้น ผู้ทําแผนเห็นว่า ลูกหนี้มีเงินเหลืออยู่ จึงนําไปชําระหนี้ค่าอ้อยให้แก่นายไรจํานวน 500,000 บาท นายไรเห็นว่าผู้ทําแผนสามารถนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่ตนได้เนื่องจากเป็นการดําเนินการค้า ตามปกติ จึงรับชําระหนี้ไว้
           ให้วินิจฉัยว่า การที่ผู้ทําแผนนําเงินของลูกหนี้ชําระหนี้ค่าอ้อยให้แก่นายไรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 


 ธงคําตอบ
           เมื่อศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งผู้ทําแผน เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/27 วรรคหนึ่ง จะได้รับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ก็แต่โดยยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และการที่เจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข กําหนดเวลาตามที่กําหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ กล่าวคือ เจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นจํานวนเท่าใด จะต้อง นําหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคําสั่งให้ได้รับชําระหนี้มาปรับกับแผนฟื้นฟูกิจการก่อน
           การที่นายไรขายอ้อยให้แก่บริษัทเอ จํากัด ก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทเอ จํากัด ลูกหนี้ จึงเป็นหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/27 วรรคหนึ่ง เมื่อนายไรได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตาม มาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง แล้ว การที่นายไรจะได้รับชําระหนี้จะต้องเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง ที่
 ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรับและศาลเห็นชอบแล้ว นายไรจึงไม่อาจได้รับชําระหนี้โดยวิธีอื่นนอกจากตามจํานวนและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ นายไรจึงไม่มีสิทธิรับชําระหนี้ในเงินที่ผู้ทําแผนนํามาชําระหนี้แก่ตน การที่นายชาญซึ่งเป็นผู้ทําแผนนําเงินไปชําระหนี้ให้แก่นายไรอันมิใช่ วิธีการที่กฎหมายกําหนด เพื่อชําระหนี้ซึ่งมูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เป็นการกระทําที่ไม่อาจกระทําได้ ขัดต่อมาตรา 90/12 (4) ประกอบมาตรา 90/25 ย่อมตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 90/12 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 90/25 กรณีดังกล่าวมิใช่การชําระหนี้ที่ ผู้ทําแผนได้ก่อขึ้นในการฟื้นฟูกิจการ จึงไม่อาจอ้างว่าเป็นการดําเนินการค้าตามปกติได้ (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 3210/2555)
           การที่ผู้ทําแผนนําเงินของลูกหนี้ไปชําระหนี้ค่าอ้อยให้แก่นายไรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ1. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ2. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ3. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ4. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ5. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ6. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิแพ่ง


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24034 คน