คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิแพ่ง | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม วิ.แพ่ง) ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ ภาค2 (กลุ่ม วิ.แพ่ง) รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 10 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (มาตรา 1 ถึง 33)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิแพ่ง
หมวด : ข้อที่ 10 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (มาตรา 1 ถึง 33)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 8,9,11,12,13,14 ,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

-------------------------

 

ข้อ 10.
           นายอาทิตย์เป็นโจทก์ฟ้องนายเดือนเป็นจําเลยต่อศาลแขวงสุพรรณบุรี ในข้อหาบุกรุกขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ซึ่งมีระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ให้จําเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดออกไปจากที่ดิน ตามแผนที่ท้ายฟ้อง เนื้อที่ 1 ไร่เศษ ซึ่งโจทก์มีสิทธิครอบครอง ห้ามจําเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ในที่ดินพิพาท กับให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 900,000 บาท นายจันทร์ผู้พิพากษาอาวุโส ของศาลแขวงสุพรรณบุรีไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูลความผิดอาญา พิพากษายกฟ้องใน ส่วนอาญา แต่รับคดีในส่วนแพ่งไว้พิจารณาต่อไป นายเดือนจําเลยให้การและฟ้องแย้งในส่วนแพ่งว่า ที่ดินพิพาทเป็นของตนซึ่งได้ครอบครองทําประโยชน์มาช้านานแล้ว ขอให้ยกฟ้องและให้ศาลมีคําสั่ง ห้ามโจทก์และบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดินพิพาท คู่ความแถลงว่าที่ดินพิพาทมีราคา 250,000 บาท หลังจากสืบพยานโจทก์จําเลยเสร็จ นายจันทร์เห็นว่า นายอาทิตย์โจทก์มีสิทธิในที่ดินพิพาท ดีกว่า จึงพิพากษาให้จําเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท ให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์เป็นเงิน 900,000บาท และยกฟ้องแย้ง
           ให้วินิจฉัยว่า การไต่สวนมูลฟ้อง การสั่งรับคดีแพ่งไว้พิจารณา และการพิพากษาของศาลแขวงสุพรรณบุรีดังกล่าวชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือไม่
 
 ธงคําตอบ
           ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอํานาจไต่สวนมูลฟ้องและมีคําสั่งในคดีอาญาได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 (3) หากผู้พิพากษานั้นไม่ใช่ผู้พิพากษาประจําศาลตามที่วรรคท้ายของมาตราดังกล่าวจํากัดอํานาจไว้ นายจันทร์เป็นผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งมิได้ ถูกจํากัดอํานาจเหมือนผู้พิพากษาประจําศาลจึงมีอํานาจไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้เพียงคนเดียวได้
           เมื่อไต่สวนมูลฟ้องแล้ว หากเห็นว่าคดีไม่มีมูลและจะพิพากษายกฟ้อง ต้องได้ความว่าคดีดังกล่าวกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 (5) ซึ่งอยู่ในอํานาจที่ผู้พิพากษา คนเดียวจะพิจารณาพิพากษาได้ คดีที่นายอาทิตย์ฟ้องนายเดือนนี้ในส่วนอาญามีอัตราโทษอยู่ใน เกณฑ์ตามมาตรา 25 (5) ดังกล่าว นายจันทร์จึงมีอํานาจพิพากษายกฟ้องคดีในส่วนอาญาได้ สําหรับในส่วนแพ่ง เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 40 บัญญัติให้เสนอต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาได้ แม้ในเบื้องต้น จะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ เพราะโจทก์ฟ้องขับไล่จําเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ แต่จําเลยอาจต่อสู้ อ้างความเป็นเจ้าของอันทําให้กลายเป็นคดีมีทุนทรัพย์และราคาที่ดินพิพาทเมื่อรวมกับค่าเสียหาย แล้วอาจไม่เกินสามแสนบาทซึ่ง
 อยู่ในอํานาจของศาลแขวงก็ได้ ดังนั้น ที่นายจันทร์สั่งรับคดีแพ่งไว้ พิจารณาต่อไปในวันพิพากษายกฟ้องคดีส่วนอาญาจึงชอบแล้ว
           เมื่อจําเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของตน ทําให้กลายเป็นคดีที่มีคําขอให้ปลดเปลื้อง ทุกข์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ ซึ่งทุนทรัพย์พิพาทคดีนี้เท่ากับราคาที่ดินพิพาทรวมกับจํานวน เงินค่าเสียหายตามฟ้องเป็นเงิน 350,000 บาท เกินอํานาจของศาลแขวงที่จะรับไว้พิจารณาได้ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (4) ดังนั้น ที่นายจันทร์พิจารณาคดี ส่วนแพ่งต่อไปและพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจึงเป็นการไม่ชอบ (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 6630/2556)

 

การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ1. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ2. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ3. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ4. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ5. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ6. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ7. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ9. วิแพ่ง

คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ10. วิแพ่ง


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24034 คน