ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ใกล้ชิดหมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่? (ตามพรบ การสาธารณะสุขฯ )
หมวดหมู่ : บทความกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง อื่นๆ

อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ใน/ใกล้ชิด หมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่?​

*****************

 

การพิจารณาตามหลักกฎหมาย เบื้องต้น ดังนี้

๑.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (กฎหมายแม่บท)

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  .....

๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕

๕. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพรบ.โรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ 

๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 

บทวิเคราห์

       ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

        สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

หมวด ๒ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๓ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรำคาญ ด้วย

กฎหมายห้ามตั้งอู่ซ่อมรถยนต์

ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพรบ.โรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ 

 

อู่ซ่อมรถยนต์ สถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  โรงงานจำพวกที่ 3 
095    95    โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้               
09501  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว             -    -    โรงงานทุกขนาด
09502  (2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   -   -   โรงงานทุกขนาด
09503  (3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์                                                    -    -    โรงงานทุกขนาด
09504  (4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์                                                   โรงงานทุกขนาด    -    -

 

      ดังนั้น ตามกฎหมาย จึงห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ ในบริเวณ (บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย

 

       ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนออกใบอนุญาต อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สามารถฟ้องเพิกถอนคำสั่งในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ และ ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗  และ ดำเนินการทางวินัยข้าราชการต่อไป ตามลำดับ.

 

เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ใกล้ชิดหมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่? (ตามพรบ การสาธารณะสุขฯ ) | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 367 ครั้ง
ลงวันที่ 10/03/2017 16:25:14

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20874 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา