ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆ

ศาลเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัว มี ๓ ความหมาย คือ ศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด มีสถานะเป็นศาลชั้นต้น และเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีต่อไปนี้ (๑) คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด (๒) คดีอาญาซึ่งจำเลยมีอายุยังไม่เกิน ๒๐ ปีกระทำผิดที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมา (๓) คดีครอบครัว (๔) คดีคุ้มครองสวัสดีภาพ (๕) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลนี้มีผู้พิพากษา ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้พิพากษา และ ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีผู้บริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และเลขานุการ ส่วนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด กับ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลละ ๑ คน สำหรับองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย ผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า ๒ คน และผู้พิพากษา สมทบอีก ๒ คน โดยอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอำนาจพิจารณาคดีได้แก่ ศาลซึ่งมีเขตอำนาจในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติ แต่เพื่อประโยชน์แก่เด็กหรือเยาวชนก็ให้ศาลแห่งท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด มีอำนาจรับพิจารณาคดีนั้นได้ด้วย ถ้าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดร่วมกับผู้ใหญ่ ให้แยกฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องรวมทั้งหมด ต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดา ต่อมาปรากฏว่าจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ถ้าศาลเห็นสมควรก็มีอำนาจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้า ไม่โอนคดี ก็ให้ศาลนั้นมีอำนาจใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามกฎหมายได้ แต่การพิจารณาคดีต้องกระทำในห้องที่ไม่ใช่ห้องพิจารณาคดีธรรมดา ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้ ให้พิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต้องไม่ปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา และต้องพิจารณาลับ ในการพิจารณาคดีไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัด ให้ใช้ถ้อยคำที่จำเลยเข้าใจได้ง่าย ให้โอกาสจำเลยรวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซึ่งให้การศึกษา ให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้อง แถลงข้อเท็จจริง ความรู้สึก และ ความคิดเห็น ตลอดจนระบุและซักถามพยานได้ไม่ว่าในเวลาใดในระหว่างการพิจารณาคดี หลังจากศาลพิพากษาลงโทษหรือใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว ต่อมาปรากฏว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษานั้นได้ คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวโดยหลัก อาจมีการอุทธรณ์ไปยัง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และอาจฎีกาต่อศาลฎีกาได้ (ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘) นอกจากนี้ยังมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่คู่กับศาลเยาวชนและครอบครัว มีผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้บังคับบัญชา หน่วยงานนี้มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือ สืบเสาะและพินิจ กับควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดในระหว่างสอบสวน หรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล กฎหมายได้ให้อำนาจแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไว้หลายประการ คือ (๑) จัดให้เด็กหรือเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญ ฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การอบรม หรือปฏิบัติการงานอื่นใดให้เหมาะสม (๒) ออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในความควบคุม (๓) ลงทัณฑ์เด็กหรือเยาวชนที่ละเมิดกฎหมาย ประพฤติชั่ว หรือกระทำผิดวินัย โดยให้เข้าแผนฟื้นฟูพิเศษเพื่อปรับพฤติกรรม หรือตัดสิทธิประโยชน์และความสะดวกบางประการ (๔) ส่งเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงอันจะเป็นภัยต่อเด็กหรือเยาวชนอื่นไปควบคุมไว้ในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะหรือเรือนจำ โดยได้รับอนุญาตจากศาลก่อน (๕) อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราวตามระเบียบ (๖) อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาดแล้วออกไปศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจตามระเบียบ และต้องรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว (๗) อนุญาตให้ผู้เสียหายฟ้องคดี

ในคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายไม่ให้มีทนายความเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เด็กหรือเยาวชนอาจเสียหายได้ จึงมีความจำเป็นต้องให้เด็กหรือเยาวชนนั้นมีที่ปรึกษากฎหมายคอยช่วยเหลือ

 

อ้างอิง  วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(อ.อนันต์ ชุมวิสูตร) สมัยที่ 69

ศาลเยาวชนและครอบครัว | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 376 ครั้ง
ลงวันที่ 23/03/2017 12:07:46

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21191 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)