ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ศาลล้มละลาย
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆ

ศาลล้มละลาย

       พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี ล้มละลาย พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของ "ศาลล้มละลาย " ไว้ว่า ศาลล้มละลาย กลาง หรือ ศาลล้มละลายภาค ไม่มีศาลล้มละลายจังหวัด ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางเปิดทำการแล้ว ส่วนศาลล้มละลายภาคยังไม่เปิดทำการ ทำให้ศาลล้มละลายกลาง ซึ่งปกติมีเขตศาลเฉพาะตลอดกรุงเทพมหานคร ต้องขยายเขตศาลออกไปครอบคลุมทั่วประเทศ ศาลล้มละลายมีอำนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีล้มละลายทั้งในส่วนทางแพ่งและทางอาญา คดีในส่วนทางอาญาที่เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ให้ศาลล้มละลายรับพิจารณาพิพากษาความผิดบทอื่นไว้ด้วย แต่ถ้าเป็นความผิดหลายกรรมเกี่ยวเนื่องกันและบางกรรมไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ศาลล้มละลายจะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม่รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่ง หรือหลายกรรมที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย โดยให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดีใหม่ยังศาลที่มีอำนาจก็ได้ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลล้มละลายหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาในศาลล้มละลายหรือในศาลยุติธรรมอื่น ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว แล้วเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์คดี ชำนัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษยังไม่เปิดทำการ ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘) การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลล้มละลายต้องเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางมีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณา และการรับฟังพยานหลักฐานในศาลล้มละลายโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา เมื่อศาลล้มละลายพิพากษาหรือมีคำสั่งแล้วห้ามมิให้อุทธรณ์ เว้นแต่คำพิพากษายกฟ้อง คำสั่งยกคำร้อง หรือคำร้องขอให้ล้มละลาย คำสั่งยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ คำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ส่วนในคดีอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่จำเลยต้องคำพิพากษาให้ ลงโทษจำคุกหรือกักขังแทนโทษจำคุก รอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ จำเลย จึงจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ โดยอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเลย ภายในกำหนด ๑ เดือนนับแต่ศาลล้มละลายอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ อาจมีการขออนุญาตอุทธรณ์ได้ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผู้บริหาร ศาลล้มละลายกลาง ประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษา และรองอธิบดีผู้พิพากษา ส่วน องค์คณะผู้พิพากษาต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ไม่มีผู้พิพากษาสมทบ 

 

อ้างอิง วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(อ.อนันต์ ชุมวิสูตร) สมัยที่ 69

ศาลล้มละลาย | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 374 ครั้ง
ลงวันที่ 23/03/2017 12:09:34

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21191 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)