ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติว่า "ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ" หมายความว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีเขตศาลตลอด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และมีอำนาจใช้ดุลพินิจรับคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ตราบใดที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังไม่เปิดทำการในท้องที่ใด ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตศาลในท้องที่นั้นด้วย ในปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังไม่เปิดทำการในท้องที่ใดเลย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงมีเขตศาลทั่วประเทศ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคคีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร คดีอาญาเกี่ยวกับความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๒๗๕ คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิคดีแพ่ง อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ ถึง มาตรา ๒๗๕ คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัย และนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง คดีแพ่งเกี่ยวกับ เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือให้บริการดังกล่าว การส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ เกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้า หรือการให้บริการจากต่างประเทศ คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ความลับทางการค้าและการคุ้มครอง พันธ์พืช คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท ข้างต้น คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หากมิปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ ไม่ว่าเกิดปัญหาในศาลยุติธรรมใด ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหาให้ประธานศาล ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย สำหรับผู้พิพากษาในศาลนี้มี ๒ ประเภท คือ ผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และ ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมกันเป็นองค์คณะผู้พิพากษา มีอธิบดีผู้พิพากษา และรองอธิบดีผู้พิพากษา เป็นผู้บริหารศาล อธิบดีผู้พิพากษามีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐาน เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการฟ้องคดีอาญาสำหรับการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ถ้าบทใดอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินฯ ให้ศาลทรัพย์สินฯ รับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นด้วย แต่ถ้าเป็นความผิดหลายกรรมเกี่ยวเนื่องกัน บางกรรมไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินฯ ศาลทรัพย์สินฯ จะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรมหรือไม่รับเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่ง หรือหลายกรรมที่ไม่ อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินฯ โดยให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดีใหม่ยังศาลที่มีอำนาจก็ได้ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินฯ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษภายใน ๑ เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาหรือ คำสั่ง แต่มีข้อจำกัดว่า คดีอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่คำพิพากษาลงโทษจำคุก กักขังแทนจำคุก รอการลงโทษ รอการกำหนดโทษ หรือปรับเกิน ๕,๐๐๐ บาท จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ส่วนคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์พิพาทในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)

 

อ้างอิง วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(อ.อนันต์ ชุมวิสูตร) สมัยที่ 69

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 415 ครั้ง
ลงวันที่ 23/03/2017 12:10:24

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21191 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)