หัวข้อ : หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆ         หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและกระบวนพิจารณาและการมีคำสั่งคำร้องของศาล

(๑) การยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ผู้ร้องอาจเสนอพยานหลักฐานไปพร้อมกับคำร้องก็ได้

(๒) หากศาลเห็นสมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการไต่สวน โดยเร็วเท่าที่จำเป็น

(๓) ทั้งนี้ศาลจะมีคำสั่งให้งดการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นไว้ทั้งหมด หรือ แต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาสั่งคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะถึงที่สุดก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร

(๔) ศาลอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือยกคำขอนั้นเสียก็ได้ แต่ห้ามมิให้ศาลอนุญาต เว้นแต่จะเป็นที่เชื่อได้ว่า

  (ก) ผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือ

  (ข) หากผู้ร้องไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกิน สมควรเมื่อได้พิจารณาถึงสถานะของผู้ร้อง

  (ค) ในกรณีผู้ร้องเป็นโจทก์ หรือผู้อุทธรณ์หรือฎีกา การฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ หรือฎีกานั้นมีเหตุอันสมควรด้วย

 

  การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เป็นเรื่องระหว่างผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล กับศาลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายอื่น อีกทั้งหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล มิได้พิจารณาว่าผู้ขอเป็นคนยากจนหรือไม่ หากแต่พิจารณาแต่เพียงว่าสถานะของผู้ร้องในขณะนั้นมีเงินเพียงพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่เดือดร้อนเกินสมควรหรือไม่เท่านั้น

 

  ดังนั้น หลักเกณฑ์ของกระบวนการพิจารณาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจึงไม่ต้องมีกระบวนการส่งสำเนาถ้อยคำสาบานของผู้ร้องไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมด้วยสำเนาคำขอฟ้องหรือต่อสู้คดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และถ้าโจทก์เป็นผู้ยื่นคำร้องขอเช่นว่านั้นก็ไม่ต้องส่งสำเนาคำฟ้องไปด้วย และศาลพิจารณาสั่งคำร้องขอได้ โดยไม่ต้องฟังคู่ความทุกฝ่าย โดยอาจเพียงแต่พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอเสนอ ต่อศาลพร้อมกับคำร้องเท่านั้นก็ได้ และหากศาลเห็นสมควรจะไต่สวนพยานหลักฐาน เพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการไต่สวนโดยเร็วเท่าที่จำเป็น

หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 145 ครั้ง
ลงวันที่ 05/11/2019 12:10:34

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24031 คน