LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : ทนายความตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาได้หรือไม่ ?
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆทนายความตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาได้หรือไม่ ?

 

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 7/2562

             ข้อเท็จจริงในคดี สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนชาวไทยและเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเพิ่งตรวจพบในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 12 ก ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 โดยใน ข้อ 34 กำหนดว่า “...ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำทนายความ หรือบุคคลที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จำนวนหนึ่งคนกรณีที่ไม่สามารถนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงไม่อาจนำมาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา หากฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ผู้แจ้งข้อกล่าวหาไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และให้บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้ในสำนวนการสืบสวนสอบสวน...” ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประกันความเป็นธรรม หรือการมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ระเบียบข้อดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนระเบียบข้อดังกล่าวเฉพาะข้อความดังกล่าว

             ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 ได้โดยชอบ และผู้ถูกฟ้องคดี ได้ออกระเบียบดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ชอบแล้ว เมื่อระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะจึงเป็นกฎตามนัยมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การที่ข้อ 34 ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า “ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำทนายความ หรือบุคคลที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จำนวนหนึ่งคน กรณีที่ไม่สามารถนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงไม่อาจนำมาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้ และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา” นั้น เห็นได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กำหนดว่า “ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่คู่กรณีมีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้” เพราะหลักเกณฑ์ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาย่อมสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ดีกว่า หากให้ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเป็นผู้แนะนำผู้ถูกกล่าวหา หรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรรมการสืบสวนสอบสวน การที่ไปจำกัดสิทธิในการนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมการรับฟังและห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำ ผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา จึงย่อมเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น จึงต้องนำมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับกับข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

             ดังนั้น เนื้อหาในข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะในส่วนที่กำหนดว่า ห้ามมีให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา

 

 

ข้อสังเกต ผู้ถูกกล่าวหา ควรปรึกษาทนายความ และนำทนายความไปด้วยทุกครั้ง.

ทนายความตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาได้หรือไม่ ? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 362 ครั้ง
ลงวันที่ 25/07/2021 00:24:38

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ