ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ทฤษฎีกฎหมาย ของ จอห์น ล็อค
หมวดหมู่ : บทความกฎหมาย
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมาย อื่นๆ

วิวัฒนาการของทฤษฎีกฎหมาย คือ จอห์น ล็อค จึงขอนำ ความคิดของเขามากล่าวพอสังเขป

       ในขณะที่ความคิดของฮอบส์เป็นรากฐานของลัทธิประชาธิปไตยของโลก ความคิดของ จอห์น ล็อค เป็นหัวใจของลัทธิทางการเมืองอีกลัทธิหนึ่ง นั่นคือ "ลัทธิเสรีนิยม" (liberalism) ซึ่งเนื้อหาของลัทธิเสรีนิยมนี้มีลักษณะแย้งและชิงดีชิงเด่นกับทฤษฎี ประชาธิปไตยตลอดมา มีการกล่าวกันว่า ในช่วงแห่งประวัติศาสตร์ทางการเมืองของโลก เป็นการชิงดีชิงเด่นและต่อสู้กันของสองลัทธินี้ วัฒนธรรมทางการเมืองในระบบการเมือง การปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองของประชากรในประเทศนั้น จะได้รับอิทธิพลจากทั้งลัทธิประชาธิปไตยและลัทธิเสรีนิยม ประเทศของเราก็ถือว่าเป็น แบบนั้น ดังที่เราเรียกว่าการปกครองของเรา เป็นการปกครองแบบ "เสรีประชาธิปไตย" (liberal democracy) นั่นเอง

วัฒนธรรมเสรีนิยมมีองค์ประกอบที่ถือเป็นหัวใจอยู่ 4 อย่าง


ประการแรก ความ เชื่อว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเห็นแก่ตัว ยึดประโยชน์ของตัวมากกว่าส่วนรวมและยื้อ แย่งแข่งขันกัน ลักษณะอย่างนี้ในทางวิชาการเรียกว่า "ปัจเจกชนนิยมเชิงแข่งขัน" (competitive individualism)


ประการที่สอง คือ เรื่อง "สิทธิในทรัพย์สินของเอกชน" (private property) คือแนวคิดในสิทธิตามธรรมชาติในทรัพย์สินของเอกชน ข้อที่สำคัญในเรื่องนี้คือการโยง สิทธิในทรัพย์สินเข้ากับกฎหมายธรรมชาติ ทำให้สิทธิในทรัพย์สินของเอกชนกลายเป็น สิ่งคักดิ์สิทธิ์และเป็นรากฐานของสิทธิอื่น ๆ และต้องให้ความสำคัญก่อนสิทธิอื่น ๆ นักปราชญ์คนสำคัญของลัทธินี้คือ จอห์น ล็อค ซึ่งกล่าวว่า ปัจเจกชนย่อมมีสิทธิอันล่วงละเมิดมิได้ที่จะเข้าถือเอาทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามที่สามารถถือเอาได้โดยแรงงานของตน และ สิทธินี้ย่อมอยู่เหนือหรือนำหน้าข้ออ้างของสังคมและรัฐบาล ด้วยความสำคัญของหลักทรัพย์สินของเอกชนนี้ ล็อกยังยืนยันอีกว่า สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิ่งคักดิ์สิทธิ์และแยกไม่ได้ จากมนุษย์ มนุษย์รวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลก็เพื่อพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สิน


ประการที่สาม คือ แนวคิดเรื่อง "รัฐบาลที่มีอำนาจอันจำกัด" (limited government) ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความเชื่อที่ว่า ความมุ่งหมายประการเดียวของการจัด ตั้งรัฐบาลคือ เพื่อพิทักษ์ทรัพย์สิน ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการกำจัดอำนาจรัฐบาลนี้เองที่เป็น หัวใจของสิทธิมนุษยชน
ประการที่สี่ คือ เรื่อง "ตลาดเสรี" (free market) นักปราชญ์คนสำคัญของ แนวคิดนี้คืออาดัม สมิธ ทฤษฎีของสมิธมีข้อใหญ่ใจความว่า ตลาดจะเคลื่อนไหวใน ฐานะเป็นกลไกในการประลานของชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ถ้าปล่อยให้มันดำเนินการไปตามธรรมชาติ สมิธเห็นว่า มันมีอยู่ซึ่งกฎธรรมชาติของชีวิตเศรษฐกิจ ตามกฎนี้สินค้าสาธารณะจะถูกจัดให้มืก็ต่อเมื่อปัจเจกชนมือิสระที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของ ตนในตลาด


องค์ประกอบทั้งสี่อย่างที่กล่าวมานี้เป็นหัวใจของลัทธิเสรีนิยม มีคัพท์อยู่คำหนึ่งที่ นักศึกษาคงจะเคยได้ยินคือคำว่า laissez-faire ซึ่งอาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า "การค้า เสรี" เป็นคำที่กินความหมายขององค์ประกอบทั้งข้อสามและข้อสิ่ คัพท์คำนี้ถือเป็นแง่มุม ทางเศรษฐกิจและการเมืองของลัทธิเสรีนิยม นอกเหนือจากแง่มุมทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้วที่สำคัญต่อนักกฎหมายคือ แง่มุมทางกฎหมายของลัทธิเสรีนิยม ระบบ ความคิดทางนิติศาสตร์ที่ค้ำจุนลัทธิทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบเสรีนิยมอยู่นี้ เรารู้จัก กันในชื่อ "the rule of law" หรือที่นักกฎหมายชั้นครูของไทย แปลกันไว้อย่างเหมาะ เจาะว่า "หลักนิติธรรม"

 

ที่มา อ้างอิงจาก : หนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต 2/67 วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม(อ.วิชัย วิวิตเสวี) เล่มที่1


ทฤษฎีกฎหมาย ของ จอห์น ล็อค | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1017 ครั้ง
ลงวันที่ 15/12/2014 15:42:12

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20911 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา