ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
    ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี >> เอกสารเตรียมสอบตั๋วทนายชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
หมวด : เอกสารเตรียมสอบตั๋วทนาย
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลด ฟรี!) สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ (ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ)
ขนาดไฟล์ : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

 

        ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๘ พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมและส่งเสริม การประกอบอาชีพทนายความ

        พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให้มี “สภาทนายความ” เป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการสภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความโดยผลของกฎหมาย

สภาทนายความ มีวัตถุประสงค์ (มาตรา ๗) ดังนี้

        ๑. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ

        ๒. ควบคุมมรรยาทของทนายความ

        ๓. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ

        ๔. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ

        ๕. ส่งเสริม ช่วยเหลือ  แนะนำ  เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนใน เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

สภาทนายความ มีอำนาจ (มาตรา ๘) ดังนี้

        ๑. จดทะเบียนและออกใบอนุญาตทนายความ

        ๒. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ

        มรรยาททนายความ หมายถึง ข้อกำหนดที่ให้ทนายความถือปฏิบัติหรือห้าม ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทนายความ

 

โทษผิดมรรยาททนายความ (มาตรา ๕๒) มีดังนี้

        ๑. ภาคทัณฑ์

        ๒. ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกิน ๓ ปี หรือ

        ๓. ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเป็นความผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้

 

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

        ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ โดยที่ข้อบังคับฉบับนี้ตราขึ้นตามความในพระราช บัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๑ วรรคแรก ที่บัญญัติไว้ว่า “ทนายความ ต้องประพฤติตนตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ การกำหนดมรรยาททนายความ ให้สภาทนายความตราเป็นข้อบังคับ”

        นอกจากนี้ วรรคสองแห่งมาตรา ๕๑ ของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้บัญญัติไว้ว่า “ทนายความผู้ใดฝ่าปีนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภา ทนายความตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาท ทนายความ”

 

ตามพระราชบัญญัติทนายความ มาตรา ๕๓ ได้บัญญัติว่า

        “ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ ต้องประกอบด้วยดังต่อไปนี้

        (๑) มรรยาทของทนายคามต่อศาลและในศาล

        (๒) มรรยาทของทนายความต่อตัวความ

        (๓) มรรยาทของทนายความต่อทนายความด้วยกัน

        (๔) มรรยาทของทนายความต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี

        (๕) มรรยาทเกี่ยวกับความประพฤติของทนายความ

        (๖) การแต่งกายของทนายความ และ

        (๗) การปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการมรรยาททนายความ คณะ กรรมการ หรือสภานายกพิเศษ แล้วแต่กรณี”

 

        จากข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

        ๑. มรรยาทของทนายความต่อศาลและในศาล (หมวด ๒ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘)

        ๑.๑ ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่าง คดีอาญา เว้นแต่จะมีข้อแก้คัวโดยสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา ๑๗๓ วรรคแรกและวรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า

        “ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน สิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริมพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความ หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

         ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามี ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้”

        ๑.๒ ไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาล หรือกระทำการใดอันเป็นการดูหมิ่น ศาลหรือผู้พิพากษาในศาลหรือนอกศาลอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือ ผู้พิพากษา

        ๑.๓ กล่าวความหรือทำเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้กลอุบายให้ ศาลหลง หรือกระทำการใดเพื่อทราบคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลที่ยังไม่เปิดเผย

        ๑.๔ สมรู้หรือเป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อทำพยานหลักฐานเท็จ หรือเสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จ หรือโดยปกปิดซ่อนงำอำพรางพยานหลักฐานใดๆ ซึ่งควรนำมายื่นต่อศาล หรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน หรือสมรู้เป็นใจในการ ให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน

 

        ๒. มรรยาทของทนายความต่อตัวความ (ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕)

        ๒.๑ การกระทำใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้

        ๒.๒ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ใดมอบคดี ให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง

        ๑) กระทำการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้

        ๒) ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ใด มอบคดีให้ว่าต่าง หรือแก้ต่าง

        (๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีนั้นจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้

        (๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความคนอื่น

        (๓) อวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใด อันกระทำให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทำให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษนอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนำจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือคดีในทางใด ๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่า ถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นจะหาหนทางให้ผู้นั้นกระทำให้คดีของเขาเป็นแพ้

        ๒.๓ เปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้ว หรือโดยอำนาจศาล

        ๒.๕ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสีย ประโยชน์ของลูกความ

        ๑) จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี

        ๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่ง ลูกความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ

        ๒.๕ ได้รับปรึกษาหารือหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้อง กับคู่ความฝ่ายหนึ่งแล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน

        ๒.๖ ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆ โดย ปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้

        ๒.๗ กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยว เงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่ อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุ อันสมควร

        *ตระบัดสิน หมายถึง การโกงเงินหรือทรัพย์สินของลูกความ

 

 

๓. มรรยาทของทนายความต่อทนายความด้วยกัน (ข้อ ๑๖)

        ๓.๑ แย่ง หรือทำการใดในลักษณะประมลคดีทีมีทนายความอื่นว่าต่าง แก้ต่างอยู่แล้วมาว่า หรือรับ หรือสัญญาว่าจะรับว่าต่าง แก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามี ทนายความอื่นว่าอยู่แล้ว เว้นแต่

        (๑) ได้รับความยินยอมจากทนายความที่ว่าความอยู่ในเรื่องนั้นแล้ว

        (๒) มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าตัวความได้ถอนทนายความคนก่อนจาก การเป็นทนายความของเขาแล้ว หรือ

        (๓) ทนายความผู้ว่าความในเรื่องนั้นปฏิเสธหรือแสดงความไม่สมัครใจ ที่จะว่าความในคดีนั้นต่อไปแล้ว

 

        ๔. มรรยาทต่อบุคคลทั่วไป (ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙)

        ๔.๑ ประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณาใด ๆ ดังต่อไปนี้

        (๑) อัตราค่าจ้างว่าความ  หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณาของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทาง กฎหมายซึ่งดำเนินการโดยสภาทนายความเองหรือโดยสถาบัน สมาคม องค์การ หรือ ส่วนราชการใดที่เกี่ยวข้อง หรือ

        (๒) ชื่อ คุณวุฒิ ตำแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงาน อันเป็นไปในทางโอ้อวดเป็นเชิงชกชวนให้ผู้มีอรรถคดีมาหาเพื่อเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดงชื่อ คุณวุฒิ หรืออื่นๆ ดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพ

        ๔.๒ ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ ศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ

        ๔.๓ ยินยอมตกลง หรือให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าหรือบำเหน็จ รางวัลใดๆ ด้วยทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ที่หาคดีความหรือนำคดีความมาให้ หรือมีคนประจำสำนักงานดำเนินการจัดหาคดีความมาให้ว่า โดยทนายความผู้นั้นคิด ค่าส่วนลดของค่าจ้างให้ หรือให้เงินเดือน หรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใด หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใด ๆ แก่ผู้ที่หาคดีความมาให้นั้น แม้บุคคลผู้หาคดีความมาให้โดย ลักษณะดังกล่าวจะเป็นเสมียนหรือลูกจ้างประจำสำนักงานของทนายความผู้นั้นก็ตาม

 

๕. มรรยาทในการแต่งกาย (ข้อ ๒๐)

        ๕.๑ ในเวลาว่าความ ทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตาม หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

        (๑) ทนายความชาย แต่งตามแบบสากลนิยม เป็นชุดสีขาว หรือสีอื่น ที่ไม่ฉูดฉาด เชิ้ตขาวผ้าผูกคอสีดำหรือสีอื่นที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเงื่อนกะลาสีหรือ แต่งเสื้อชุดไทยแบบแขนสั้นหรือยาวสีสุภาพไม่มีลวดลายแทนเสื้อชุดสากลก็ได้ รองเท้า หุ้มล้นสีขาว น้ำตาลหรือดำ ถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับรองเท้า

        (๒) ทนายความหญิง แต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อ สีสุภาพไม่ฉูดฉาด รองเท้าหุ้มส้น

        (๓) ทนายความที่มีลิทธิแต่งเครื่องแบบราชการจะแต่งเครื่องแบบราชการก็ได้

        (๔) ในขณะว่าความ ทนายความที่มีสิทธิสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิต ต้องสวมเสื้อครุยนั้นด้วย

 

        ๖. มรรยาทในการปฏิบัติตามกฎหมาย (ข้อ ๒๑)

        คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนดตามที่บัญญัติไว้

        ๖.๑ ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความคณะกรรมการสภาทนายความและคณะ กรรมการมรรยาททนายความตลอดจนบรรดาข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่บุคคลหรือคณะ บุคคลดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ แล้วแต่กรณี ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย

        สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

        ข้อบังคับข้อนี้เป็นไปเพื่อการควบคุมดูแลของสภาทนายความเพื่อให้มีระเบียบ อันจะเป็นมาตรฐานของวิชาชีพทนายความ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ

        คณะกรรมการมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕

        ๑. เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

        ๒. ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความ หรือถูกจำหน่ายชื่อ ออกจากทะเบียนทนายความ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ แห่งสภาทนายความ

        วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

        ๑. การถูกกล่าวหา (มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๘)

        ๑) มีผู้กล่าวหาไปยังประธานกรรมการมรรยาททนายความ และประธาน

กรรมการมรรยาททนายความได้รับคำกล่าวหา

        ๒) ได้รับแจ้งจากศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน

        ๓) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ

        ๒. วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ (มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗)

         ๑) ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน พิจารณาแล้วมีคำสั่งและใช้อำนาจตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

        ๒) เมื่อสอบสวนเสร็จ ให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการมรรยาททนายความมีคำสั่ง จำหน่ายคดี สั่งยกคำกล่าวหาหรือลงโทษ

        ๓) เสร็จแล้วให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความส่งสำนวนคดี มรรยาทฯ ไปยังนายกสภาทนายความภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันมีคำสั่ง เพื่อมีคำสั่ง ต่อไปตามมาตรา ๖๖, ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

        โทษ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามมาตรา ๕๒ มี ๓ สถาน

        ๑. ภาคทัณฑ์

        ๒. ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกิน ๓ ปี

        ๓. ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

        แต่จะงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือก็ได้

 

การลงโทษ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๙

        ในกรณีได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

        ๑. เสนอไปยังประธานกรรมการมรรยาททนายความ

        ๒. ประธานกรรมการมรรยาทเสนอเรื่องให้คณะกรรมการมรรยาททนายความ สั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

        ๓. คณะกรรมการมรรยาทอาจไม่สั่งลบชื่อก็ได้ โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในลามของคณะกรรมการทั้งหมด

        ๔. คำสั่งลบชื่อหรือไม่ลบชื่อออกจากทะเบียน ให้แจ้งถึงนายกสภาทนายความ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง

        ๕. ให้คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาและสั่งยื่น หรือกลับคำสั่งของ คณะกรรมการมรรยาททนายความ

 

        การอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒, ๖๗, ๗๐ และ ๗๑

        ๑. ทนายความซึ่งถูกลงโทษอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษ แห่งสภาทนายความ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง คำสั่งสภานายกพิเศษ แห่งสภาทนายความให้เป็นที่สุด

        ๒. คำสั่งอันเป็นที่สุดให้ลงโทษทนายความนายทะเบียนทนายความจะจดแจ้ง คำสั่งไว้ในทะเบียนทนายความและแจ้งคำสั่งให้ทนายความผู้ถูกกล่าวหา ถูกแจ้ง กล่าวหา และผู้กล่าวหาทราบ และแจ้งให้ศาลทราบทั่วราชอาณาจักรและเนติบัณฑิตยสภา

        ๓. เมื่อพ้น ๕ ปี นับแต่วันถูกลบชื่อ บุคคลที่ถูกลบชื่อจะขอจดทะเบียนและ รับใบอนุญาตอีกได้เมื่อคณะกรรมการสภาทนายความเห็นสมควรให้เป็นทนายความ

 

อ้างอิง รวมคำบรรยายเนติ เล่มที่ 13 วิชา  ว่าความและการถามพยาน(อ.ถวัลย์ รุยาพร)   สมัยที่ 70


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำบรรยาย ฝึกอบรมตั๋วทนาย ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม/ดาวน์โหลด : 253 ครั้ง
 
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ | เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี อัพเดท ที่ LawSiam.com :- พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ , ตัวอย่างพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ , เอกสาร พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ อัพเดท

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...

คำแนะนำ

ศูนย์รวม ข้อมูล เอกสาร แบ่งปันเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา (ฟรี) สำหรับสมาชิกกลุ่ม ลอว์สยาม
1. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
2. ติดต่อสอบถามการใช้งาน /พบปัญหา ประการใดๆ ติดต่อทีมงานได้ ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21406 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)