ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี >> ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง คำขอ คำแถลงชื่อไฟล์ : คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์)
หมวด : ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง คำขอ คำแถลง
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลด ฟรี!) สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ (ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ)
ขนาดไฟล์ : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์)

             ข้อ ๑ เดิมที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงเดียวกับ น.ส. ๓ ก. สารบบเลขที่.....ทะเบียนเล่ม ๔๒ ก หน้า ๑๖ หมู่ ๗ ตำบลกุดขาคีม (แก)  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อนาย ส.เป็นผู้ครอบครอง

            เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ นาย ส. ได้จำนองที่ดินดังกล่าวไว้กับนาย บ.ผู้รับจำนอง เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท มีกำหนด ๑ ปี เพื่อประกันหนี้เงินกู้ปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน (ฉบับผู้จำนอง) ท้ายคำร้องเอกสารหมายเลข ๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐  นาย ส.ผู้มีชื่อครอบครองที่ดินดังกล่าวได้เสียชีวิตลง ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายมรณบัตร ท้ายคำร้องเอกสารหมายเลข ๒

            ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ น.ส. ๓ ก. สารบบเลขที่.....ทะเบียนเล่ม ๔๒ ก หน้า ๑๖ หมู่ ๗ ตำบลกุดขาคีม (แก)  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้เปลี่ยนเป็นที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา มีชื่อนาย ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่าย โฉนดที่ดิน ท้ายคำร้องเอกสารหมายเลข ๓

             ข้อ ๓. ต่อมาเนื่องจากผู้รับจำนองที่ดินต้องการบังคับจำนอง นาง ค. และนาย บ. บุตรของนาย ส.ได้มาขอร้องให้ผู้ร้องเป็นผู้ไถ่ถอนจำนองให้แทนโดยตกลงกันว่าจะยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๘ ผู้ร้องจึงได้นำเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาทไปไถ่ถอนจำนองที่ดินดังกล่าวจากผู้รับจำนอง ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็น ประกัน (ฉบับผู้รับจำนอง) ท้ายคำร้อง เอกสารหมายเลข ๔ แต่มิได้จดทะเบียนการไถ่ถอนจำนองและการยกที่ดินให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด นับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ร้องได้เข้าครอบครองที่ดิน โฉนดเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โดยความสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเรื่อยมาโดยไม่มีบุคคลใดโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใดๆ

           ข้อ ๔. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นาง ค.ได้ร้องขอต่อศาลเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส.ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ นาง ค. ในฐานะผู้จัดการมรดกได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่....ดังกล่าวในคำร้องข้างต้นจากที่ดิน๑ แปลงแบ่งออกเป็นโฉนดที่ดิน ๒ แปลงมีชื่อนาง ค.ผู้จัดการมรดกของนาย ส.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือที่ดินแปลงที่ ๑ โฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา ผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองโดยครอบครองต่อเนื่องจากเดิมตลอดมาโดยความสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเรื่อยมาโดยไม่มีบุคคลใดโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใดๆ   ส่วนที่ดินแปลงที่ ๒ โฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบล แก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๖ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา นาง ค.เป็นผู้ครอบครอง ผู้ร้องจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา ต่อเนื่องตลอดมาจนบัดนี้เป็นระยะเวลากล่าว ๑๕ ปีแล้ว ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ปรากฏตามสำเนาแผนที่สังเขปท้ายคำร้อง เอกสารหมายเลข ๕

            ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งไต่สวนคำร้องนี้และมีคำสั่งแสดงว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบลแกอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒

                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                                     ลงชื่อ                                          ผู้ร้อง

                             คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย ส.ผู้ร้องเป็นผู้เรียงและพิมพ์

                                    ลงชื่อ                                           ผู้เรียงและพิมพ์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำบรรยาย ฝึกอบรมตั๋วทนาย ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม/ดาวน์โหลด : 454 ครั้ง
 


คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) | เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี อัพเดท ที่ LawSiam.com :- คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) , ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) , เอกสาร คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) อัพเดท

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...

คำแนะนำ

ศูนย์รวม ข้อมูล เอกสาร แบ่งปันเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา (ฟรี) สำหรับสมาชิกกลุ่ม ลอว์สยาม
1. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
2. ติดต่อสอบถามการใช้งาน /พบปัญหา ประการใดๆ ติดต่อทีมงานได้ ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      

ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24388 คน


sitemap.xml