ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี >> ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง คำขอ คำแถลงชื่อไฟล์ : คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
หมวด : ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง คำขอ คำแถลง
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลด ฟรี!) สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ (ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ)
ขนาดไฟล์ : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก

          เรื่องการเพิกถอนผู้จัดการมรดกนั้น มีสาเหตุอยู่หลายประการ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ผู้จัดการมรดกทำนิติกรรมซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก ผู้จัดการมรดกไม่ได้ทำบัญชีทรัพย์มรดกต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้น ผู้จัดการมรดกมิได้จัดทำบัญชีภายในเวลาละตามแบบที่กำหนดไว้ หรือ ทำบัญชีทรัพย์มรดกโดยทุจริต เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจร้องต่อศาลเพื่อถอนผู้จัดการมรดกนั้นเสียได้


       การยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ต้องยื่นต่อศาลที่มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกนั้น โดยใช้แบบพิมพ์ของศาล หมายเลข ๗ (คำร้อง) เช่น
       ข้อ ๑ . คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ ... สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังความแจ้งแล้วนั้น
          ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกในฐานะภรรยา ปรากฏตามใบสำคัญการสมรส เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสวนได้เสียในการจัดการมรดกตามคำสั่งศาลในคดีนี้
       ข้อ ๒. ผู้ร้องขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า นาย ข. ผู้จัดการมรดก ที่ศาลได้แต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องหลายประการ กล่าวคือ 
          ๒.๑ นาย ข. ผู้จัดการมรดกได้จัดทำบัญชีทรัพย์มรดกที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒๙ คือ ไม่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์ดกต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นด้วย ปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายบัญชีทรัพย์มรดก เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๒
          ๒.๒ นาย ข. ผู้จัดการมรดกอ้างว่า ได้แจ้งให้ทายาทมาพร้อมกันเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกแล้วแต่ไม่อาจตกลงกันได้ ว่าทายาทคนใดจะเอาส่วนใดบ้าง นาย ข. ผู้จัดการมรดก จึงประสงค์จะขายทรัพย์มรดกแก่บุคคลภายนอก ปรากฏตามหนังสือเรื่อง ขอแจ้งขายทรัพย์มรดกและแบ่งทรัพย์มรดกของนาย จ. (เจ้ามรดก) ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผู้จัดการมรดกทำนิติกรรมซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก อันเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒๒ ทั้ง มาตรา ๑๓๖๔ กำหนดไว้ว่า ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซร้ เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดขอ ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซร้ จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทำได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้
          ๒.๓ นาย ข ผู้จัดการมรดก เพื่อที่จะจัดการมรดกโดยยังไม่ได้รับความยินยอมหรือตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้พยายามประกาศขายทรัพย์มรดก โดยได้บังอาจกระทำการเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ได้ไปแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานที่ดินอ้างว่าเอกสารสำคัญของทรัพย์มรดกในเรื่องที่ดินหายไป ปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายรายงานประจำวันแจ้งเอกสารหาย และคำขอใบแทนโฉนดที่ดิน  เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓ และ ๔ ตามลำดับซึ่งความจริงเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ได้หายไปและยังอยู่ที่ผู้ร้อง 
       อาศัยเหตุผลดังได้กราบเรียนต่อศาลที่เคารพมาข้างต้น ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องนี้เพื่อขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก และตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแทนหรือตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน เพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ถูกต้องตามหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป


                                                  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด


                            ลงชื่อ                                           ผู้ร้องคัดค้าน
                       คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า........                    ผู้ร้องคัดค้าน เป็นผู้เรียง
                           ลงชื่อ                                            ผู้เรียง
                       คำรองคัดค้านฉบับนี้ ข้าพเจ้า....               เป็นผู้พิมพ์
                           ลงชื่อ                                            ผู้พิมพ์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำบรรยาย ฝึกอบรมตั๋วทนาย ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม/ดาวน์โหลด : 951 ครั้ง
 


คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก | เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี อัพเดท ที่ LawSiam.com :- คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก , ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก , เอกสาร คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก อัพเดท

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...

คำแนะนำ

ศูนย์รวม ข้อมูล เอกสาร แบ่งปันเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา (ฟรี) สำหรับสมาชิกกลุ่ม ลอว์สยาม
1. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
2. ติดต่อสอบถามการใช้งาน /พบปัญหา ประการใดๆ ติดต่อทีมงานได้ ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24665 คน


sitemap.xml