หัวข้อ : สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๓/๒๕๕๕
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๓/๒๕๕๕
อาญา ( มาตรา ๓๔๑ )
ป.วิ.อ. (มาตรา ๓๙ (๒) )
สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยมีใจความว่าจำเลยยอมรับว่าเป็นหนี้ผู้เสียหาย ผู้เสียหายและจำเลยตกลงชำระหนี้กันเป็นงวด ๆ โดยผู้เสียหายไม่คิดดอกเบี้ย เมื่อจำเลยชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ผู้เสียหายตกลงว่าจะถอนคำร้องทุกข์ให้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้เสียหายขอดำเนินการสืบพยานทันที เห็นได้ว่าเป็นการตกลงในการผ่อนชำระหนี้ที่จำเลยฉ้อโกงโจทก์ร่วมและผู้เสียหายที่ ๒ เท่านั้น โดยจำเลยจะต้องผ่อนชำระหนี้ที่ฉ้อโกงโจทก์ร่วมและผู้เสียหายที่ ๒ จนครบก่อนโจทก์ร่วมจึงจะถอนคำร้องทุกข์อันเป็นเงื่อนไขที่โจทก์ร่วมจะปฏิบัติในภายหน้าและตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดแสดงว่าโจทก์ร่วมตกลงระงับข้อพิพาทหรือสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยทันที จึงไม่มีผลเป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ยังไม่ระงับตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๒)สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๓/๒๕๕๕ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1111 ครั้ง
ลงวันที่ 03/09/2014 00:55:36


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24266 คน