ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ฎีกาที่ อม. 11/2557 (รัฐธรรมนูญ) น่าสนใจ*
หมวดหมู่ : สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5ดาว กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่น่าสนใจ


  
ฎีกาที่ อม. 11/2557 (รัฐธรรมนูญ)


แม้คดีนี้ผู้ร้องจะยื่นคำร้องต่อศาลวันที่ 11 เมษายน 2557 ภายในอายุความ ห้าปี นับแต่วันกระทำความผิด แต่เนื่องจากเป็นการฟ้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามฯ มาตรา 34 และข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาฯ ข้อ 8 วรรคสอง โดยผู้ร้องไม่ต้องนำตัวผู้คัดค้านมาส่ง

ศาลในวันฟ้อง แต่ข้อกำหนดดังกล่าวกับการพิจารณา
ว่าคดีของผู้ร้องขาดอายุความตาม ป.อ. อาญ...า มาตรา 95 (4) หรือไม่เป็นคนละกรณีกัน การพิจารณาว่าคดีของ
ผู้ร้องขาดอายุความหรือไม่ ต้องพิจารณาตาม ป.อ. มาตรา 95 วรรคหนึ่ง คือ ต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำ
ความผิดมาศาลภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ใน ป.อ. มาตรา 95 (4)

แม้ผู้ร้องจะยื่นคำร้องต่อศาลภายในเวลาห้าปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านกระทำความผิด แต่เมื่อผู้คัดค้านเพิ่ง
มาศาลวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เมื่อนับจากวันดังกล่าว
เกินกว่าห้าปีแล้ว คดีย่อมขาดอายุความ สิทธิการดำเนิน
คดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 39 (6) ประกอบ พ.ร.ป. วิธีพิจารณาฯ มาตรา 18 วรรคสอง

ข้อสังเกต :

ฎีกานี้ เป็นคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ หรือยื่นเท็จ และผู้คัดค้านกระทำความผิดวันที่ 11 เมษายน 2552 ป.ป.ช. ยื่นฟ้องโดยไม่มีตัวผู้คัดค้านวันที่ 13 มกราคม 2557 (ภายใน 5 ปี) ครบกำหนดอายุความ 11 เมษายน 2557 แต่ได้ตัวผู้คัดค้านมาดำเนินคดีต่อศาลวันที่ 13 มิถุนายน 2557 คดีจึงขาดอายุความ

- อัพเดท สรุปเนติฯ 1/68 กฏหมายรัฐธรรมนูญ เจาะหลัก คดี อม.11/2557 อ.อธิคมฯ (ภาคปกติ) เล่มที่ 16 **ปิดคอร์ส**ฎีกาที่ อม. 11/2557 (รัฐธรรมนูญ) น่าสนใจ* | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 3042 ครั้ง
ลงวันที่ 22/09/2015 22:47:39
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20912 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา