หัวข้อ : โมฆะกรรม - นิติกรรมอำพราง ฎีกา 325/2554
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)คำพิพากษาฎีกา 325/2554
แพ่ง   โมฆะกรรม  มาตรา 150
นิติกรรมอำพราง   มาตรา 155

การที่โจทก์และจำเลยทั้งสองจดทะเบียนการเช่าเป็นเพียงเพื่อจะให้กำหนดเวลาเช่ามีผลบังคับตามกฎหมาย เนื่องจากการเช่าเป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจะทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่ในส่วนของค่าเช่านั้นให้ยึดถือตามสัญญาเช่า เอกสารหมาย จ. 11 ฉบับที่โจทก์และจำเลยได้ตกลงกันก่อนหน้านี้โดยจะไม่ยึดถือค่าเช่าตามสัญญาเอกสารหมาย จ. 13 ที่ได้จดทะเบียน ดังนั้น สัญญาเช่าเอกสารหมาย จ. 13 ในส่วนของค่าเช่าเกิดจากการสมรู้จึงเป็นโมฆะ เป็นการทำขึ้นเพื่ออำพรางสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ. 11 จึงต้องบังคับตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ. 11 ซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง และเมื่อสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ. 13 ทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 แต่ไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ. 11 ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนหนี้ค่าดอกเบี้ยของค่าเช่าที่ค้างชำระและหนี้ค่าบริหารโจทก์คิดจากค่าใช้จ่ายในการทวงถามให้ชำระหนี้ ถือว่าเป็นค่าเสียหายล่วงหน้าจึงเป็นเบี้ยปรับซึ่งหากสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจที่จะลดลงได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหนึ่ง

หมายเหตุ
1. คดีนี้ มีการกล่าวถึงเอกสารหมาย จ. 11 และหมาย จ. 13 ในทางปฏิบัติขณะศาลออกนั่งพิจารณาคดีนี้ โจทก์ได้อ้างส่งเอกสารดังกล่าวประกอบพยานบุคคลของโจทก์ซึ่งศาลได้รับเข้าไว้ในสำนวน คำว่า จ. 11 หรือ จ. 13 จึงเป็นเอกสารที่โจทก์ได้ส่งเป็นพยายในชั้นพิจารณาจำนวน 11 ฉบับหรือ 13 ฉบับแล้วแต่กรณี
2. หากจำเลยเป็นผู้อ้างส่งเอกสารต่อศาล ศาลก็จะรับไว้และระบุว่าเป็นเอกสารของจำเลยที่อ้างส่งศาล จึงระบุว่า รับไว้หมาย ล. 1 ถึง ล. ...
3. เอกสารไม่ว่าของโจทก์หรือจำเลยที่อ้างส่งนี้ ปัจจุบันไม่ต้องเสียค่าอ้างแล้ว
4. คดีนี้ ศาลฎีกาอ้างเอกสารหมาย จ. 13 เป็นโมฆะ ตามมาตรา 150 นั่นหมายความว่า สัญญาเช่าที่จดทะเบียนไว้มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. ในการวินิจฉัยเอกสารหมาย จ. 11 และ จ. 13 ในดคีนี้ ศาลกลับอ้างว่า เอกสารหมาย จ. 11 เป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้ ตามมาตรา 155 วรรคสอง ดังนั้น เอกสารสัญญาเช่าที่จดทะเบียนไว้ตามหมาย จ. 13 น่าจะเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคแรก เพราะเป็นการแสดงเจตนาลวง

 

อ้างอิง : ทบทวนหลักกฏหมายกับอาจารย์ประยุทธ

โมฆะกรรม - นิติกรรมอำพราง ฎีกา 325/2554 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1754 ครั้ง
ลงวันที่ 20/01/2015 16:17:57


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      

ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24491 คน


sitemap.xml