ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ฎีกา* กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย - กฏหมายแรงงาน (อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ) เล่มที่ 1 สมัยที่ 70
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายแรงงาน ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจ         กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนั้นมีคำพิพากษาศาลฎีกาสนับสนุนอยู่หลายฉบับ คือ

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๓/๒๕๑๖ (ประชุมใหญ่) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ (กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ ๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อไปให้มีเหตุการณ์ ต่างๆ อันเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง เป็นการคุ้มครองและอำนวยประโยชน์แก่ลูกจ้างทั้งป้องกันมิให้เกิดความระสาระสายในการเศรษฐกิจของประเทศและความสงบสุขของบ้านเมือง จึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สัญญาประนีประนอมยอมความที่ผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๘๓/๒๕๒๔ สัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับ ค่าชดเชยซึ่งทำขึ้นผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ย่อมตกเป็นโมฆะใช้ บังคับไม่ได้ (ข้อสอบสมัยที่ ๓๗ ปีการศึกษา ๒๕๒๗)

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๐/๒๕๓๗ การที่นายจ้างทำสัญญากับลูกจ้างว่า “ช่วงเวลาที่ลูกจ้างขับรถรับผู้จัดการจากบ้านมาทำงานและขับรถรับผู้จัดการกลับไปบ้าน ไม่ถือเป็นเวลาทำงาน” นั้น เป็นสัญญางดเว้นไม่จ่ายค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย ย่อมตกเป็นโมฆะ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย (ข้อสอบสมัยที่ ๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑)

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๙/๒๕๔๗ สัญญาจ้างที่ระบุว่า การเลิกจ้างตามสัญญานี้ นายจ้างไม่มีความผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่าย ค่าชดเชยตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงมีพึงได้ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะ

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๗๘/๒๕๕๐ ข้อตกลงที่รวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาทำงานตามปกติโดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริง เป็นการเอาเปรียบ ลูกจ้างทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยนายจ้าง ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และตกเป็นโมฆะ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๘๑/๒๕๕๐ ก็วินิจฉัยเช่น เดียวกัน)

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๒/๒๕๕๑ ข้อตกลงในสัญญาจ้าง (ให้ลูกจ้างทำงาน ต่อไปอีก ๑ ปี หลังเกษียณ) ที่กำหนดว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อนายจ้างเลิก สัญญาเป็นข้อตกลงที่แตกต่างจากกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ

 

        บรรดาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างในเรื่องใดที่มีข้อความที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ตกเป็นโมฆะเช่นกัน

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๗/๒๕๔๕ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างกำหนดการเกษียณอายุลูกจ้างหญิงเมื่ออายุครบ ๕๐ ปี ลูกจ้างชายเมื่ออายุครบ ๕๕ ปี นั้น เป็นการขัดต่อมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อบังคับดังกล่าวเฉพาะส่วนลูกจ้างหญิง จึงตกเป็นโมฆะ

        อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างและลูกจ้างทำสัญญาหรือข้อตกลงภายหลังสิ้นสุดการจ้าง หรือลูกจ้างทราบการสิ้นสุดการจ้างแล้ว สัญญาหรือข้อตกลงนั้นมีผลใช้บังคับได้

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๒๑/๒๕๔๓ ขณะที่ลูกจ้างไปทำหนังสือยินยอมรับเงิน โดยจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าชดเชยหรือเงินใดๆ จากนายจ้างอีกนั้น เป็นระยะเวลาหลังจากลูกจ้างทราบว่านายจ้างเลิกจ้างและไม่ไปทำงานถึง ๒ เดือนเศษ ลูกจ้างจึงมีอิสระแก่ตนพ้นพันธะกรณีและอำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างโดยสิ้นเชิง การสละสิทธิเรียกร้องตามเอกสารดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและไม่เป็นโมฆะมีผลใช้บังคับระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๗/๒๕๔๗ ลูกจ้างทำข้อตกลงว่ารับเงินผลประโยชน์ พิเศษ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีข้อความตอนท้ายว่า ไม่มีข้อเรียกร้องใดที่เกิดก่อนวันที่ตกลงกันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยลงลายมือชื่อตกลงภายหลัง จากที่ลูกจ้างแสดงความประสงค์จะลาออกจากการเป็นลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองได้ ข้อตกลงมีผลใช้บังคับได้

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๖๗/๒๕๔๘ ในขณะที่ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารรับ เงินจากนายจ้างซึ่งมีข้อความว่าไม่ติดใจใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ จากนายจ้างอีกนั้น ลูกจ้าง ทราบแล้วว่านายจ้างได้เลิกจ้างตนแล้ว ลูกจ้างย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวนายจ้างแต่อย่างใด เอกสารรับเงินนั้นย่อมมีผลผูกพันนายจ้าง ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๔๐ - ๗๗๔๗/๒๕๕๓ ก็วินิจฉัยเช่นเดียวกัน)

 

อ้างอิง : กฏหมายแรงงาน (อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ) เล่มที่ 1 สมัยที่ 70

ฎีกา* กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย - กฏหมายแรงงาน (อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ) เล่มที่ 1 สมัยที่ 70 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 202 ครั้ง
ลงวันที่ 06/06/2017 23:39:41
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20865 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา