หัวข้อ : เจ้าหน้าที่ทำละเมิดห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่แต่ต้องฟ้องหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดและจะต้องฟ้องหน่วยงานดังกล่าวภายในอายุความเท่าใด?
หมวดหมู่ : ถาม-ตอบ ฎีกาเด่นติดดาว (ประเด็นฎีกา 5ดาว)คำถาม เจ้าหน้าที่ทำละเมิดห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่แต่ต้องฟ้องหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดและจะต้องฟ้องหน่วยงานดังกล่าวภายในอายุความเท่าใด?

คำตอบ มีคำพิพากษาศาลวินิจฉัยไว้ดังนี้

          คำพิพากษาฎีกาที่ 12686/2557 (พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5)  โจทก์ทั้งสองร่วมกันซื้อที่ดินพิพาทจากบริษัท ส. ต่อมาจำเลยที่ 3 (กรมที่ดิน) โดยจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 402,050 บาท สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 3 ในปัญหาว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และจำเลยที่ 3 (กรมที่ดิน) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วว่าการกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดและถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง จึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดดังกล่าวต่อโจทก์ทั้งสองด้วย แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีโจทก์ทั้งสองขาดอายุความแล้วจึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองฝ่ายเดียวอุทธรณ์ว่าคดีของโจทก์ทั้งสองยังไม่ขาดอายุความ ส่วนประเด็นที่ว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่และจำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดด้วยหรือไม่ ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ปัญหาข้อนี้จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่จำเลยที่ 3 ยกเอาปัญหาข้อนี้ขึ้นมาฎีกาจึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

          คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3เพียงว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองขาดอายุความหรือไม่ โดยจำเลยที่ 3 ฎีกาว่า วันทำละเมิดย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำอันเป็นมูลเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น ส่วนผลของการทำละเมิดจะเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นศาลฎีกาเห็นว่า บทบัญญัติเรื่องอายุความละเมิดได้บัญญัติไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่งว่า “สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด” อายุความตามบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องผู้กระทำละเมิดหรือผู้ร่วมรับผิดกับผู้กระทำละเมิด เช่น นายจ้าง ต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 425 เป็นต้น แต่คดีนี้ จำเลยที่ 3 (กรมที่ดิน) ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และกรณีนี้โจทก์ทั้งสองจะฟ้องเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ไม่ได้ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง ความรับผิดของจำเลยที่ 3 เช่นว่านี้ มิใช่รับผิดในฐานะผู้กระทำละเมิดหรือผู้ร่วมรับผิดกับผู้กระทำละเมิดดั่งที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่ได้ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง คดีจึงไม่อาจนำกำหนดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไม่ได้บัญญัติอายุความกรณีความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 5 วรรคหนึ่งไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำกำหนดอายุความ 10 ปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 มาใช้บังคับแก่คดีนี้ ซึ่งการนับอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/12 ให้เริ่มนับแต่ขณะนี้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นต้นไป ก่อนจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับความเสียหายและยังไม่รู้ว่าผู้ใดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ตน อายุความจึงยังไม่เริ่มนับ ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทดังกล่าว โจทก์ทั้งสองย่อมได้รับความเสียหายและถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 อายุความจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 3 ต่อศาลปกครองเชียงใหม่เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเมื่อวันที่ 26 ธันว่าคม 2551 และต่อมามีการโอนคดีจากศาลปกครองเชียงใหม่มาศาลชั้นต้น การที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้จึงยังไม่ถึง 10 ปีนับแต่วันที่โจทก์ทั้งสองอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ คดีโจทก์ทั้งสองจึงยังไม่ขาดอายุความ

เจ้าหน้าที่ทำละเมิดห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่แต่ต้องฟ้องหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดและจะต้องฟ้องหน่วยงานดังกล่าวภายในอายุความเท่าใด? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 751 ครั้ง
ลงวันที่ 02/07/2017 09:30:49


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24043 คน