ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


หัวข้อ : คำถาม-ตอบ ข้อสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ ๕๓ ข้อ ๓ (นิติกรรมสัญญา)
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)ข้อสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ ๕๓ ข้อ ๓ ซึ่งมีประเด็นคำถาม ดังนี้

คำถาม

        นายกมลและนายสวัสดิ์ทำหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดย นายกมลตกลงยอมแบ่งที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แปลงหนึ่งของนายกมล ออกเป็น ๓ ส่วนเท่าๆ กัน ให้แก่นายกมล นายสวัสดิ์ และนายธงชัยญาติของนายสวัสดิ์คนละส่วน โดยนายกมลจะดำเนินการจดทะเบียนแยกที่ดินให้เป็นไปตามสัญญานั้นต่อไป หลังจากนั้น ๑ สัปดาห์ นายธงชัยทราบเรื่องที่นายกมลและนายสวัสดิ์ ทำสัญญากัน และได้บอกให้นายกมลโอนที่ดินส่วนของนายธงชัยให้นายธงชัยแล้ว อีกสองเดือนต่อมา นายกมลและนายสวัสดิ์มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนายธงชัยอย่างรุนแรง นายกมลและนายสวัสดิ์ตกลงทำหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความกันใหม่โดยให้ที่ดินส่วนที่นายกมลตกลงแบ่งให้นายธงชัยไว้เดิมไปให้นายอำพลญาติอีกคนหนึ่งของนายสวัสดิ์

        ให้วินิจฉัยว่า นายธงชัยจะฟ้องบังคับให้นายกมลจดทะเบียนโอนที่ดินให้ตนตามหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับแรกได้หรือไม่

ธงคำตอบ

        สัญญาประนีประนอมยอมความฉบับแรกระหว่างนายกมลและนายสวัสดิ์ที่ นายกมลตกลงยอมแบ่งที่ดินของนายกมลออกเป็น ๓ ส่วนเท่า ๆ กันให้ได้แก่ นายกมล นายสวัสดิ์ และนายธงชัยคนละส่วนนั้น เป็นสัญญาที่นายกมลตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญาให้แก่นายธงชัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๔ วรรคหนึ่ง การที่นายธงชัยบอกให้นายกมลโอนที่ดินส่วนของนายธงชัยให้นายธงชัยเป็นการแสดงเจตนา ของบุคคลภายนอกแก่นายกมลซึ่งเป็นลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น สิทธิของนายธงชัยที่จะเรียกให้นายกมลชำระหนี้โดยโอนที่ดินให้แก่ตนตามสัญญาจึงมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนานั้นตามมาตรา ๓๗๔ วรรคสอง เมื่อสิทธิของนายธงชัยได้เกิดขึ้นแล้ว การทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันใหม่ของนายกมลและนายสวัสดิ์ซึ่งเป็นคู่สัญญา จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิของนายธงชัยในภายหลังได้ตามมาตรา ๓๗๕ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๒/๒๕๐๙, ๓๕/๒๕๑๓, ๑๓๑๒/๒๕๒๒   และ ๔๒๗๘/๒๕๓๐)

        นายธงชัยจึงฟ้องบังคับให้นายกมลจดทะเบียนโอนที่ดินให้ตนตามหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับแรกได้

 

อ้าอิง : วิชา นิติกรรม-สัญญา (อ.ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา) เล่มที่13 การบรรยายครั้งที่13

คำถาม-ตอบ ข้อสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ ๕๓ ข้อ ๓ (นิติกรรมสัญญา) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 290 ครั้ง
ลงวันที่ 30/08/2017 11:13:25
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21399 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)