ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


หัวข้อ : คำถาม-ตอบ ข้อสอบเนติ บัณฑิต สมัยที่ ๖๖ ข้อ ๒ (นิติกรรม สัญญา)
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)ข้อสอบเนติ บัณฑิต สมัยที่ ๖๖ ข้อ ๒ ซึ่งมีประเด็นคำถามหนึ่งว่า

คำถาม

        นายเหลืองเป็นลูกหนี้นายแดงในหนี้ค่าสินค้า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการใช้หนี้ ค่าสินค้า นายเหลืองได้เจรจากับนายแดงว่า นายเหลืองตกลงโอนหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ที่มีนายขาวเป็นลูกหนี้ค้างชำระอยู่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายแดงเพื่อใช้หนี้ค่าสินค้า ทั้งหมด และนายเหลืองได้ไปตกลงกับนายขาวว่า นายขาวจะต้องชำระเงินกู้ให้แก่นายแดง เนื่องจากได้โอนหนี้ให้นายแดงแล้ว ดังนี้ เมื่อนายแดงเรียกให้นายขาวชำระหนี้ เงินกู้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท นายขาวปฏิเสธไม่ชำระหนี้เงินกู้ โดยอ้างว่า การโอนหนี้มีผลสมบูรณ์เพื่อการใช้หนี้ค่าสินค้าเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น นายแดงจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

        ให้วินิจฉัยว่า นายขาวต้องรับผิดชำระหนี้ให้แก่นายแดงหรือไม่ เพียงใด

ธงคำตอบ

        นายเหลืองกับนายแดงเจรจาโอนหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่มีต่อนายขาวซึ่งเป็นลูกหนี้ค้างชำระอยู่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นการโอนหนี้แทนการชำระหนี้ แม้ว่าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องที่ผู้รับโอนได้ไปจะมากกว่าหนี้ค่าสินค้าของผู้โอนก็ตาม ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนจะตกลงกัน เพราะมิได้ทำให้ภาระในการชำระหนี้ชองลูกหนี้เพิ่มขึ้น (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๔/๒๕๕๔) เมื่อการโอนหนี้ดังกล่าวมิได้ทำเป็นหนังสือ จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๐๖ นายขาวจึงไม่ต้องรับผิดชำระหนี้แก่นายแดงไม่ว่าจะเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

        อย่างไรก็ตาม การที่นายเหลืองตกลงกับนายขาวว่าจะชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินให้แก่นายแดงเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก โดยนายแดงซึ่งเป็นบุคคล ภายนอกผู้ได้รับประโยชน์ตามสัญญานั้นมีสิทธิเรียกชำระหนี้จากนายขาวลูกหนี้ได้โดยตรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๔ วรรคหนึ่ง (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๖๑๖/๒๕๕๕) ซึ่งกฎหมายมิได้บังคับให้สัญญาเช่นว่านี้ต้องทำตามแบบเป็นหนังสือ การที่นายแดงเรียกให้นายขาวชำระหนี้เงินกู้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นการแสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น สิทธิของนายแดงได้เกิดมีขึ้นตั้งแต่นั้น ตาม มาตรา ๓๗๔ วรรคสองแล้ว นายขาวจึงต้องรับผิดชำระหนี้แก่นายแดง ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 

อ้าอิง : วิชา นิติกรรม-สัญญา (อ.ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา) เล่มที่13 การบรรยายครั้งที่13

คำถาม-ตอบ ข้อสอบเนติ บัณฑิต สมัยที่ ๖๖ ข้อ ๒ (นิติกรรม สัญญา) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 282 ครั้ง
ลงวันที่ 30/08/2017 11:20:26
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21399 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)