ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


หัวข้อ : แบบคำฟ้องคดีขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจแบบคำฟ้องคดีขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ

        มาตรา ๑๕๙ บัญญัติลักษณะเฉพาะของการฟ้องขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบว่า “ถ้าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระทำความผิดมาแล้ว เมื่อโจทก์ต้องการให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ ให้กล่าวมาในฟ้อง

        ถ้ามิได้ขอเพิ่มโทษมาในฟ้อง ก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้อง เมื่อศาลเห็นสมควรจะอนุญาตก็ได้

 

การเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบมีทั้งที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ หรือกฎหมายอื่น เช่น ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา ๙๗ เป็นต้น

         แต่ทั้งตาม ป.อ. มาตรา ๙๒ และ ๙๓ และกฎหมายอื่น ต่างก็ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การเพิ่มโทษตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ตาม ป.อ. มาตรา ๙๔ บัญญัติว่า “ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่ง ผู้กระทำได้กระทำขณะที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี นั้น ไม่ว่าจะได้กระทำในครั้งก่อนหรือ ครั้งหลัง ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้”

         ตังนั้น ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ โจทก์จึงอยู่ในบังคับแห่งมาตรา ๑๕๙ ที่จะต้องบรรยายฟ้องกล่าวถึงเหตุและเงื่อนไขที่จะเพิ่มโทษตามบทกฎหมาย ต่างๆ ให้ครบถ้วนด้วย มิฉะนั้น แม้ทางพิจารณาจะฟังได้ว่ามีเหตุเพิ่มโทษ ศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้เพิ่มโทษจำเลยได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง

 

        บรรยายฟ้องระบุเหตุเพิ่มโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา ๙๗ แต่คำขอท้ายฟ้องระบุเพียง “ขอให้เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย”

        ซึ่งไม่แน่ชัดว่าประสงค์ให้เพิ่มโทษตามบทกฎหมายใด จึงติความให้เป็นคุณ เพิ่มโทษเพียงหนึ่งในสามตาม ป.อ. มาตรา ๙๒

        บรรยายฟ้องระบุเหตุเพิ่มโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา ๙๗ แต่คำขอท้ายฟ้องระบุเพียง “ขอให้เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย” ซึ่งไม่แน่ชัดว่า ประสงค์ให้เพิ่มโทษตามบทกฎหมายใด จึงตีความให้เป็นคุณ เพิ่มโทษเพียงหนึ่งในสาม ตาม ป.อ. มาตรา ๙๒ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๐๖/๒๕๔๙)

 

อ้างอิง : วิชา สัมมนากฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ศอ.ธานิศ เกศวพิทักษ์) เล่มที่10 การบรรยายครั้งที่1 สมัยที่ 70

แบบคำฟ้องคดีขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 114 ครั้ง
ลงวันที่ 11/02/2018 21:27:27
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21140 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)