หัวข้อ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1193
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

            คำถาม ผู้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการจะมีสิทธิลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ หรือไม่ และจะถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ถึงกับต้องห้ามไม่ให้ร่วมลงมติหรือไม่?

           คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

        คำพิพากษาฎีกาที่ 8032/2559 แม้ผู้คัดค้านที่ 2 จะเป็นประธานในที่ประชุมแต่ในอีกสถานะหนึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นของผู้คัดค้านที่ 1 ด้วย(บริษัทจำกัด) ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระต่างๆได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1193 บัญญัติว่า ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการชูมือหรือในการลงคะแนนลับก็ดีให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เท่ากับว่าประธานในที่ประชุมจะมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งหากกรณีมีการลงมติแล้วมีคะแนนเสียงเท่ากัน ดังนี้ การที่ผู้คัดค้านที่ 2 ในฐานะผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้ปลดผู้ร้องออกจากกันเป็นกรรมการได้ และการตั้งกรรมการเป็นปกติธรรมดาของวิธีการจัดการบริษัทอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบรวมถึงผู้คัดค้านที่ 2 มิใช่เรื่องการให้ผลประโยชน์ในเรื่องส่วนตัวแก่ผู้คัดค้านที่ 2

        ดังนั้น แม้ผู้คัดค้านที่ 2 จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนได้เสียตามธรรมดา หาใช่ส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ถึงกับต้องห้ามมิให้ร่วมลงมติแต่อย่างใด (มาตรา 1185) การลงมติของผู้คัดค้านที่สองจึงไม่ขัดต่อกฏหมายแต่อย่างใด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1193 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 251 ครั้ง
ลงวันที่ 08/04/2018 22:35:05
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22439 คน