หัวข้อ : ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัยที่ (๖๙, ๗๑)
หมวดหมู่ : ถาม-ตอบ ฎีกาเด่นติดดาว (ประเด็นฎีกา 5ดาว)

คำถามสอบปากเปล่าเนติฯ ครั้งที่ ๒ สมัยที่ ๗๑ (ที่สอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๖ พ.ค. ๖๒)

คำถาม  การเป็นผู้ใช้ตามมาตรา ๘๔ และการเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา ๘๖ มีหลักเกณฑ์อย่างไร แตกต่างกันอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ธงคำตอบ  -

 

ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัยที่ ๗๐) สอบวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑
คำถาม เหตุที่ทำให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด มีได้ในกรณีใดบ้าง
ธงคำตอบ ตอบตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖


ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัย ๖๙) สอบวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐
คำถาม การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๒ กับการกระทำโดยบันดาลโทสะตามมาตรา ๗๒ มีหลักเกณฑ์อย่างไรให้อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
ธงคำตอบ ตอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๒ 

 

ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ ( สมัยที่ ๖๘) ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คำถาม นิติกรรมเป็นโมฆียะเพราะเหตุใดบ้าง

ธงคำตอบ  นิติกรรมเป็นโมฆียะ เพราะเหตุผู้ทำนิติกรรม

๑. เป็นผู้เยาว์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑

๒. เป็นคนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙

๓. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔

๔.สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๗

๕. ถูกกลฉ้อฉล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙

๖. ถูกข่มขู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ 

ฯลฯ

  

 

 

อ้างอิง : รวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) สมัยที่ 71

ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัยที่ (๖๙, ๗๑) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1131 ครั้ง
ลงวันที่ 17/09/2020 15:26:49


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      

ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24491 คน


sitemap.xml