หัวข้อ : คู่ความแทนที่ผู้มรณะ (คำพิพากษาฎีกาที่ 7502/2560)
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจ

       ผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานระบุหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนดังกล่าวต่อศาล จนคดีล่วงเลยขึ้นมาสู่ศาลฎีกาและปรากฏต่อมาว่าโจทก์ซึ่งเป็นตัวความถึงแก่ความตาย และผู้รับมอบอำนาจได้มายื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เช่นนี้ ศาลสามารถสั่งอนุญาตให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าแทนที่โจทก์คู่ความผู้มรณะได้หรือไม่

        คำพิพากษาฎีกาที่ 7502/2560 นับแต่มีการยื่นฟ้องจนโจทก์ถึงแก่กรรม และจนกระทั่งมีการส่งสำนวนความไปยังศาลฎีกา ไม่ปรากฏในสำนวนความที่โจทก์ได้ยื่นบัญชีพยานโจทก์เพิ่มเติมว่าระบุพยานเอกสารหนังสือมอบอำนาจหรืออ้างส่งหนังสือมอบอำนาจที่ระบุให้ จ. มีอำนาจฟ้องแทนโจทก์ การฟ้องและพิจารณาคดีโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจดังว่ามาแสดง ย่อมเป็นผลให้การแต่งตั้งทนายความไม่ถูกต้อง ส. ซึ่ง จ. ลงลายมือชื่อในใบแต่งทนายความแต่งตั้งให้เป็นทนายความและ ส. ลงลายมือชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์ย่อมไม่มีอำนาจกระทำการแทนในฐานะทนายความโจทก์ เท่ากับฟ้องไม่มีลายมือชื่อโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 67 (5) แม้ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งให้คืนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้บริบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 วรรคสอง แต่คดีล่วงเลยมานานมากและโจทก์ถึงแก่กรรมแล้ว จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อจัดการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้บริบูรณ์ จ.จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ แม้ในระหว่างพิจารณา จ. จะยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ แต่เมื่อ จ.ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ ย่อมไม่มีฟ้องโจทก์และตัวโจทก์ที่ จ. จะเข้าเป็นคู่ความแทนได้

คู่ความแทนที่ผู้มรณะ (คำพิพากษาฎีกาที่ 7502/2560) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 250 ครั้ง
ลงวันที่ 08/10/2018 16:36:00
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23022 คน