หัวข้อ : การสอบตั๋วรุ่น (ทนายความ)
หมวดหมู่ :การสอบตั๋วรุ่น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่สภาทนายความกำหนด ดังนี้

1) มีสัญชาติไทย

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ อนุปริญญาทางนิติศาสตร์จากสถาบันที่สภาทนายความอนุมัติ

3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต

4) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

5) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ให้ครบทุกขั้นตอนซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.) การสอบข้อเขียน : ภาคทฤษฎี

2.) การสอบข้อเขียน : ภาคปฏิบัติ

3.) การสอบปากเปล่า

4.) การอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ และ

5.) การรับประกาศนียบัตร

1.) การสอบข้อเขียน : ภาคทฤษฎี

 

ขั้นตอนที่ 1 : รอประกาศรับสมัคร

- จุดเริ่มต้นของ ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี ผู้สมัครต้องรอให้สำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความซึ่งจะประกาศเป็นรุ่นๆไป โดยในประกาศฯจะมีกำหนด “วันจำหน่ายใบสมัคร” และ “วันสมัคร”

 

ขั้นตอนที่ 2 : ซื้อใบสมัคร

- เมื่อมีประกาศรับสมัครแล้ว ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมต้องซื้อใบสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด (รุ่น 35 คือ ระหว่างวันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2553 ) เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.) ปกติราคาชุดละ 100 บาท ในใบสมัครจะมีกำหนด “วันสมัคร” ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมต้องยื่นใบสมัครในวันดังกล่าว

 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร

- เมื่อถึงกำหนดวันสมัคร ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมต้อง …..

1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

2) ต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปแสดงให้ถูกต้องครบถ้วน อันได้แก่

2.1) หนังสือรับรองคุณวุฒิชั้นอนุปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ (ฉบับไทย) จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษาควรเป็นทนายความได้ (เฉพาะหนังสือรับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยหรือปริญญาบัตร) ต้องถ่ายเอกสาร พร้อม ตัวจริงแนบใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจอื่นๆ จำนวน 1 ชุด

2.3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

2.4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (แต่งกายสุภาพไม่เกิน 6 เดือน)

2.5) กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องแนบหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลจำนวน 1 ชุด

2.6) กรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือถูกลงโทษทางวินัย ต้องแนบสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งลงโทษ

2.7) ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสุภาพสตรีกรณีคำนำหน้านามหรือนามสกุลในหนังสือรับรองการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

3) ต้องชำระค่าลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนสอบภาคทฤษฎี

- กรณีสมัครใหม่ 3,000 บาท

- กรณีเคยสมัครเข้ารับการอบรมแล้ว 1,350 บาท

 

ขั้นตอนที่ 4 : การฝึกอบรม

- เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียนแล้ว สภาทนายความจะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีประมาณ 16 วัน รวมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 ชั่วโมง โดยผู้สมัครจะเข้าฟังการบรรยายหรือไม่ก็ได้ ไม่มีการเช็คเวลาเรียนและไม่มีคะแนนเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 5 : การสอบข้อเขียน : ภาคทฤษฎี

- เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น สภาทนายความจะประกาศวันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี

- ข้อสอบข้อเขียน ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.อัตนัย 80 คะแนน 2.ปรนัย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ถ้าสอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน มีเวลาในการทำข้อสอบ 4 ชั่วโมง

1. ข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน จะเป็นการเขียนเอกสารทางถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ โดยไม่ต้องใช้แบบพิมพ์ศาล แบ่งได้เป็น 5 ส่วน คือ

1.) คำฟ้องแพ่ง

2.) คำฟ้องอาญา

3.) คำร้อง คำขอ คำแถลง

4.) หนังสือต่าง,สัญญา

5.) คำร้องขอ (คดีไม่มีข้อพิพาท)

2. ข้อสอบปรนัย 20 คะแนน เป็นข้อสอบกากบาท เนื้อหาเกี่ยวกับ มรรยาททนายความ และกฎหมายวิธีความในศาลต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความคดีแพ่ง, กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายอื่น

การสอบตั๋วรุ่น (ทนายความ) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 3859 ครั้ง
ลงวันที่ 27/06/2012 23:39:47
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22441 คน