LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)ชื่อข้อมูล : กฎหมายแพ่ง ถาม-ตอบ ปัญหาข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา
หมวด : เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

  ถาม-ตอบ กฎหมายแพ่ง ปัญหาข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม)

 

1. การโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาต่างตอบแทน จะใช้วิธีการแบบโอนสิทธิเรียกร้องธรรมดาตาม ป.พ.พ.ม. 306 หาได้ไม่ ต้องบังคับตาม ป.พ.พ.ม. 350
 
2. ผู้จัดการธนาคารให้ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชีเกินขอบอำนาจของผู้จัดการสาขาธนาคารทราบแล้วไม่ได้ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องทั้ง ๆ ที่มีโอกาสจะทำได้ จนหมดสิทธิฟ้องพราะคดีขาดอายุความ ผู้จัดการธนาคารสาขาต้องรับผิดต่อธนาคารหรือไม่
 
3. ผู้จัดการธนาคารโจทก์ ต้องการใช้เงินแต่ไม่สามารถกู้เงินในนามตนเองได้จึงได้ จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและออกตั๋วสัญญาใช้เงินไว้กับธนาคารโจทก์ โดมีจำเลยที่ 2: ลงชื่อรับรองเป็นอาวัลในตั๋วสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ เพราะผู้จัดการธนาคารโจทก์บอกจำเลยทั้งสองว่าจะรับผิดชอบตามสัยญานั้นเอง ดังนี้ จำเลยทั้งสองต้องรับผิดตามสัญญาดังกล่าวหรือไม่
 
4. หุ้นส่วนที่ออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไปแล้วแต่ได้ลงชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาทไว้โดยไม่ได้กรอกข้อความเพื่อไว้ใช้ในกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องรับผิดตามเช็คหรือไม่
 
5. ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ผู้ทรงเช็คจะนำคดีมาฟ้องต้องบอกกล่าวแก่ผู้สั่งจ่ายก่อนหรือไม่ และหากผู้ทรงเช็คมิได้นำเช็คไปยื่นเพื่อให้ธนาคารใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันออกเช็คหรือวันสั่งจ่าย ผู้ทรงจะเสียสิทธิเรียกเงินตามเช็คจากผู้สั่งจ่ายหรือไม่
 
6. หากชื่อของตัวการถูกเปิดเผยแล้ว ย่อมมิใช่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
 
7. ปลุกสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในที่ดินที่เช่าโดยสุจริต กรณีไม่ต้องด้วย ป.พ.พ. มาตรา 1310 เมื่อสัญญาเช่าระงับลงจะเรียกให้ผู้เช่าในฐานะเจ้าของที่ดินใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ่นไม่ได้
 
8. กู้เงินแล้าเอาโฉนดมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน มิใช่จำนำ จำนองและไม่มีสิทธิยึดหน่วง เป็นแต่สัญญาต่างตอบแทนเท่านั้น
 
9. ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าซึ่งตกลงกันเป็นรายเดือน ผู้ให้เช่าให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่ผู้เช่าทีเดียว โดยไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าก่อน ดังนี้ ผู้ให้เช่าจะมีสิทธิฟ้องขอให้ขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าหรือไม่
 
10. เมื่อผู้รับจำนองจำนงจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเดือนหนึ่งก่อนแล้วจึงจะบังคับจำนองได้
 
11. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าทรัพย์มีว่าอย่างไร
 
12. ทำสัญญาเช่าห้องมีกำหนด 5 ปี โดยมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องบอกเลิกการเช่าตาม ป.พ.พ. ม. 566 หรือไม่
 
13. ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแทนทายาทจะยกอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 1754 มาใช้บังคับไม่ได้
 
14. สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ย่อมไม่ระงับไป เพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเช่า ผู้รับโอนย่อรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย แต่เงื่อไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ ต่างหากจากการเช่าหรือสิทธิฟ้องร้องในบางกรณีหรือที่มิใช่หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่า หาตกแก่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าไม่
 
15. จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์จำนวน 500,000 บาท มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้เงินที่กู้ไปแก่โจทย์โดยคำฟ้องมิได้กล่าวถึงการที่จำเลยที่ 1 นำที่ดินมาจำนองหรือนำทรัพย์ที่จำเลยนำมาจำนองออกขายชำระหนี้ให้โจทก์แต่ประการใด ดังนี้เจ้าหนี้จะมีสิทธิฟ้องลูกหนี้อย่างหนี้สามัญหรือไม่และจะอยู่ในบังคับมาตรา 733 หรือไม่
 
16. การปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1312 นั้น ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น และส่วนรุกล้ำนั้นจะต้องเป็นส่วนน้อย
 
17. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าที่ห้างเป็นหนี้บุคคลภายนอก เป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องรับผิดตามมาตรา 1088 วรรคแรก
 
18. การใช้ต้นเงินที่กู้ยืมเพียงบางส่วนนั้นจะอยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตรา 653 หรือไม่
 
19. ผู้ทรงเช็คมิได้นำเช็คเรียกเก็บเงินภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 990 ผู้สลักหลังในฐานะผู้รับประกันการใช้เงิน (อาวัล) จะหลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา 990 หรือไม่
 
20. ผู้สั่งจ่ายเช็คตาย ผู้ทรงเช็คยังมิได้นำเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารจะนำเช็คมาฟ้องทายาทผู้สั่งจ่ายให้รับผิดได้หรือไม่
 
21. เพียงแต่มีชื่อใน ส.ค. 1 หากไม่ได้เข้าครอบครองที่ดินไม่ถือว่ามีสิทธิครอบครอง
 
22. นำเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารก่อนวันที่ลงในเช็ค ปรากฎว่าบัญชีของผู้สั่งจ่ายปิดแล้ว ผู้ทรงจะนำเช็คมาฟ้องร้องผู้สั่งจ่ายให้รับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาได้หรือไม่
 
23. ลูกจ้างทำละเมิดแล้วไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับฝ่ายผู้เสียหายนายจ้างต้องรับผิดด้วยหรือไม่
 
24. การโอนสิทธิครอบครองเนื่องจากมีการซื้อขายที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วนั้น อาจทำโดยกระทำตามแบบของกฎหมายประการหนึ่งหรือโอนโดยข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง
 
25. ขณะสั่งจ่ายเช็คหุ้นส่วนผู้จัดการได้พ้นจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดไปแล้ว ดังนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องรับผิดตามเช็คหรือไม่
 
26. ส่งโทรเลขมีข้อความว่า "อ๋อยถึงแก่งคอยแล้ว" เจ้าหน้าที่ทำการไปรษณีย์ปรุข้อความเป็นว่า "อ๋อยถึงแก่กรรมแล้ว" ดังนี้จะต้องรับผิดอย่างใดหรือไม่
 
27. บุตรบุญธรรมไม่มีสิธิได้รับมรดกแทนที่ผู้รับบุตรบุญธรรม แต่บุตรของบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกแทนที่บุตรบุญธรรมเพื่อรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม
 
28. นิติกรรมที่ถูกอำพรางต้องทำตามแบบของกฎหมายด้วย
 
29. โจทก์เอารถไปซ่อมที่อู่ของจำเลยโดยไม่ได้บอกจำเลยให้ทราบว่ารถคันนั้นมีสินค้ามีมูลค่าสูงบรรทุกอยู่ในตู้ทึบด้วย มีผู้แอบอ้างเป็นลูกจ้างโจทก์ขอรับรถไปจากอู่สินค้าของโจทก์ในรถสูญหายไป ถือว่าโจทก์มีส่วนทำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายประกอบด้วยตามมาตรา 223
 
30. เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดผิดพลาดกำหนดแนวเขตที่ดินจำเลยที่ 1 รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ แม้จำเลยที่ 2 จะซื้อที่ดินดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 โดยสุจริต ก็ไม่ได้กรรมสิทธ์ในที่ดินส่วนที่รุกล้ำ และภารจำยอมอาจเกิดขึ้นได้ในที่ดินของแต่ละฝ่ายที่อยู่ติดกัน
 
31. การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นแต่มิได้แถลงเลขหมายหุ้นลงในสัญญาโอน การโอนจะเป็นโมฆะตาม มาตรา 1129 หรือไม่


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 1209 ครั้ง

 


กฎหมายแพ่ง ถาม-ตอบ ปัญหาข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา |เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com