ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ จิ๊ด เศรษฐบุตร
หมวด : เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ จิ๊ด เศรษฐบุตร

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้  ประกอบการศึกษา ค้นคว้าอ้างอิง เทียบกฎหมายปัจจุบัน เตรียมสอบ 3 สนาม)

ลักษณะทั่วไปแห่งหนี้
 
ข้อความเบื้องต้น ข้อ ๕๑๔-๕๒๐
 
ตอนที่ ๑ ผลแห่งหนี้ ข้อ ๕๒๑
 
ส่วนที่ ๑ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้และข้อยกเว้น ข้อ ๕๒๒-๕๒๔
 
ข้อ ๑ หนี้ธรรมดา ข้อ ๕๒๕-๒๒๘
 
ข้อ ๒ การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย (มาตรา ๒๑๘-๒๑๙) ข้อ ๕๒๙-๕๓๑/๒
 
ส่วนที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้ (มาตรา ๑๙๔-๒๐๒) ข้อ ๕๓๒
 
ข้อ ๑ ทรัพย์ซึ่งวัตถุแห่งหนี้ ข้อ ๕๓๓-๕๓๗/๑
 
ข้อ ๒ เงินตราซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ ข้อ ๕๓๘-๕๔๓
 
ข้อ ๓ กรณีที่วัตถุแห่งหนี้มีหลายอย่าง ข้อ ๕๔๔-๕๕๑
 
ส่วนที่ ๓ กำลังบังคับแห่งหนี้ (มาตรา ๒๐๓-๒๒๕) ข้อ ๕๕๒
 
ลักษณะที่ ๑ หลักเกณฑ์ในการบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ข้อ ๕๕๓
 
ข้อ ๑ หนี้นั้นเจ้าหนี้ต้องมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้แล้ว ข้อ ๕๕๓-๕๕๖
 
ข้อ ๒ ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้นั้น ข้อ ๕๕๖/๑-๕๕๘
 
ลักษณะที่ ๒ การบังคับให้ชำระหนี้ (มาตรา ๒๑๓) ข้อ ๕๕๙
 
ข้อ ๑ หนี้ให้ลูกหนี้กระทำการ ข้อ ๕๖๐-๕๖๒
 
ข้อ ๒ หนี้ให้ลูกหนี้งดเว้นกระทำการ ข้อ ๕๖๓-๕๖๕
 
ข้อ ๓ หนี้ให้ลูกหนี้โอนทรัพย์สิน ข้อ ๕๖๖-๕๗๐
 
ลักษณะที่ ๓ เมื่อการไม่ชำระหนี้ก่อความเสียหายขึ้น (มาตรา ๒๑๓ วรรค ๔) ข้อ ๕๗๑-๕๗๕
 
หมวดที่ ๑ หลักเกณฑ์ความรับผิดทางสัญญา ข้อ ๕๗๖
 
ข้อ ๑ การไม่ชำระหนี้โดยจะเอาโทษแก่ลูกหนี้ได้ ข้อ ๕๗๗-๕๗๙
 
ข้อ ก. การไม่ชำระหนี้ในหนี้ให้กระทำ ข้อ ๕๗๗-๕๗๙
 
ข้อ ข. การชำระหนี้ล่าช้า (มาตรา ๒๐๔-๒๐๖) ข้อ ๕๘๐
 
(ก) หลักเกณฑ์ลูกหนี้ผิดนัด ข้อ ๕๘๑-๕๘๓
 
(ข) ข้อยกเว้น ข้อ ๕๘๔-๕๘๕/๑
 
- กรณีที่การชำระหนี้ไม่ได้กระทำลง (มาตรา ๒๐๕)
 
- กรณีเจ้าหนี้เองผิดนัด (มาตรา ๒๐๗-๒๑๒)
 
ข้อ ๒ การไม่ชำระหนี้ยังผลให้เจ้าหนี้เสียหาย (มาตรา ๒๒๒-๒๒๕) ข้อ ๕๘๖-๖๐๑
 
หมวดที่ ๒ เปรียบเทียบความรับผิดทางสัญญากับความรับผิดทางละเมิด ข้อ ๖๐๑/๑-๖๐๖
 
ลักษณะที่ ๔ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (มาตรา ๒๓๓-๒๓๖) ข้อ ๖๐๗-๖๐๙
 
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ ข้อ ๖๑๐-๖๑๒/๑
 
ข้อ ๒ วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
 
ข้อ ๓ ลักษณะที่ ๕ เพิกถอนการฉ้อฉล
 
ลักษณะที่ ๕ เพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๓๗-๒๔๐) ข้อ ๖๑๘-๖๒๑
 
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการฉ้อฉล ข้อ ๖๒๒-๖๓๓
 
ข้อ ๒ วิธีการเพิกถอนการฉ้อฉล ข้อ ๖๓๔-๖๓๘
 
ส่วนที่ ๔ ตัวลูกหนี้และเจ้าหนี้ ข้อ ๖๔๑-๖๔๔
 
ลักษณะที่ ๑ หนี้ที่การชำระหนี้แบ่งกันได้ (มาตรา ๒๙๐) ข้อ ๖๔๕-๖๔๘
 
ลักษณะที่ ๒ หนี้ร่วม ข้อ ๖๔๙
 
หมวดที่ ๑ ลูกหนี้ร่วม (มาตรา ๒๙๑-๖๙๗) ข้อ ๖๕๐-๖๗๓
 
หมวดที่ ๒ เจ้าหนี้ร่วม (มาตรา ๒๙๘-๓๐๐) ข้อ ๖๗๔-๖๘๓
 
ลักษณะที่ ๓ หนี้การชำระหนี้ไม่อาจแบ่งกันได้ (มาตรา ๓๐๑-๓๐๒) ข้อ ๖๘๔-๖๘๗
 
ส่วนที่ ๕ การรับช่วงสิทธิ (มาตรา ๒๒๖-๒๓๐) ข้อ ๖๘๘
 
ข้อ ๑ หนี้ที่มีการรับช่วงสิทธิ ข้อ ๖๘๙-๖๙๓/๑
 
ข้อ ๒ ผลแห่งการรับช่วงสิทธิ ข้อ ๖๙๔-๖๙๖
 
ข้อ ๓ ช่วงทรัพย์ (มาตรา ๒๒๖ ว.๒,๒๒๘,๒๓๑-๒๓๒) ข้อ ๖๙๗-๗๐๔
 
ส่วนที่ ๖ สิทธิยึดหน่วง (มาตรา ๒๔๑-๒๕๐) ข้อ ๗๐๕-๗๐๕/๑
 
ข้อ ๑ กรณีที่มีสิทธิยึดหน่วงได้ ข้อ ๗๐๖-๗๑๓
 
ข้อ ๒ ผลของสิทธิยึดหน่วง ข้อ ๗๑๔-๗๒๐
 
ข้อ ๓ ความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง ข้อ ๗๒๑-๗๒๓/๒
 
ส่วนที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง (มาตรา ๓๐๓-๓๑๓) ข้อ ๗๒๔-๗๒๕
 
ข้อ ๑ ลักษณะทั่วไปของการโอนสิทธิเรียกร้อง ข้อ ๗๒๕/๑-๗๒๘
 
ข้อ ๒ สิทธิเรียกร้องที่โอนสิทธิเรียกร้อง ข้อ ๗๒๙-๗๓๑
 
ข้อ ๓ แบบของการโอนสิทธิเรียกร้อง ข้อ ๗๓๒-๗๔๗
 
ข้อ ๔ ผลแห่งการโอนสิทธิเรียกร้อง ข้อ ๗๔๕-๗๔๙
 
ตอนที่ ๒ ความระงับหนี้
 
ส่วนที่ ๑ การชำระหนี้ ข้อ ๗๕๐
 
ลักษณะที่ ๑ หลักเกณฑ์การชำระหนี้
 
ข้อ ๑ ผู้ชำระหนี้ (มาตรา ๓๑๔) ข้อ ๗๕๑-๗๕๕
 
ข้อ ๒ ผู้รับชำระหนี้ (มาตรา ๓๑๕-๓๑๙) ข้อ ๗๕๖-๗๖๖
 
ข้อ ๓ สิ่งที่ชำระหนี้ (มาตรา ๓๒๐-๓๒๓) ข้อ ๗๖๗-๗๘๓
 
ข้อ ๔ สถานที่ชำระหนี้ (มาตรา ๓๒๔) ข้อ ๗๘๔
 
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ (มาตรา ๓๒๕) ข้อ ๗๘๕
 
ลักษณะที่ ๒ เหตุการณ์ส่วนย่อยเพื่อให้การชำระหนี้สำเร็จผล
 
ข้อ ๑ หลักฐานแห่งการชำระหนี้ (มาตรา ๓๒๖-๓๒๗) ข้อ ๗๘๖-๗๙๐
 
ข้อ ๒ การจัดสรรชำระหนี้ (มาตรา ๓๒๘-๓๒๙) ข้อ ๗๙๑-๗๙๔
 
ข้อ ๓ ผลของการปฏิบัติการชำระหนี้ โดยชอบ (มาตรา ๓๓๐) ข้อ ๗๙๕
 
ข้อ ๔ การวางทรัพย์อันทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ (มาตรา ๓๓๑-๓๓๙) ข้อ ๗๙๖-๘๐๕
 
ส่วนที่ ๒ ปลดหนี้ (มาตรา ๓๔๐) ข้อ ๘๐๖-๘๐๗
 
ส่วนที่ ๓ หักกลบลบหนี้ (มาตรา ๓๔๑-๓๔๘)
 
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ในการหักกลบลบหนี้ ข่อ ๘๐๘-๘๑๕
 
ข้อ ๒ ข้อห้ามมิให้หักกลบลบหนี้ ข้อ ๘๑๖-๘๒๓
 
ข้อ ๓ ผลของการหักกลบลบหนี้ ข้อ ๘๒๔-๘๒๕
 
ส่วนที่ ๔ แปลงหนี้ใหม่ (มาตรา ๓๔๙-๓๕๒)
 
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ในการแปลงหนี้ใหม่ ข้อ ๘๒๖-๘๓๒
 
ข้อ ๒ ผลของการแปลงหนี้ใหม่ ข้อ ๘๓๓
 
ส่วนที่ ๕ หนี้เกลื่อนกลืนกัน (มาตรา ๓๕๓) ข้อ ๘๓๔-๘๓๕


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 549 ครั้ง

 
หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ จิ๊ด เศรษฐบุตร |เจาะกฎหมายแพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21406 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)