ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมาย กฎหมายอาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (2552)
หมวด : เจาะกฎหมาย กฎหมายอาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (2552)

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
 
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
 
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความรับผิดทั่วไป
 
หมวด ๑ บทนิยาม มาตรา ๑
 
หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา มาตรา ๒-๑๗
 
หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
 
ส่วนที่ ๑ โทษ มาตรา ๑๘-๓๘
 
ส่วนที่ ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย มาตรา ๓๙-๕๐
 
ส่วนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ มาตรา ๕๑-๕๘
 
หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา มาตรา ๕๙-๗๙
 
หมวด ๕ การพยายามกระทำความผิด มาตรา ๘๐-๘๒
 
หมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน มาตรา ๘๓-๘๙
 
หมวด ๗ การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง มาตรา ๙๐-๙๑
 
หมวด ๘ การกระทำความผิดอีก มาตรา ๙๒-๙๔
 
หมวด ๙ อายุความ มาตรา ๙๕-๑๐๑
 
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ มาตรา ๑๐๒-๑๐๖
 
ภาค ๒ ความผิด
 
ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 
หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มาตรา ๑๐๗-๑๑๒
 
หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา ๑๑๓-๑๑๘
 
หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา ๑๑๙-๑๒๙
 
หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา ๑๓๐-๑๓๕
 
ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย มาตรา ๑๓๕/๑-๑๓๕/๔
 
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๖-๑๔๖
 
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา ๑๔๗-๑๖๖
 
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
 
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา ๑๖๗-๑๙๙
 
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม มาตรา ๒๐๐-๒๐๕
 
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖-๒๐๘
 
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน มาตรา ๒๐๙-๒๑๖
 
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน มาตรา ๒๑๗-๒๓๙
 
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
 
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา มาตรา ๒๔๐-๒๔๙
 
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว มาตรา ๒๕๐-๒๖๓
 
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา ๒๖๔-๒๖๙
 
หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๖๙/๑-๒๖๙/๗
 
หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา ๒๖๙/๘-๒๖๙/๑๕
 
ลักษณะ ๘ ความรับผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา ๒๗๐-๒๗๕
 
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา ๒๗๖-๒๘๗
 
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
 
หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต มาตรา ๒๘๘-๒๙๕
 
หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย มาตรา ๒๙๕-๓๐๐
 
หมวด ๓ ความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา ๓๐๑-๓๐๕
 
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
 
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
 
หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา ๓๐๙-๓๒๑
 
หมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา ๓๒๒-๓๒๕
 
หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา ๓๒๖-๓๓๓
 
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ มาตรา ๓๓๔-๓๓๖ทวิ
 
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รัดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ มาตรา ๓๓๗-๓๔๐
 
หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา ๓๔๑-๓๔๘
 
หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ มาตรา ๓๔๙-๓๕๑
 
หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก มาตรา ๓๕๒-๓๕๖
 
หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร มาตรา ๓๕๗
 
หมวด ๗ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา ๓๕๘-๓๖๑
 
หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก มาตรา ๓๖๒-๓๖๖
 
ภาค ๓ ลหุโทษ มาตรา ๓๖๗-๓๙๘
 
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๔๖
 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 528 ครั้ง

 
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (2552) |เจาะกฎหมาย กฎหมายอาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21396 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)