ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)ชื่อไฟล์ : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์ - ฎีกา จรัญ ภักดีธนากุล
หมวด : เจาะประเด็น ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์ - ฎีกา จรัญ ภักดีธนากุล

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

 บทที่ ๑ ข้อพิจารณาเบื้องต้น
 
๑. ระบบอุทธรณ์ - ฏีกา
 
๒. ระบบอุทธรณ์ - ฏีกาโดยสิทธิ
 
๓. บทจำกัดตัดสิทธิในการอุทธรณ์ - ฏีกา
 
๔. หลักพิจารณาอุทธรณ์ - ฏีกาที่ต้องห้ามตามบทจำกัดตัดสิทธิ
 
บทที่ ๒ บทตัดสิทธิอุทธรณ์ - ฏีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๒๔ และมาตรา ๒๔๘
 
๑. คดีมีทุนทรัพย์ต่ำ
 
๒. คดีฟ้องขับไล่ค่าเช่าต่ำ
 
๓. ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีขับไล่บริวารของจำเลย
 
ข้อยกเว้น ๑. กรณีมีความเห็นแย้ง
 
๒. กรณีมีคำรับรองของผู้พิพากที่นั่งพิจารณา
 
๓. กรณีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
 
ข้อพิจารณา ๑. ปัญหาข้อเท็จจริง ? หรือปัญหาข้อกฏหมาย ?
 
๒. คดีมีทุนทรัพย์ ? หรือไม่มีทุนทรัพย์ ?
 
๓. ถ้าคดีมีทุนทรัพย์จะคิดคำนวณจำนวนทุนทรัพย์อย่างไร ?
 
๔. ค่าเช่าตามสัญญาเช่า กับค่าเช่าที่อาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้อง ?
 
๕. คดีบางคดีแม้ว่าเริ่มต้นเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ แต่อาจกลายเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ขึ้นภายหลัง
 
๖. คดีบางประเภทมีคำขอทั้งประเภทที่มีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์รวมกันมาจะพิจารณาอย่างไร ?
 
๗. ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีโจทก์มีสิทธิขอให้บังคับขับไล่คนนอกคดีที่เป็นบริวารของจำเลยได้
 
บทที่ ๓ บทตัดสิทธิอุทธรณ์ - ฏีกาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฏหมายตามมาตรา ๒๒๕ และมาตรา ๒๔๙
 
๑. อุทธรณ์ - ฏีกาต้องมีความชัดแจ้งในตัวเอง
 
๒. ต้องเป็นประเด็นที่ได้ว่ากล่าวกันมาโดยชอบแล้วในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ (แล้วแต่กรณี)
 
๓. ต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
 
๔. ข้อที่เป็นสาระแก่คดี แต่ศาลฏีกาเห็นว่าไม่ควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๒๔๙)
 
บทที่ ๔ บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ - ฏีกา ในกรณีคำสั่งระหว่างพิจารณา (มาตรา ๒๒๖ ถึง มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๔๗)
 
๑. ความหมายของคำสั่งระหว่างพิจารณา
 
คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์
 
๒. หลักเกณฑ์การโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา
 
๓. ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
 
บทที่ ๕ วิธีการร่าง ยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ์ - ฏีกาในชั้นอุทธรณ์ ตามมาตรา ๒๒๓ ทวิ และมาตรา ๒๒๙ ถึงมาตรา ๒๓๗ ในชั้นฏีกาตามมาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒
 
๑. อุทธรณ์ - ฏีกาต่อศาลใด ?
 
๒. ยื่นอุทธรณ์ - ฏีกาที่ศาลใด ? (มาตรา ๒๒๙ ต้องยื่นที่ศาลชั้นต้น)
 
๓. ยื่นภายในกำหนดเวลาเท่าใด ? (มาตรา ๒๒๙)
 
๔. ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๒๙
 
๕. ต้องส่งสำเนาอุทธรณ์ - ฏีกาให้จำเลยอุทธรณ์หรือจำเลยฏีกา
 
๖. ทางแก้ไขกรณีที่ศาลสั่งไม่รับอุทธรณ์ - ฏีกา
 
๗. คำแก้อุทธรณ์ - ฏีกา
 
๘. การขอทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ - ฏีกา (มาตรา ๒๓๑)
 
บทที่ ๖ การพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์ - ฏีกา (มาตรา ๒๓๘-๒๔๕ และมาตรา ๒๔๗)
 
๑. การพิจารณา
 
การพิพากษา
 
ภาคผนวก
 
- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฏหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฏีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 1002 ครั้ง

 


กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์ - ฎีกา จรัญ ภักดีธนากุล |เจาะประเด็น ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23912 คน