ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : รวมคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหมายเหตุและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ = Cases and materials on intertional trade low
หมวด : เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

รวมคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหมายเหตุและกฎหมายศที่สำคัญ

Cases and materials on intertional trade low

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

 

แนะนำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 
ส่วนที่ 1 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศพร้อมหมายเหตุ
 
หมวดที่ 1 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1463/2508
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2061/2520
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3046/2537 พร้อมหมายเหตุ นายศิริชัย วัฒนโยธิน
 
หมวดที่ 2 การขนส่งระหว่างประเทศ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1496/2530 พร้อมหมายเหตุ นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1236/2535
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 121/2536
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2661/2536
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3008/2536
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 987/2537
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2929/2537
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5287/2537
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 216/2538 พร้อมหมายเหตุโดย ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร และรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1331/2538
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2100/2538 พร้อมหมายเหตุโดย ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5203/2538 พร้อมหมายเหตุโดย นายวิชัย เดชชุติพงศ์
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6405/2538
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6626/2538
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5809/2539 พร้อมหมายเหตุโดย ศ.ดรไผทชิต เอกจริยกร
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 79/2540 พร้อมหมายเหตุโดย ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 121/2540 พร้อมหมายเหตุโด ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
 
หมวดที่ 3 ประกันภัยทางทะเล
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 999/2496
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 784/2520 พร้อมหมายเหตุโดย นายยล ธีรกุล
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1215/2520
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1564/2525 พร้อมหมายเหตุโดย นายอัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3844/2528 พร้อมหมายเหตุโดย นายอัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1401/2534
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 7350/2537 พร้อมหมายเหตุโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5312/2538
 
หมวดที่ 4 ภารชำระเงินตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1770/2499
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2122/2499
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1848/2505
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 207/2511
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6/2517
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2546/2517
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 846/2518
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2099/2518
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 916/2521 พร้อมหมายเหตุโดย ศ.จิตติ ติงศภัทิย์
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1010/2524
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1150/2524
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2157/2524
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2493/2524
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2791-2792/2524
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 775/2525 พร้อมหมายเหตุโดย นายอัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3313/2525
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3323/2525
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3338/2526
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1561/2529
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1497/2530
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3748/2530
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6389/2534
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2704/2535 พร้อมหมายเหตุโดย นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร และนายจรัญ ภักดีธนากุล
 
หมวดที่ 5 อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 698/2521
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 377/2531
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2465/2532
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2602/2533
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5448/2534 พร้อมหมายเหตุโดย รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 4549/2536
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5513/2540 พร้อมหมายเหตุโดย นายธวัชชัย สุวรรณพานิช
 
หมวดที่ 6 อำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1556/2509
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3844/2528 พร้อมหมายเหตุโดย นายอัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3401/2529
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2465/2532
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2466/2532
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 951/2539
 
หมวดที่ 7 การกักเรือ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2827/2539 พร้อมหมายเหตุโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
 
หมวดที่ 8 การเลือกศาล
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 951/2539 พร้อมฎีกาวิเคราะห์ โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ และฎีกาวิเคราะห์ โดย ศ.คนึง ฤาไชย และ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
 
หมวดที่ 9 อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 
คำวินิฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ทก 1/2541 พร้อมหมายเหตุโดย นายวัส ติงสมิตร
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 
หมวดที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศของไทย
 
- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
 
- พระราบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534
 
- พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530
 
หมวดที่ 2 กฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
 
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
 
- ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540
 
หมวดที่ 3 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศของต่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 
- Marine Insurance Act, 1906
 
- Institute Cargo Clauses (A) พร้อมคำแปลโดย นายสิทธิโชค ศรีเจริญ
 
- United Nations Convention on Contracts for the Lntemational Sale of Goods (1980)
 
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 186 ครั้ง

 
รวมคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหมายเหตุและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ = Cases and materials on intertional trade low |เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21399 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)