ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะหลักพยาน ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พรเพชร วิชิตชลชัย
หมวด : เจาะหลักพยาน ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
พรเพชร วิชิตชลชัย

 

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พรเพชร วิชิตชลชัย

บทที่ ๑ บททั่วไป
 
๑.๑ ลักษณะทั่วไป
 
๑.๒ ระบบกฎหมายลักษณะพยาน
 
๑.๒.๑ ระบบไต่สวน (Inquisitoral System)
 
๑.๒.๒ ระบบกล่าวหา (Accusatorial หรือ Adversary)
 
๑.๒.๓ แนวโน้มของระบบกฎหมายลักษณะพยาน
 
๑.๓ ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายลักษณะพยานของไทย
 
๑.๔ ที่มาของกฎหมายลักษณะพยานของไทย
 
๑.๕ กฎหมายลักษณะพยานในศาลชำนัญพิเศษ
 
๑.๖ กฎหมายลักษณะพยานในศษลอื่น
 
๑.๗ ประเภทของพยานหลักฐาน
 
๑.๘ ปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานบางประเภท
 
บทที่ ๒ พยานหลักฐานในสำนวน
 
๒.๑ พยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟังเพื่อวินิจฉัยคดีต้องเป็นพยานหลักฐานในสำนวน
 
๒.๒ สิ่งที่ไม่ใช่พยานหลักฐาน
 
บทที่ ๓ กรณีที่ไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง
 
๓.๑ บททั่วไป : กรณีที่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติ
 
๓.๒ ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔(๑))
 
๓.๓ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของทางราชการไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลรู้เอง
 
๓.๔ คู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป
 
๓.๕ ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ (ป.วิ.พ.มาตรา ๘๔(๒))
 
๓.๖ การห้ามสืบพยานหลักฐานเนื่องจากกฎหมายปิดปาก
 
๓.๗ ข้อเท็จจริงที่คุ๋ความรับ หรือ ถือว่ารับกันแล้วในศาล (ป.วิ.พ.มาตรา ๘๔(๓))
 
บทที่ ๔ ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล
 
๔.๑ ความหมายของ "คำรับ"
 
๔.๒ การยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ในคำให้การต้องชัดแจ้งและมีเหตุผล
 
๔.๓ องค์ประกอบของคำรับ
 
บทที่ ๕ คำท้า
 
๕.๑ ความหมายของ "คำท้า"
 
๕.๒ องค์ประกอบและข้อพิจารณาเรื่อง "คำท้า"
 
๕.๓ ตัวอย่างของเรื่องที่ท้ากันได้
 
๕.๔ คำท้าต้องเป็นข้อตกลงให้เป็นผลแพ้ชนะคดีต่อกัน
 
๕.๕ ตกลงท้ากันแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเลิกไม่ได้
 
๕.๗ คำท้าที่ไม่บรรลุผลตามเงื่อนไขถือว่าไม่มีคำท้านั้น
 
๕.๘ ถ้าคำท้าบรรลุผลศาลต้องสินิจฉัยตามคำท้า
 
๕.๙ ปัญหาการตีความเรื่องคำท้าบรรลุผลหรือไม่
 
๕.๑๐ บทสรุปเรื่องคำท้า
 
บทที่ ๖ ข้อสันนิษฐาน
 
๖.๑ ข้อเท็จจริงที่เกิดจากข้อสันนิษฐาน
 
๖.๒ เหตุผลของการมีข้อสันนิษฐาน
 
๖.๓ ประเภทของข้อสันนิษฐาน
 
๖.๔ ข้อสันนิษฐานที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
 
๖.๕ ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฎจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์หรือ "ข้อสันนิษฐานความเป็นจริง"
 
๖.๖ ข้อสันนิษฐานในคดีอาญา
 
๖.๗ บทบัญญัติโดยเด็ดขาดกำหนดความรับผิดในคดีอาญา
 
๖.๘ ข้อสันนิษฐานในเรื่องการนำสืบพยานหลักฐาน
 
บทที่ ๗ คำให้การรับสารภาพ คำรับสารภาพ คำรับข้อเท็จจริงในคดีอาญา
 
๗.๑ คำให้การรับสารภาพของจำเลยในศาล (plead of guilty)
 
๗.๒ คำรับสารภาพของจำเลยนอกศาล (confession)
 
๗.๓ คำรับข้อเท็จจริงของจำเลยในคดีอาญาในศาล
 
บทที่ ๘ ภาระการพิสูจน์
 
๘.๑ ความหมายของภาระการพิสูจน์ หรือ หน้าที่นำสืบ
 
๘.๒ ภาระการพิสูจน์เป็นไปตามประเด็นข้อพิพาท
 
๘.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการชี้สองสถานกับภาระการพิสูจน์
 
๘.๔ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทของศาล
 
๘.๕ การกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นข้อพิพาท
 
๘.๖ ข้อยกเว้นในเรื่อง "ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์"
 
บทที่ ๙ ระเบียบพิธีการในการนำสืบพยานหลักฐาน
 
๙.๑ หลักทั่วไป
 
๙.๒ อำนาจศาลในการที่จะรับหรือไม่รับพยานหลักฐานใด
 
๙.๓ พยานหลักฐานต้องเกี่ยวถึงข้อเท็จจริงในคดี (relevancy) และประเด็นแห่งคดี (in issue)
 
๙.๔ บทสรุปในเรื่องพยานหลักฐานเกี่ยวกบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวแก่ประเด็น
 
๙.๕ การอ้างพยานหลักฐานต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
 
๙.๕.๑ เหตุผลของการที่กฎหมายกำหนดให้มีการยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
 
๙.๕.๒ การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานใช้บังคับกับพยานหลักฐานประเภทใด
 
๙.๕.๓ หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
 
๙.๕.๔ ผลของการไม่ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
 
๙.๖ หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีอาญา
 
๙.๖.๑ กรณีที่ศาลกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน
 
๙.๖.๒ กรณีที่ศาลไม่ได้กำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน
 
๙.๖.๓ กรณีไต่สวนคำร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบหรือคำร้องขอให้ศาลริบทรัพย์
 
๙.๖.๔ ผลของการไม่ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีอาญา
 
๙.๗ เอกสิทธิ์ในพยานหลักฐาน (privilege)
 
๙.๗.๑ เอกสิทธิ์ในเนื้อความแห่งพยานหลักฐาน
 
๙.๗.๒ เอกสิทธิ์ในตัวบุคคล
 
๙.๗.๓ ผลของการรับฟังพยานหลักฐานในเรื่องเอกสิทธิ์
 
บทที่ ๑ การนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญาและบทตัดพยานหลักฐาน
 
๑๐.๑ บททั่วไป
 
๑๐.๒ หน้าที่นำสืบและประเด็นในการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
 
๑๐.๓ การได้มาซึ่งพยานหลักฐานในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
 
๑๐.๓.๑ ชั้นจับกุม
 
๑๐.๓.๒ ชั้นสอบสวน
 
๑๐.๔ กระบวนพิจารณาพิเศษในคดีอาญาในชั้นศาล
 
๑๐.๔.๑ การสืบพยานผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 
๑๐.๔.๒ การสืบพยานกรณีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
 
๑๐.๕ หลักเกณฎ์การนำสืบพยานหลักฐานที่เป็นบทเฉพาะในคดีอาญา
 
๑๐.๖ บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญา
 
บทที่ ๑๑ พยานบุคคล
 
๑๑.๑ ความหมายของพยานบุคคล
 
๑๑.๒ ความสามารถในการเป็นพยานบุคคล
 
๑๑.๓ ป.วิ.พงมาตรา ๙๕/๑ กับพัฒนาการของกฎหมายเรื่องพยานบอกเล่า
 
๑๑.๔ การอ้างตนเองและคู่ความเป็นพยาน
 
๑๑.๕ สถานที่ในการสืบพยาน
 
๑๑.๕.๑ การส่งประเด็นไปสืบในคดีแพ่ง
 
๑๑.๕.๒ การส่งประเด็นไปสืบในคดีอาญา
 
๑๑.๕.๓ การเดินเผชิญสืบ
 
๑๑.๕.๔ การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
 
๑๑.๖ หมายเรียกพยาน
 
๑๑.๖.๑ การปฎิบัติต่อพยานที่ไม่มาศาล
 
๑๑.๖.๒ การออกหมายเรียกพยานวนคดีอาญาตาม ป.วิงอ.
 
๑๑.๗ ห้ามมิให้ออกหมายเรียกพยานบุคคลที่มีเอกสิทธิ์
 
๑๑.๘ การสาบานตน
 
๑๑.๙ การเบิกความของพยาน
 
๑๑.๙.๑ พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
 
๑๑.๙.๒ ห้ามเบิกความต่อหน้าพยานที่จะเบิกความภายหลัง
 
๑๑.๙.๓ ในคดีอาญาพยานต้องเบิกความต่อหน้าจำเลย
 
๑๑.๑๐ การซักถามพยาน
 
๑๑.๑๐.๑ การซักถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นโดยศาล
 
๑๑.๑๐.๒ การซักถามพยานฝ่ายของตน (direct examination)
 
๑๑.๑๐.๓ การถามค้าน (cross-examination)
 
๑๑.๑๐.๔ การถามติง (re-direct ecamination)
 
๑๑.๑๐.๕ ข้อจำกัดในการซักถามพยาน
 
๑๑.๑๐.๖ การพิสูจน์ต่อพยานด้วยการถามค้าน
 
๑๑.๑๐.๗ อำนาจศาลในการซักถามพยาน
 
๑๑.๑๐.๘ การบันทึกคำพยาน
 
๑๑.๑๑ บันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลแทนการเบิกความในศาล
 
๑๑.๑๑.๑ การเสนอบันทึกถ้อยคำของพยานที่อยู่ในประเทศ
 
๑๑.๑๑.๒ การเสนอบันทึกถ้อยคำของพยานซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
 
๑๑.๑๑.๓ น้ำหนักคำพยานของบันทึกถ้อยคำ
 
๑๑.๑๑.๔ บันทึกถ้อยคำของพยานในคดีอาญา
 
บทที่ ๑๒ พยานผู้เชี่ยวชาญ
 
๑๒.๑ การรับฟังพยานความเห็น
 
๑๒.๒ ความหมายของพยานผู้เชี่ยวชาญ (expert witness)
 
๑๒.๓ การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
 
๑๒.๔ การแสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
 
๑๒.๕ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
 
๑๒.๖ ขอบเขตการรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
 
๑๒.๗ การชั่งน้ำหนักความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
 
๑๒.๘ บทบาทในอนาคตของพยานผู้เชี่ยวชาญ
 
บทที่ ๑๓ พยานเอกสาร
 
๑๓.๑ ความหมายของพยานเอกสาร
 
๑๓.๒ หลักเกณฑ์การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง
 
๑๓.๒.๑ การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งต้องส่งสำเนา
 
๑๓.๒.๒ การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งต้องส่งต้นฉบับ
 
๑๓.๓ หลักเกณฑ์การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
 
๑๓.๓.๑ การส่งสำเนาเอกสารในคดีอาญา
 
๑๓.๓.๒ การส่งต้นฉบับเอกสารในคดีอาญา
 
๑๓.๔ เอกสารที่เป็นตราสารต้องปิดอากรแสตมป์ (เฉพาะคดีแพ่ง) แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการอ้างเอกสารอีกต่อไป
 
๑๓.๕ หลักเกณฑ์การนำพยานเอกสารมาสืบ
 
๑๓.๖ การคัดค้านเอกสารและขอดูต้นฉบับ
 
๑๓.๗ การถือว่าคู่ความยอมรับข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างในการนำสืบพยานเอกสาร
 
๑๓.๗.๑ กรณีต้นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
 
๑๓.๗.๒ กรณีคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารไม่ยอมนำสืบหรือยื่นต้นฉบับเอกสารหรือทำลายเอกสารนั้นเสีย
 
๑๓.๘ การคัดค้านเอกสาร
 
๑๓.๙ การชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารโดยศาล
 
๑๓.๑๐ การนำสืบเอกสารมหาชน
 
บทที่ ๑๔ การสืบพยานบุคคลแทนเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร
 
๑๔.๑ หลักการและเหตุผล
 
๑๔.๒ มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
 
๑๔.๓ ข้อห้ามในการสืบพยานบุคคล
 
๑๔.๔ ข้อยกเว้นในการนำสืบพยานบุคคลมาสืบ
 
๑๔.๕ การนำสืบพยานบุคคลที่ไม่มีผลกระทบถึงข้อความในเอกสารย่อมทำได้
 
บทที่ ๑๕ พยานวัตถุ
 
๑๕.๑ การนำเสนอพยานวัตถุในคดีแพ่ง
 
๑๕.๒ การนำเสนอพยานวัตถุในคดีอาญา
 
๑๕.๓ น้ำหนักของพยานวัตถุ
 
๑๕.๔ ปัญหาคาบเกี่ยวระหว่างพยานวัตถุกับพยานเอกสาร
 
๑๕.๕ วัตถุพยานในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
 
บทที่ ๑๖ วิธีการพิเศษในการสืบพยาน
 
๑๖.๑ การขอให้รับรองข้อเท็จจริงการสืบพยานในคดีแพ่ง
 
๑๖.๒ การสืบพยานล่วงหน้าในคดีแพ่ง
 
๑๖.๓ การสืบพยานล่วงหน้าในคดีอาญา
 
๑๖.๓.๑ การสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๓๗ ทวิ
 
๑๖.๓.๒ การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาลแล้วตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๕๕/๑ และมาตรา ๑๗๓/๒
 
๑๖.๔ การสืบพยานล่วงหน้ากรณีพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
 
บทที่ ๑๗ หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
 
๑๗.๑ หลักการและเหตุผล
 
๑๗.๒ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่ง
 
๑๗.๓ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
 
๑๗.๔ หลักในการชั่งนำหนักพยานหลักฐานประเภทต่าง ๆ
 
๑๗.๔.๑ การชั่งน้ำหนักพยานบุคคล
 
๑๗.๔.๒ การชั่งน้ำหนักพยานเอกสาร
 
๑๗.๔.๓ การชั่งน้ำหนักพยานวัตถุ
 
๑๗.๕ บทสรุป : การใช้หลักกฎสามัญสำนึกและกฎแห่งธรรมชาติในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 418 ครั้ง

 
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พรเพชร วิชิตชลชัย |เจาะหลักพยาน ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22658 คน