ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น กฎหมายปกครอง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1 มานิตย์ จุมปา
หมวด : เจาะประเด็น กฎหมายปกครอง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1
มานิตย์ จุมปา

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครอง

บทที่ ๑ การกระทำทางปกครอง
 
๑. ความหมายของ "การกระทำทางปกครอง"
 
๒. รูปแบบของการกระทำทางปกครอง
 
๒.๑ นิติกรรมทางปกครอง
 
๒.๒ คำสั่งทั่วไปทางปกครอง
 
๒.๓ ปฎิบัติการทางปกครอง
 
๒.๔ สัญญาทางปกครอง
 
๓. สิติกรรมทางปกครอง (คำสั่งทางปกครอง)
 
๓.๑ ความหมายและองค์ประกอบของนิติกรรมทางปกครอง
 
๓.๑.๑ ความหมายของนิติกรรมทางปกครองในประเทศฝรั่งเศส
 
๓.๑.๒ ความหมายของนิติกรรมทางปกครองในประเทศเยอรมนี
 
๓.๑.๓ ความหมายของนิติกรรมทางปกครองในประเทศไทย
 
๓.๒ เงื่อนไขความสมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครอง
 
๓.๒.๑ เงื่อนไขความสมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครองด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ
 
๓.๒.๒ เงื่อนไขความสมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครองด้านกฎหมายสารบัญญัติ
 
๓.๓ ผลบังคับของนิติกรรมทางปกครอง
 
๓.๔ การสิ้นผลบังคับของนิติกรรมทางปกครอง
 
๔. สัญญาทางปกครอง
 
๔.๑ บทบาทของศาลปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 
๔.๑.๑ กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
 
๔.๑.๒ กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่เป็นสัญญาทางปกครอง
 
๔.๑.๓ ศาลปกครองนำหลักในกฎหมายแพ่งมาปรับใช้กับสัญญาทางปกครองโดยอนุโลม
 
๔.๒ บทบาทของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเกี่ยวกัลสัญญาทางปกครอง
 
๔.๒.๑ กรณีที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
 
๔.๒.๒ กรณีที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่าไม่เป็นสัญญาทางปกครอง
 
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
บทที่ ๒ หลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๑. ความหมายของความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๒. เนื้อหาของหลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๒.๑ กฎหมายที่เป็นรากฐานที่มาของอำนาจฝ่ายปกครองในการออกนิติกรรมทางปกครอง
 
๒.๒ กฎหมายที่เป็นขอบเขตของอำนาจฝ่ายปกครองในการออกนิติกรรมทางปกครอง
 
๓. ขอบเขตของหลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๓.๑ นิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจผูกพัน
 
๓.๒ นิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจดุลพินิจ
 
๔. ข้อจำกัดของหลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๕. เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๕.๑ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ
 
๕.๒ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติ
 
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
บทที่ ๓ หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๑. วิธีการในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๑.๑ ก่อนออกนิติกรรมทางปกครอง
 
๑.๒ ภายหลังออกนิติกรรมทางปกครอง
 
๒. องค์กรที่ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
 
๒.๑ การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
 
๒.๒ การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
 
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
บทที่ ๔ ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
 
๑. ลักษณะของอำนาจที่กฎหมายให้แก่ฝ่ายปกครอง
 
๑.๑ อำนาจผูกพัน
 
๑.๒ อำนาจดุลพินิจ
 
๒. ความหมายของดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
 
๓. ตำแหน่งแห่งที่ของดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
 
๓.๑ อำนาจผูกพันทั้งในส่วนข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขของการใช้อำนาจและผลทางกฎหมาย
 
๓.๒ อำนาจผูกพันในส่วนข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขของการใช้อำนาจ แต่มีอำนาจดุลพินิจในส่วนผลของกฎหมาย
 
๓.๓ อำนาจดุลพินิจในส่วนข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขของการใช้อำนาจ แต่มีอำนาจผูกพันในส่วนของกฎหมาย
 
๓.๔ อำนาจดุลพินิจในส่วนข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขของการใช้อำนาจ และผลทางกฎหมาย
 
๔. การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
 
๔.๑ การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
 
๔.๒ การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
 
แบบฝึกหัดท้ายบท


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 269 ครั้ง

 
คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1 มานิตย์ จุมปา |เจาะประเด็น กฎหมายปกครอง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22675 คน